Od 1 stycznia 2012 r. minimalna płaca wzrasta do 1500 zł

Taka kwota minimalnego wynagrodzenia wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. (Dz.U. Nr 192, poz. 1141).

 

Od 23 września zmieniają się zasady przyznawania rent, wypłaty zasiłków pogrzebowych i ustalania kapitału początkowego

Z tym dniem wchodzi bowiem w życie ustawa z 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 187, poz. 1112), która:

·      znosi warunek legitymowania się 5 – letnim okresem ubezpieczenia w ostatnim dziesięcioleciu przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy w przypadku osób całkowicie niezdolnych do pracy i posiadających długi okres składkowy co najmniej: 25 lat dla kobiet i 30 lat dla mężczyzn,

·      wydłuża czas na złożenie wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego w przypadkach, gdy  zgłoszenie takiego wniosku nie było możliwe z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej lub z innych przyczyn całkowicie niezależnych od osoby uprawnionej,

·      wprowadza możliwość określania stażu ubezpieczeniowego w dniach, a nie w latach, jeśli to będzie korzystniejsze dla ubezpieczonego

 

Od 6 września łatwiej urządzić palarnię

Mimo, iż od 15 listopada 2010 r. pracodawcy nie muszą już tworzyć palarni, to jeśli jednak się na to zdecydowali, musieli spełnić liczne i rygorystyczne wymagania przewidziane dla tych pomieszczeń (m.in. powierzchnia nie mniejsza niż 4 m2, co najmniej 10-krotna wymiana powietrza w ciągu godziny). 6 września zostały one zniesione na mocy rozporządzenia MPiPS z 4 sierpnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 173, poz. 1043). Dzięki temu utworzenie palarni jest znacznie prostsze i nie wiąże się z tak ogromnymi kosztami dla pracodawcy.

 

Od 6 września przedłużono abolicję w ZUS dla matek prowadzących pozarolniczą działalność

Wszystko za sprawą ustawy z 28 lipca 2011 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy – Prawo bankowe oraz ustawę o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 185, poz. 1095), która wydłużyła termin na składanie wniosków o umorzenie składek dla zatrudnionych matek, które w trakcie przebywania na zasiłku macierzyńskim lub urlopie wychowawczym prowadziły jednocześnie działalność gospodarczą w okresie od 1.1.1999 r. do 31.8.2010 r. W związku z tym kobiety, który nie złożyły takich wniosków w poprzednim terminie, tj. do  1 września 2010 r., będą mogły to zrobić jeszcze do 1 września 2013 r.

W przypadku kobiet przebywających na zasiłkach macierzyńskich umorzenie będzie dotyczyło zarówno zapłaconych, jak i niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy wraz z odsetkami i opłatą prolongacyjną. Natomiast kobietom przebywającym na urlopach wychowawczych umarzane będą tylko niezapłacone składki, a od opłaconych po terminie składek umarzane będą tylko odsetki za zwłokę.

 

Od 1 września nauczyciele zarobią więcej

A to za sprawą rozporządzenia MEN z 18 lipca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 161, poz. 967). Na jego podstawie zmienił się załącznik określający wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w złotych obowiązujących od 1 września 2011 r.

 

 

Od 31 sierpnia kierowcy dostają zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu na nowym druku

Wreszcie po kilkunastomiesięcznym opóźnieniu wprowadzono w Polsce obowiązek stosowania zmienionego unijnego zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu. Zmiana wynika z ustawy z 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 168, poz. 1005). Wzór nowego formularza zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu Minister Infrastruktury zamieści na stronie internetowej ministerstwa. W zaświadczeniu będzie 6 zamiast dotychczasowych 3 przyczyn nieprowadzenia pojazdu, które będzie można wybrać, a będą to: przebywanie na zwolnieniu lekarskim, urlop wypoczynkowy, czas wolny od pracy, prowadzenie pojazdu bez tachografu, wykonywanie innej pracy niż prowadzenie pojazdu, dyżury pełnione przez kierowców.