Od 22 lipca 2010 r. nowe wyłączenie z zakazu ruchu ciężarówek

 

Minister Infrastruktury rozszerzył katalog pojazdów wracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Polski, które mimo zakazu ruchu mogą dokończyć przewóz. Dotychczas dotyczyło to tylko ciężarówek posiadających roczną winietę. Od 22 lipca 2010 r. z przywileju tego skorzystają także kierowcy posiadający miesięczne winiety. Taka zmiana wynika z rozporządzenia MI z 25 czerwca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz. U. nr 122, poz. 831).

 

16 lipca 2010 r. wejdą w życie nowe przepisy o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych

 

15 czerwca opublikowana została w Dzienniku Ustaw długo oczekiwana przez pracodawców ustawa z 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 105, poz. 655). Ustawą dodawane są do Kodeksu pracy nowe przepisy art. 1031 - 1036, a generalnie rzecz ujmując uprawnienia pracowników z tytułu podnoszenia kwalifikacji są obniżone. Dla pracodawców jednak największym problemem będzie dodany przez Senat przepis przejściowy dotyczący obowiązku stosowania starych, czyli niekonstytucyjnych zasad podnoszenia kwalifikacji do umów szkoleniowych zawartych w okresie luki w przepisach, czyli od 11 kwietnia do wejścia w życie ustawy zmieniającej 16 lipca 2010 r. Zgodnie ze stanowiskiem MPiPS od 11 kwietnia 2010 r. można było w umowach przewidywać swobodnie świadczenia przysługujące pracownikom w związku z podnoszeniem kwalifikacji, a teraz przed pracodawcami pojawia się groźba ich wyrównywania w górę do poziomu sprzed zmian, mimo że nowe przepisy nie są tak korzystne dla zatrudnionych. Taka zmiana przepisów przyniesie z pewnością wiele problemów w praktyce.

 

15 lipca 2010 r. TK orzekł, że zróżnicowanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn jest zgodne z Konstytucją

 

TK stwierdził dokładnie, że art. 24 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie, w jakim przewiduje, że ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn, jest zgodny z art. 32 i art. 33 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (sygn. akt K 63/07).

 

TK uznał jednak, że przyjęte przez polską ustawę emerytalną rozwiązanie nie należy do optymalnych i należałoby zmierzać do zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, co wymaga jednak zmian legislacyjnych.

 

Do 15 lipca 2010 r. Komisja Trójstronna ma czas na ustalenie minimalnej pensji

W tym roku minimalne wynagrodzenie wynosi 1317 zł, a rząd proponuje, aby w 2011 r. wynosiło ono 1386 zł, a więc wzrost byłby o 69 zł. Na posiedzeniu Komisji Trójstronnej z 24 czerwca pracodawcy zaaprobowali taką wysokość minimalnej płacy, jednak związki zażądały kwoty 1500 zł, negocjacje zatem trwają, ale czasu już jest niedużo. W przypadku braku porozumienia partnerów społecznych minimalne wynagrodzenie zostanie ustalone w drodze rozporządzenia, a jego kwotę poznamy do 15 września 2010 r.

12 lipca 2010 r. TK orzekł, że pracownicy zatrudnieni na czas określony korzystający z ochrony związkowej powinni mieć takie same prawa co zatrudnieni bezterminowo

 

TK stwierdził w swoim wyroku, że art. 50 § 3 k.p. w zakresie, w jakim pomija prawo pracownika - znajdującego się pod ochroną przewidzianą w art. 32 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych - do żądania przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach w wypadku wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony z naruszeniem przepisów o tej ochronie, jest niezgodny z Konstytucją. (sygn. akt P 4/10).

 

Od 9 lipca 2010 r. istnieje możliwość zaciągania pożyczek z FGŚP przez pracodawców, którzy zaprzestali lub ograniczyli prowadzenie działalności w związku z powodzią

 

W tym celu należy złożyć do kierownika terenowego biura FGŚP właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy wniosek wypełniony na wzorze określonym przez MPiPS. Wzór stanowi załącznik do rozporządzenia MPiPS z 9 lipca 2010 r. w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności lub istotnie ograniczył jej prowadzenie (Dz. U. Nr 123, poz. 837).

 

FGŚP ma 7 dni na rozpatrzenie wniosku pracodawcy, do którego należy dołączyć 3 egzemplarze wykazu pracowników, których wynagrodzenia podlegają zaspokojeniu w ramach nieoprocentowanej pożyczki. Po akceptacji wniosku 2 wykazy pracowników są zwracane pracodawcy i następuje wypłata nieoprocentowanej pożyczki na konto firmy.

 

Pracodawca ma 14 dni od otrzymania środków z FGŚP na dokonanie wypłat pracownikom i opłacenie zaliczek na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Pracownicy powinni pokwitować otrzymanie świadczeń na 1 z egzemplarzy wykazu pracowników, który następnie zostanie przez pracodawcę przekazany do biura FGŚP.

 

Zwrot pożyczki uzyskanej przez pracodawcę musi nastąpić na konto FGŚP do końca 2011 r.

