Od 23 września 2010 r. będzie nowe ograniczenie pracy w godzinach nadliczbowych dla urzędników państwowych

 

To wszystko za sprawą nowelizacji dokonanej na mocy ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 165, poz. 1118) . Do ustawy urzędniczej wprowadzono regulację analogiczną jak w przypadku pracowników samorządowych i służby cywilnej. Zakaz pracy w nadgodzinach dotyczy kobiet w ciąży oraz warunkowo - tzn. w razie braku ich zgody - również osób sprawujących pieczę nad osobami wymagającymi stałej opieki lub opiekujących się dziećmi w wieku do lat ośmiu. Dzięki temu wszyscy pracownicy administracji publicznej traktowani są w ten sam sposób.

 

Nowe obowiązki lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne

 

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 ze zm.). Resort zdrowia chce, aby lekarze informowali pracowników o badaniach, jakim powinni się poddać po odejściu z pracy, która była wykonywana w narażeniu na czynniki szkodliwe lub uciążliwe. Drugim obowiązkiem byłoby okresowe analizy wyników kontroli zdrowia pracowników, o których lekarz informowałby pracodawcę.

 

Pracownik kierujący pojazdem w ramach obowiązków służbowych przebada się u okulisty

 

Taką zmianę proponuje Ministerstwo Zdrowia w rozporządzeniu z 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 2, poz. 15). Nowelizacja przewiduje bowiem obowiązek skierowania na konsultację okulistyczną każdej osoby posiadającej prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1, B+E, T, kierującej pojazdem w ramach obowiązków służbowych. 

 

Zmiany w dyrektywach unijnych dotyczących czasu pracy

 

Komisja Europejska proponuje przegląd dyrektywy 2003/88 dotyczącej niektórych aspektów czasu pracy. Jest to już kolejna próba zmian regulacji dotyczących czasu pracy na szczeblu unijnym. Zmiany miałyby dotyczyć zasad stosowania klauzuli opt-out, elastycznego ustalania tygodniowego czasu pracy oraz wprowadzenia rozwiązań propagujących łączenie życia zawodowego z pracą (work-life balance).

 

Bardziej konkretne zmiany dotkną czas pracy kierowców, gdyż Komisja Europejska zaakceptowała stanowisko Parlamentu Europejskiego, iż samozatrudnieni kierowcy powinni podlegać tym samym ograniczeniom co zatrudnieni na etatach. Tym samym czekają nas kolejne zmiany w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców.

 

4 października 2010 r. zaczną obowiązywać nowe terminy sczytywania danych z tachografów cyfrowych

 

Zmiany wynikają z rozporządzenia Komisji (UE) nr 581/2010 z 1 lipca 2010 r. w sprawie maksymalnych okresów na wczytanie odpowiednich danych z jednostek pojazdowych oraz kart kierowców (Dz. Urz. UE L 168/16 z 2 lipca 2010 r.). Od października dane z pamięci tachografu cyfrowego należało będzie sczytywać co najmniej co 90 dni, a dane z karty kierowców minimum co 28 dni. Dotychczas kwestie powyższe regulowało polskie rozporządzenie Ministra Infrastruktury, które przewidywało okresy 3-miesięczny na pobieranie danych z tachografu i 21-dniowy dla kart kierowców. Ministerstwo przygotowało już jednak nowelizację polskiego rozporządzenia, dostosowującą je do prawa unijnego.