Od 1 kwietnia 2015 r. z badań lekarskich skorzysta kolejny pracodawca

Takie udogodnienie przewiduje ustawa z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1662), która zmienia treść art. 229 k.p. Od daty wejścia w życie przepisów ustawy wstępnym badaniom lekarskim nie będą podlegały także osoby przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Powyższa liberalizacja przepisów powoduje konieczność dostosowania doń norm wykonawczych, które będą określały tryb i zakres badań lekarskich, ich częstotliwość, sposób dokumentowania i kontroli tych badań, tryb wydawania i przechowywania orzeczeń lekarskich, a także zakres informacji objętych skierowaniem na badania lekarskie i orzeczeniem lekarskim oraz wzory tych dokumentów, zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej, dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać lekarze przeprowadzający badania uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego przebiegu i kompleksowości badań lekarskich, profilaktycznej opieki zdrowotnej, a przede wszystkim informacji umożliwiających porównanie warunków pracy u pracodawcy.

 

1 stycznia br. wzrosła płaca minimalna

Jej wysokość przewiduje rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1220), które ustanawia je w kwocie 1750 zł brutto. Zatem w stosunku do ubiegłorocznego minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. 1680 zł w 2014 r.) stanowi to wzrost o 70 zł (tj. 4,2%). Tak jak w poprzednich latach wynagrodzenie pracownika w okresie pierwszego roku pracy nie może być niższa niż 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. w przyszłym roku co najmniej 1400 zł.

 

Od 1 stycznia 2015 r. warto zatrudniać niepełnosprawnych

Obowiązująca od początku roku ustawa z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 1873), zniosła szereg obostrzeń, które dotychczas mogły zniechęcać pracodawców do rekrutowania takich pracowników. Przede wszystkim warunkiem uzyskania wsparcia finansowego (w postaci np. zwrotu kosztów m.in. adaptacji pomieszczeń zakładu pracy, zakupu i autoryzacji oprogramowania) związanego z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej nie jest już skierowanie jej do pracy przez powiatowy urząd pracy, zaś w odniesieniu do osób już zatrudnionych – powstanie niepełnosprawności w trakcie zatrudnienia u danego pracodawcy. Znacznie łatwiej uzyskać dofinansowanie do miesięcznych wynagrodzeń nowozatrudnionego inwalidy, a to za sprawą zniesienia wymogu wykazania wzrostu netto zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.  Obecnie wystarczy bowiem wykazanie jedynie wzrostu netto zatrudnienia ogółem. Co więcej, możliwość zwrotu kosztów obejmuje nie tylko jak dotąd koszt zatrudnienia pracowników pomagających w pracy pracownikowi niepełnosprawnemu (w zakresie ułatwienia komunikowania się z otoczeniem, a także wykonywania czynności niemożliwych lub trudnych do wykonania na stanowisku pracy), lecz także kosztów szkolenia tych osób, wprowadzając limit do 100 proc. wydatków, który jednak nie może przekroczyć kwoty najniższego wynagrodzenia.

Szczegółowo powyższe kwestie regulują przepisy wykonawcze, tj. rozporządzenie MPiPS z 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1937), rozporządzenie MPiPS z 23 grudnia 2014 r. w sprawie refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1970), rozporządzenie MPiPS z 23 grudnia 2014 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. u. z 2014 r., poz. 1975), rozporządzenie MPiPS z 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1987), rozporządzenie MPiPS z 23 grudnia 2014 r., w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1988),

 

Od 1 stycznia br. zmiany w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Określa je rozporządzenie MPiPS z 22 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2014 r., poz. 1967).