Od 1 czerwca 2011 r. przywileje dla niepełnosprawnych od dnia orzeczenia niepełnosprawności

 

Z tym dniem wszedł w życie art. 20c ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 214, poz. 1407 ze zm.), wprowadzony nowelą z dnia 29 października 2010 r. (Dz. U. Nr 226, poz. 1475). Na jego podstawie osobie niepełnosprawnej przysługują specjalne uprawnienia pracownicze (w zakresie czasu pracy, wynagrodzenia, dodatkowego urlopu wypoczynkowego, dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek oraz zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym lub wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy) od dnia, w którym została wliczona do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, czyli od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Od 14 czerwca 2011 r. obowiązują nowe kody ubezpieczeniowe dla pracowników transgranicznych

Z tą datą wchodzą w życie zmiany w rozporządzeniu MPiPS z 23 października 2009 r. dotyczącego wzorów różnych deklaracji ubezpieczeniowych. Wprowadziło je rozporządzenie MPiPS z 13 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. Nr 109, poz. 633). Nowe kody dotyczą osób prowadzących działalności gospodarcze, pracowników, jak i zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych o ile świadczą oni pracę poza Polską w innych krajach UE.

 

Od 29 czerwca 2011 r. zmieniają się zasady badań dla kierowców

 

Zmiany wynikają z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 15 kwietnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 88, poz. 503). W stosunku do kierowców posiadających prawo jazdy kategorii C lub D uregulowano sposób badania wzroku, słuchu i równowagi oraz wprowadzono regulacje dotyczące cukrzycy i padaczki. Stworzono również nowe wzory kart konsultacyjnych badania diabetologicznego i neurologicznego, które kierowcy będą musieli przedstawiać lekarzom przeprowadzającym badania. Natomiast osoby z prawem jazdy kategorii A, B lub T, kierujące pojazdami w ramach obowiązków służbowych, będą obligatoryjnie kierowane na konsultacje okulistyczną.

Od 1 lipca 2011 r. pracodawca może wymóc na pracowniku badanie alkomatem

 

Stanie się to na mocy art. 5 pkt 3 ustawy z 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622), który zmienił art. 17 ust. 3 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473 ze zm.). Od tej daty uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego (np. policja) będzie mógł przeprowadzić badanie trzeźwości pracownika na żądanie jego samego, ale także kierownika zakładu pracy lub osoby przez niego upoważnionej. Możliwe będzie również badanie krwi, z tym że w takim przypadku zabiegu pobrania dokonuje fachowy pracownik służby zdrowia.

 

Od 1 lipca 2011 r. obowiązuje nowa ustawa dotycząca organizacji służby zdrowia

 

Z 30 czerwca 2011 r. przestała obowiązywać ustawa o zakładach opieki zdrowotnej, która została zastąpiona ustawą z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). Ustawa wprowadza zmiany w zakresie zasad zatrudniania w podmiotach leczniczych, czasu pracy i wynagrodzeń. Uregulowano w niej wprost możliwość zawierania kontraktów z pielęgniarkami i lekarzami, dopuszczono zatrudnianie lekarzy będących nauczycielami akademickimi na podstawie umów cywilnoprawnych lub w ramach stosunku pracy, ale w zadaniowym czasie pracy.

 

W zakresie czasu pracy największą nowością jest decyzja o likwidacji skróconych do 5 godzin na dobę i 25 godzin tygodniowo norm czasu pracy, ale w tym zakresie jest okres przejściowy od 1 lipca 2011 r. do 1 lipca 2014 r. Z kolei w zakresie kwestii wynagrodzeniowych zlikwidowano dodatek za pracę w pogotowiu doraźnym.