24 września 2014 r. zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie NDS i NDN

Chodzi o rozporządzenie MPiPS z 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 817), które określa wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz najwyższych dopuszczalnych natężeń fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

 

Od 12 sierpnia br. obowiązuje nowy wzór zezwolenia na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Ustanawia go rozporządzenie MIiR z 28 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1070).

 

Od 7 sierpnia 2014 r. obowiązuje nowy wzór zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

Określa je rozporządzenie MIiR z 4 lipca 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia (Dz. U. z 2014 r., poz. 961), do którego załączniki zawierają wzór zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych w krajowym transporcie drogowym lub w międzynarodowym transporcie drogowym wykraczających poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej oraz wzór wypisu z zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.