Od 1 stycznia 2013 r. będzie stopniowo wydłużany wiek emerytalny

Przewiduje to ustawa z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 637), która zakłada podwyższenie wieku emerytalnego do 67 lat i zrównanie go dla kobiet i mężczyzn. Ustawa wprowadza także emerytury częściowe, z których będzie można skorzystać przed przejściem na właściwą emeryturę. Co istotne, wiek emerytalny będzie wzrastał stopniowo. Od 1 stycznia 2013 r. wzrośnie o miesiąc (dla kobiet i dla mężczyzn), później zaś będzie rósł w każdym roku o 3 miesiące. Ustawa zakłada, że kobiety osiągną docelowy wiek emerytalny 67 lat w 2040 r., a mężczyźni w 2020 r. Wynika z tego, że zmiany systemu emerytalnego obejmą kobiety urodzone po 30 września 1973 r. i mężczyzn urodzonych po 30 września 1953 r.

 

19 października 2012 r. nastąpi zmiana wysokość opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

Kwoty poszczególnych opłat można znaleźć w rozporządzeniu MT,BiGM z 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdy nienormatywnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 366).

 

Od 19 października br. zaczną obowiązywać nowe zasady pilotowania pojazdów nienormatywnych

Stanie się to za sprawą rozporządzenia MT,BiGM z 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 629), które reguluje kiedy pilotowanie jest obowiązkowe, określa uprawnienia pilota oraz wskazuje sposób oznakowania i wyposażenia pojazdu wykonującego pilotowanie.

 

Od 19 października 2012 r. będą nowe zasady zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych

Tak przewiduje rozporządzenie MTBiGM z 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 764), które określa m.in.:

·        warunki dystrybucji blankietów zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego,

·        sposób i tryb wydawania zezwoleń,

·        warunki wyznaczania trasy przejazdu oraz kryteria ustalania warunków przejazdu pojazdu nienormatywnego, w tym przejazdu przez most lub wiadukt,

·        wzory zezwoleń oraz wzory dokumentów związanych z ich wydawaniem.

 

28 września br. zmieni się ustawa o drogach publicznych

Z tym dniem wchodzi bowiem w życie ustawa z 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 965). Na jej mocy zostaną wprowadzone inteligentne systemy transportowe, wykorzystujące technologie informacyjne i komunikacyjne w obszarze transportu drogowego, obejmującym infrastrukturę, pojazdy i jego użytkowników, a także w obszarach zarządzania ruchem i zarządzania mobilnością, oraz do interfejsów z innymi rodzajami transportu.

 

Od 15 września 2012 r. zmieni się ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Z tym dniej wchodzi bowiem w życie ustawa z 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 986). Znakomita większość wprowadzonych zmian dostosowuje nomenklaturę użytą w ustawie do aktualnie obowiązującego stanu prawnego.

 

12 września br. zmienił się formularz rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych

Stanowi tak rozporządzenie MT,BiGM z 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania (Dz. U. z 2012 r., poz. 966).

 

1 września 2012 r. zmieniło się minimalne wynagrodzenie nauczycieli

A to za sprawą rozporządzenia MEN z 3 lipca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2012 r., poz. 790).

 

Również od 1 września br. zmieniły się przepisy dotyczące przygotowania zawodowego młodocianych

Stało się to ma mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 9 sierpnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2012 r., poz. 980). Aktualnie młodociany zatrudniony u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem, dokształcający się w zasadniczej szkole zawodowej zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje „w zawodzie z zakresu kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, a w przypadku gdy w zawodzie wyodrębniono więcej niż jedną kwalifikację - egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie, zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych”. Przy czym nie musi to – jak w poprzednim stanie prawnym – nastąpić bezpośrednio po uzyskaniu świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej (§ 11 ust. 2 rozporządzenia). Z kolei „młodociany zatrudniony u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem dokształcający się w ośrodku dokształcania i doskonalenia zawodowego lub u pracodawcy zdaje egzamin eksternistyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie z zakresu kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, a w przypadku gdy w zawodzie wyodrębniono więcej niż jedną kwalifikację - egzaminy eksternistyczne potwierdzające kwalifikacje w zawodzie z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie, zgodnie z przepisami dotyczącymi egzaminów eksternistycznych”.

 

Od 25 sierpnia 2012 r. nowe regulacje dla zakładów aktywności zawodowej

Z tym dniem weszło w życie rozporządzenie MPiPS z 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 850), które określa m.in.:

1)     szczegółowy sposób, tryb i warunki tworzenia, finansowania i działania zakładów aktywności zawodowej,

2)     czas pracy i rehabilitacji osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

3)     sposób tworzenia i wykorzystywania zakładowego funduszu aktywności.