24 września 2014 r. zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie NDS i NDN

Chodzi o rozporządzenie MPiPS z 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 817), które określa wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz najwyższych dopuszczalnych natężeń fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

 

26 lipca br. rozszerzono definicję niewypłacalności pracodawcy

Od tej daty obejmuje ona – oprócz dotychczasowych przesłanej – także wydanie przez sąd upadłościowy postanowienia o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego. Taka sytuacja nastąpi wówczas, gdy upadłość polskiego pracodawcy zostanie ogłoszona przez sąd za granicą. Wszystko za sprawą ustawy z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2014 r., poz. 923).

 

23 lipca 2014 r. zmieniły się zasady wynagradzania pracowników podmiotów leczniczych

Przewiduje je rozporządzenie MZ z 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 954), które określa m.in.:

·         warunki wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej, w tym kwoty wynagrodzenia zasadniczego i tabele zaszeregowania pracowników;

·         warunki ustalania i wypłacania innych składników wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej.

 

Od 20 lipca br. obowiązują nowe zasady badań psychologicznych kierowców

Szczegółowo reguluje je rozporządzenie MZ z 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r., poz. 937), które określa m.in.:

·         szczegółowe warunki, tryb, zakres i sposób przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu i wydawania orzeczeń psychologicznych;

·         metodykę przeprowadzania badań psychologicznych;

·         sposób postępowania z dokumentacją związaną z badaniami psychologicznymi w zakresie psychologii transportu oraz wzory stosowanych dokumentów;

·         wzór zaświadczenia o wpisie do ewidencji uprawnionych psychologów;

·         wzór zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną;

·         szczegółowe warunki, jakie musi spełniać pracownia psychologiczna;

·          wysokość opłat za:

o   badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu,

o   wpis do rejestru przedsiębiorców,

o   wpis do ewidencji uprawnionych psychologów.

 

Z tą samą datą zmieniły się zasady przeprowadzania badań lekarskich kierowców

Stało się to na mocy rozporządzenia MP z 17 lipca 2014 r. w sprawie badan lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2014 r., poz. 949), które określa:

·         szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badania lekarskiego;

·         zakres:

o   badań lekarskich,

o   konsultacji u lekarzy specjalistów,

o   pomocniczych badań diagnostycznych;

·         jednostki uprawnione do przeprowadzania badań;

·         wzory stosowanych dokumentów oraz wzór pieczątki uprawnionego lekarza;

·         dodatkowe kwalifikacje lekarzy;

·         podmioty uprawnione do przeprowadzania szkoleń lekarzy w zakresie badań kierowców oraz ramowy program ich szkolenia;

·         wysokość opłaty:

o   za badanie lekarskie,

o   za wpis do ewidencji.

 

16 lipca 2014 r. nastąpi skrócenie norm czasu pracy niepełnosprawnych

Stanie się to za sprawą ustawy z 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 877), która w art. 15 ust. 2 przewiduje obligatoryjne skrócenie norm czasu pracy pracowników niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym do 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo (i to już bez uzależniania celowości ich stosowania od decyzji lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracowników lub – w razie jego braku – lekarza sprawującego opiekę nad osobą niepełnosprawną), uchylając jednocześnie ust. 2a i 4 tego przepisu.

 

Mimo to już od 10 lipca 2014 r. trzeba skrócić czas pracy niepełnosprawnym

A to za sprawą wyroku z 13 czerwca 2013 r. (K 17/11, Dz. U. z 2013 r., poz. 791) Trybunału Konstytucyjnego, który uznał podniesienie norm czasu pracy pracowników niepełnosprawnych do 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo oraz możliwość jedynie wyjątkowego ich obniżenia pracownikom zaliczonym do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności do 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo, na podstawie zaświadczenia lekarskiego o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy (art. 15 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 ze zm.). Trybunał podkreślił, iż podwyższając normy czasu pracy niepełnosprawnych ustawodawca pozostawił kwestię ich obniżenia uznaniowej decyzji lekarza, a równocześnie nie przewidział od niej żadnej drogi odwoławczej. W związku z niniejszym wyrokiem TK przywołany art. 15 ust. 2 utraci 10 lipca 2014 r. moc obowiązującą.

 

Od 1 lipca br. obowiązują nowe zasady refundowania wynagrodzeń młodocianych

Reguluje je rozporządzenie MPiPS z 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2014 r., poz. 865), które określa szczegółowe warunki i tryb refundowania pracodawcom ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, a w szczególności elementy wniosku o zawarcie umowy o refundację, terminy składania i kryteria rozpatrywania wniosku, podmioty uprawnione do zawarcia umowy o refundację, elementy umowy o refundację i wniosku o zwrot poniesionych kosztów przez pracodawcę.

 

Także 1 lipca 2014 r. zmieniły się zasady organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych

A to za sprawą rozporządzenia MPiPS z 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 864), które określa szczegółowy sposób i tryb organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych, jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego, treść wniosku o organizowanie robót publicznych, prac interwencyjnych oraz tryb i warunki zawieranych umów z uprawnionymi pracodawcami.