 

Od 9 lipca 2010 r. obowiązują ułatwienia dla pracodawców w związku z powodzią

 

Wprowadza je ustawa z 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. (dz. U. nr 123, poz. 835).

 

Ustawa przewiduje po pierwsze, że faktyczna niemożność świadczenia pracy w związku z powodzią stanowi podstawę usprawiedliwienia nieobecności pracownika w pracy. Dodatkowo za czas takiej nieobecności pracownik przez okres do 10 dni zachowuje prawo do wynagrodzenia obliczanego z minimalnej pensji, które wypłaca pracodawca (art. 8 ust. 1-4 ustawy)

 

Ze względu na usuwanie skutków powodzi pracodawca może powierzyć pracownikowi wykonywanie pracy innego rodzaju niż wynikający z umowy o pracę, a pracownik zachowa prawo do dotychczasowego wynagrodzenia obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy (art. 8 ust. 5 ustawy).

 

Ustawa przewiduje także możliwość uzyskania nieoprocentowanej pożyczki z FGŚP przez pracodawców, którzy na skutek powodzi przejściowo zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczyli jej prowadzenie. Pożyczka może zaspokajać wynagrodzenie wraz ze składkami ZUS należnymi od pracodawcy do wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS dla celów emerytalno-rentowych za okres maksymalnie od 14 maja do 31 lipca 2010 r. Pożyczka może zostać udzielona pracodawcy, który nie ma środków na wypłatę pracownikom wynagrodzeń za;

  • czas usprawiedliwionej nieobecności w związku z powodzią,
  • czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, które zostały bezpośrednio spowodowane powodzią,
  • wykonaną pracę, polegającą na ochronie zakładu pracy przed powodzią lub na usuwaniu skutków powodzi, mającą na celu utrzymanie lub przywrócenie prowadzenia przez pracodawcę działalności gospodarczej (art. 23 ustawy).

 

Ustawa "powodziowa" przewiduje również rozwiązania z zakresu ubezpieczeń społecznych, dając po pierwsze możliwość opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP za okres kwiecień - czerwiec 2010 r. do 30 września 2010. Opłacenie składek przez poszkodowanych płatników do tej daty będzie uznawane za opłacenie ich w terminie. Dopiero niedochowanie tego terminu będzie oznaczało naliczanie odsetek za zwłokę od dnia 1 października 2010 r. (art. 36 ustawy).

 

Druga zmiana dotyczy zniszczenia na skutek powodzi dokumentów niezbędnych do ustalenia świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych lub zaopatrzenia emerytalnego. W takich przypadkach możliwe będzie przyjmowanie:

·       wszelkich dokumentów oraz zeznań świadków pozwalających na udowodnienie okresów zatrudnienia (ubezpieczenia) oraz czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, macierzyństwa lub sprawowania opieki;

·       wszelkich dokumentów pozwalających na udowodnienie wysokości ich podstawy wymiaru (art. 9 ustawy).

 

Od 7 lipca 2010 r. kolejni cudzoziemcy mogą pracować w Polsce bez zezwoleń na pracę

Minister Pracy i Polityki Społecznej zdecydował, że bez zezwoleń na pracę mogą od tej daty pracować osoby wykonujące pracę w związku z wydarzeniami sportowymi rangi międzynarodowej, jeżeli zostali do niej skierowani przez odpowiednią międzynarodową organizację sportową. Drugą grupą cudzoziemców, którzy nie będą musieli uzyskiwać zezwoleń będą absolwenci polskich szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub doktoranckich na polskich uczelniach oraz w instytutach naukowych PAN lub instytutach naukowo-badawczych.

 

Powyższe zmiany wprowadza rozporządzenie MPiPS z 1 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. Nr 109, poz. 716).

 

Od 1 lipca 2010 r. można składać wnioski do FGŚP o wypłatę zaległych świadczeń

 

Nowe przepisy dotyczą pracowników, którzy nie otrzymali z FGŚP wynagrodzeń za okres sprzed 1 października 2006 r., czyli sprzed daty wejścia w życie aktualnie obowiązującej ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych z tytułu niewypłacalności pracodawcy. Pracownicy tacy mogą aktualnie wystąpić z wnioskiem o wypłatę świadczeń do kierowników Biur Terenowych FGŚP, jeśli dochodzone przez nich świadczenia nie zostały zaspokojone przez syndyka, likwidatora lub byłego niewypłacalnego pracodawcę pomimo istnienia wyroku sądowego przeciwko tym podmiotom, a powodem ich wcześniejszego niewypłacenia przez FGŚP było niespełnienie wymogów formalnych.

 

Takie rozwiązania przynosi ustawa z 6 maja 2010 r. o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz. U. Nr 106, poz. 674). Aby odzyskać zaległe świadczenia pracownik musi złożyć wniosek, do którego dołączy prawomocne orzeczenie sądu przyznające dane świadczenie oraz dokumenty potwierdzające bezskuteczność prowadzonej egzekucji lub bezskuteczność ich dochodzenia w postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym prowadzonym przeciwko pracodawcy. Zaspokojeniu ze środków FGŚP podlegają jednak tylko należności główne, a więc pracownik nie uzyska żadnych odsetek.