19 stycznia 2013 r. zmienią się zasady szkoleń na prawo jazdy

A to za sprawą rozporządzenia MTBiGM z 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012 r., poz. 1019), które określa m.in.:

1)      szczegółowe wymagania w zakresie wyposażenia dydaktycznego, warunków lokalowych i placu manewrowego,

2)     szczegółowy program poszczególnych rodzajów szkoleń,

3)     szczegółowe warunki i tryb postępowania z dokumentami dotyczącymi osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami i kandydatów na instruktorów oraz wzory stosowanych dokumentów,

4)     szczegółowe warunki i tryb prowadzenia dokumentacji przez ośrodki szkolenia kierowców,

5)     wzory dokumentów związanych z prowadzeniem szkolenia.

 

Również 19 stycznia 2013 r. zmianie ulegną zasady wydawania praw jazdy

Przewiduje to rozporządzenie MTBiGM z 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r., poz. 1005), które określa szczegółowe warunki wydawania i zatrzymywania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, cofania i przywracania uprawnień do kierowania pojazdami, a także szczegółowe czynności organów i innych jednostek z tym związane oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach. 

 

Od 1 stycznia 2013 r. nastąpią zmiany w drogach krajowych

Stanie się to na mocy dwóch rozporządzeń MTBiGM z 25 września 2012 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1077) i z 27 września 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1076).  Na ich podstawie przymiot drogi krajowej utracą odcinki drogi krajowej nr 12 i nr 51 oraz zyskają odcinki dróg gminnych w ciągu drogi krajowej nr 51 i nr 52.

 

Od 1 stycznia 2013 r. będzie stopniowo wydłużany wiek emerytalny

Przewiduje to ustawa z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 637), która zakłada podwyższenie wieku emerytalnego do 67 lat i zrównanie go dla kobiet i mężczyzn. Ustawa wprowadza także emerytury częściowe, z których będzie można skorzystać przed przejściem na właściwą emeryturę. Co istotne, wiek emerytalny będzie wzrastał stopniowo. Od 1 stycznia 2013 r. wzrośnie o miesiąc (dla kobiet i dla mężczyzn), później zaś będzie rósł w każdym roku o 3 miesiące. Ustawa zakłada, że kobiety osiągną docelowy wiek emerytalny 67 lat w 2040 r., a mężczyźni w 2020 r. Wynika z tego, że zmiany systemu emerytalnego obejmą kobiety urodzone po 30 września 1973 r. i mężczyzn urodzonych po 30 września 1953 r.

 

19 października br. nastąpią zmiany w wykazie dróg, po których mogą poruszać się ciężkie pojazdy

Stanowi o tym rozporządzenie MTBiGM z 6 września 2012 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz. U. z 2012 r., poz. 1061).

 

19 października 2012 r. nastąpi zmiana wysokość opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

Kwoty poszczególnych opłat można znaleźć w rozporządzeniu MTBiGM z 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdy nienormatywnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 366).

 

Od 19 października br. zaczną obowiązywać nowe zasady pilotowania pojazdów nienormatywnych

Stanie się to za sprawą rozporządzenia MTBiGM z 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 629), które reguluje kiedy pilotowanie jest obowiązkowe, określa uprawnienia pilota oraz wskazuje sposób oznakowania i wyposażenia pojazdu wykonującego pilotowanie.

 

Od 19 października 2012 r. będą nowe zasady zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych

Tak przewiduje rozporządzenie MTBiGM z 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 764), które określa m.in.:

·        warunki dystrybucji blankietów zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego,

·        sposób i tryb wydawania zezwoleń,

·        warunki wyznaczania trasy przejazdu oraz kryteria ustalania warunków przejazdu pojazdu nienormatywnego, w tym przejazdu przez most lub wiadukt,

·        wzory zezwoleń oraz wzory dokumentów związanych z ich wydawaniem.