10 lipca 2014 r. trzeba będzie ponownie skrócić czas pracy niepełnosprawnym

Tak zadecydował Trybunał Konstytucyjny, który w wyroku z 13 czerwca 2013 r. (K 17/11, Dz. U. z 2013 r., poz. 791) za niezgodne z Konstytucją uznał podniesienie norm czasu pracy pracowników niepełnosprawnych do 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo oraz możliwość jedynie wyjątkowego ich obniżenia pracownikom zaliczonym do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności do 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo, na podstawie zaświadczenia lekarskiego o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy (art. 15 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 ze zm.). Trybunał podkreślił, iż podwyższając normy czasu pracy niepełnosprawnych ustawodawca pozostawił kwestię ich obniżenia uznaniowej decyzji lekarza, a równocześnie nie przewidział od niej żadnej drogi odwoławczej. W związku z niniejszym wyrokiem TK przywołany art. 15 ust. 2 utraci 10 lipca 2014 r. moc obowiązującą.

 

1 grudnia 2013 r. zmienią się zasady ustalania zasiłku chorobowego

Przewiduje je ustawa z 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 996), która określa sposób ustalania podstawy wymiaru zasiłku w razie niezdolności do pracy powstałej przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego. W takim wypadku podstawę wymiaru zasiłku stanowić będzie:

 

1 października br. zmienią się zasady udzielania urlopu wychowawczego

Przewiduje je ustawa z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 1028), która nie przewiduje wprawdzie wydłużenia maksymalnego okresu urlopu wychowawczego, który zamiast aktualnych 3 lat ma wynosić 36 miesięcy, ale dość poważnie modyfikuje zasady podziału tego urlopu między rodziców. Konkretnie zaś każdemu z nich przyznaje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego, w ramach ogólnego, 36-miesięcznego wymiaru tego urlopu. Uprawnienie to jest niezbywalne, tak więc nie można się będzie go zrzec na korzyść drugiego rodzica. Jeśli nie zostanie wykorzystane w naturze – przepadnie. W praktyce będzie to oznaczało, że jedno z rodziców będzie mogło spędzić z dzieckiem maksymalnie 35 miesięcy. Aby umożliwić rodzicom wykorzystanie owego obligatoryjnego, 1-miesięcznego okresu urlopu wychowawczego, ustawa przewiduje ponadto zwiększenie z 4. do 5 liczby części, na jakie rodzice mogą dzielić ten urlop między siebie. Co więcej, będą oni mogli korzystać z urlopu wychowawczego jednocześnie o miesiąc dłużej (tj. 4. zamiast 3 miesięcy). Warto przy tym podkreślić, że każdy pierwszy miesiąc tego urlopu będzie automatycznie kwalifikowany jako niezbywalna część tego uprawnienia, przysługująca na wyłączność jednemu z rodziców.

Zmienią się również zasady nabywania prawa do urlopu wypoczynkowego. Jeśli bowiem pracownik z dniem 1 stycznia nabędzie prawo do urlopu wypoczynkowego, po czym skorzysta z urlopu wychowawczego i jeszcze w tym samym roku powróci do pracy, wówczas nie straci ani jednego dnia z przysługującej mu puli urlopowej. 

 

Również 1 października 2013 r.  nastąpią zmiany w ustalaniu kapitału początkowego

Stanie się to za sprawą ustawy z 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 960), która przewiduje, że w przypadkach, gdy okres wskazany do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego obejmuje rok kalendarzowy, w którym ubezpieczony pozostawał w ubezpieczeniu społecznym na podstawie przepisów prawa polskiego jedynie przez część miesięcy tego roku, do obliczenia stosunku sumy kwot podstaw wymiaru składek i kwot przysługujących ubezpieczonemu w danym roku kalendarzowym wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy oraz kwoty zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego, świadczenia wyrównawczego lub dodatku wyrównawczego – w okresie tego roku do przeciętnego wynagrodzenia, przyjmuje się sumę kwot przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za ten rok kalendarzowy odpowiednią do liczby miesięcy pozostawania w ubezpieczeniu.

 

1 września br. zmieniła się wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

Przewiduje tak rozporządzenie MEN z 1 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 913).

 

Tego samego dnia (tj. 1 września 2013 r.) zaczęły obowiązywać nowe zasady zatrudniania pracowników samorządowych

Stanowi o tym ustawa z 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 645), która poszerza krąg pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie wyboru o członków zarządów dzielnic miasta stołecznego Warszawy, uściśla termin naboru na stanowisko sekretarza jednostek samorządu terytorialnego, wyłącza obejmowanie tego stanowiska w drodze powierzenia pełnienia obowiązków, obejmuje wymogiem niekaralności oraz posiadania średniego wykształcenia i nieposzlakowanej opinii również grupy doradców i asystentów oraz wprowadza obowiązek oraz termin rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem samorządowym niespełniającym wymagania niekaralności.

 

Również 1 września br. rozszerzył się katalog osób podlegających obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu

Stało się to na mocy ustawy z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 r., poz. 983), która takim ubezpieczeniem obejmuje obowiązkowo osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem, które są jednocześnie:

Warunek prowadzenia pozarolniczej działalności, działalności zarobkowej i współpracy lub bycia osobą duchowną przez okres co najmniej 6 miesięcy uważa się za spełniony, jeżeli ww. osoby podlegały z tych tytułów nieprzerwanie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem i opłacały składki na te ubezpieczenia. Prawo do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi przysługuje jednemu z rodziców, pod warunkiem że drugi rodzic nie jest objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tego tytułu.