10 lipca 2014 r. trzeba będzie ponownie skrócić czas pracy niepełnosprawnym

Tak zadecydował Trybunał Konstytucyjny, który w wyroku z 13 czerwca 2013 r. (K 17/11, Dz. U. z 2013 r., poz. 791) za niezgodne z Konstytucją uznał podniesienie norm czasu pracy pracowników niepełnosprawnych do 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo oraz możliwość jedynie wyjątkowego ich obniżenia pracownikom zaliczonym do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności do 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo, na podstawie zaświadczenia lekarskiego o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy (art. 15 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 ze zm.). Trybunał podkreślił, iż podwyższając normy czasu pracy niepełnosprawnych ustawodawca pozostawił kwestię ich obniżenia uznaniowej decyzji lekarza, a równocześnie nie przewidział od niej żadnej drogi odwoławczej. W związku z niniejszym wyrokiem TK przywołany art. 15 ust. 2 utraci 10 lipca 2014 r. moc obowiązującą.

 

1 września 2013 r. zmieni się wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

Przewiduje tak rozporządzenie MEN z 1 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 913).

 

Tego samego dnia (tj. 1 września br.) zaczną obowiązywać nowe zasady zatrudniania pracowników samorządowych

Stanowi o tym ustawa z 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 645), która poszerza krąg pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie wyboru o członków zarządów dzielnic miasta stołecznego Warszawy, uściśla termin naboru na stanowisko sekretarza jednostek samorządu terytorialnego, wyłącza obejmowanie tego stanowiska w drodze powierzenia pełnienia obowiązków, obejmuje wymogiem niekaralności oraz posiadania średniego wykształcenia i nieposzlakowanej opinii również grupy doradców i asystentów oraz wprowadza obowiązek oraz termin rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem samorządowym niespełniającym wymagania niekaralności.

 

Od 23 sierpnia 2013 r. uelastyczniono czas pracy

Stało się to za sprawą ustawy z 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 896), która umożliwia wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy bez względu na stosowany w firmie system czasu pracy, zobowiązuje do tworzenia harmonogramów czasu pracy przynajmniej na część okresu rozliczeniowego obejmującą co najmniej 1 miesiąc oraz do ich przekazywania pracownikom na co najmniej 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który zostały sporządzone,  umożliwia stosowanie tzw. „ruchomego czasu pracy” oraz odpracowywanie wyjść prywatnych niepowodujące nadgodzin.

 

Z tą samą datą (tj. od 23 sierpnia br.) zaczęły obowiązywać nowe zasady rejestracji podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia

Wprowadza je rozporządzenie MPiPS z 30 lipca 2013 r. w sprawie działalności agencji zatrudnienia (Dz. U. z 2013 r., poz. 899), które określa m.in. wzór wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, wzór certyfikatu o dokonaniu wpisu podmiotu do tego rejestru, a także wzory formularzy składanych  informacji o działalności agencji zatrudnienia.

 

Od 20 sierpnia 2013 r. obowiązują nowe stawki opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

Przewiduje je rozporządzenie MT,BiGM z 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916), które określa wysokość opłat za:

·         udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zmianę zezwolenia, wydanie wypisu z zezwolenia, wydanie wtórnika zezwolenia, przeniesienia uprawnień wynikających z zezwolenia;

·         udzielenie licencji, zmianę licencji, przedłużenie ważności licencji, wydanie wypisu z licencji, wydanie wtórnika licencji, przeniesienie uprawnień wynikających z licencji;

·         wydanie zezwolenia, zmianę zezwolenia, przedłużenie ważności zezwolenia, wydanie wypisu z zezwolenia, wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie przewozu regularnego, przewozu regularnego specjalnego, przewozu wahadłowego lub przewozu okazjonalnego;

·         wydanie formularza jazdy;

·         wydanie zezwolenia na przewóz kabotażowy;

·         wydanie zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób na lub przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;

·         wydanie zezwolenia zagranicznego;

·         wydanie świadectwa kierowcy, zmianę świadectwa kierowcy, wydanie wtórnika świadectwa kierowcy;

·         wydanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu dotyczącym przewozu osób;

·         wydanie zaświadczenia, zmianę zaświadczenia, wydanie wypisu z zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej;

·          egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych dla przedsiębiorców podejmujących i wykonujących działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego;

·         wydanie certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu, zmianę certyfikatu, wydanie wtórnika certyfikatu.

 

Od 15 sierpnia 2013 r. obowiązują zasady przeprowadzania certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

A to za sprawą rozporządzenia MT,BiGM z 1 lipca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 837), które określa jednostki, przy których działają komisje egzaminacyjne, przeprowadzające egzamin pisemny, wymagania kwalifikacyjne dotyczące członków komisji egzaminacyjnej i tryb ustalania jej składu, rodzaje zabezpieczeń certyfikatu kompetencji zawodowych oraz tryb zwalniania osoby ubiegającej się o certyfikat kompetencji zawodowych z egzaminu pisemnego.