Od 1 stycznia 2015 r. wzrośnie płaca minimalna

Jej wysokość przewiduje rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1220), które ustanawia je w kwocie 1750 zł brutto. Zatem w stosunku do aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. 1680 zł w 2014 r.) stanowi to wzrost o 70 zł (tj. 4,2%). Tak jak w poprzednich latach wynagrodzenie pracownika w okresie pierwszego roku pracy nie może być niższa niż 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. w przyszłym roku co najmniej 1400 zł.

 

Od 8 listopada 2014 r. większa samodzielność PFRON

Na mocy ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1457) Funduszu został bowiem wyłączony spod części przepisów ustawy o finansach publicznych, a dokładnie z postanowień art. 29 ust. 3 i 4 dotyczących braku osobowości prawnej państwowych funduszy celowych oraz ustanowieniu wyodrębnionego rachunku bankowego, którym dysponuje minister wskazany w ustawie tworzącej fundusz albo inny organ wskazany w tej ustawie.

 

Od 8 października 2014 r. obwiązują nowe zasady udzielania nauczycielom akademickim urlopów dla poratowania zdrowia

Określa je rozporządzenie Ministra Zdrowia z 3 października 2014 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. z 2014 r., poz. 1359), które wskazuje m.in.:

1)      zakres oraz tryb przeprowadzania badania lekarskiego, któremu jest obowiązany poddać się nauczyciel akademicki;

2)      wzór skierowania na badanie lekarskie w celu stwierdzenia potrzeby udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia;

3)      wzór orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia.