24 września 2014 r. zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie NDS i NDN

Chodzi o rozporządzenie MPiPS z 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 817), które określa wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz najwyższych dopuszczalnych natężeń fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

 

16 września br. zmienił się zakres danych które przewoźnik drogowy przekazuje do organu

Szczegóły określa rozporządzenie MIiR z 8 września 2014 r. w sprawie danych i informacji, które przewoźnik drogowy jest obowiązany przekazywać do organu w związku z prowadzoną działalnością w zakresie przewozu drogowego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1217), które wskazuje m.in.:

1)      zakres danych i informacji, w tym rodzaje dokumentów, których organ udzielający zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji lub zezwolenia może zażądać od przewoźnika drogowego w celu potwierdzenia, że spełnia on wymagania ustawowe i warunki określone w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, w licencji lub zezwoleniu;

2)      zakres danych i informacji związanych z działalnością transportową, dotyczących stosowanych cen i taryf oraz liczby przewiezionych osób lub masy przewiezionych rzeczy, które przewoźnik drogowy ma obowiązek przekazać na żądanie ministra właściwego do spraw transportu lub organu właściwego w sprawach zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji lub zezwoleń;

3)      terminy oraz sposób przedstawiania powyższych danych i informacji.

 

11 września 2014 r. wzrosną kompetencje i obowiązki pielęgniarek

Przewiduje je ustawa z 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1136), która przyznaje im m.in. prawo samodzielnego ordynowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, jak również wystawiania na nie recept. Ponieważ jednak jednym z warunków wykonywania ww. czynności jest ukończenie specjalistycznego kursu w tym zakresie, recepty na leki zawierające określone substancje czynne oraz na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, recepty i zlecenia na określone wyroby medyczne oraz skierowania na określone badania diagnostyczne będą mogły być wystawiane przez uprawnione pielęgniarki i położne nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2016 r.

 

2 września br. zmieniają się zasady kontroli podmiotów leczniczych

Zakres zmian określa rozporządzenie MZ z 10 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1093), które przyznaje kierownikowi jednostki kontrolowanej prawo do zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 dni od jego otrzymania.

 

Od 1 września 2014 r. zmiany w wynagrodzeniu nauczycieli

Przewiduje je do rozporządzenie MEN z 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 922).