16 lipca 2013 r. nastąpią zmiany w czasie pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy

Stanie się to za sprawą ustawy z 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2013 r., poz. 567), która wchodzi w życie 15 sierpnia br., jednakże jej postanowienia w zakresie czasu pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy zaczną obowiązywać już po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia (tj. od 16 maja br.). Podstawowe zmiany przewidziane w tym akcie prawnym dotyczą:

·         zastosowania przepisów ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców do przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe oraz osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujących tak rozumiane przewozy drogowe na jego rzecz;

·         czasu pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy, który obejmuje ten sam katalog czynności bezpośrednio związanych z wykonaniem przewozu drogowego, co pracowników;

·         przyznania kierowcom niebędącym pracownikami prawa do przerw przeznaczonych na odpoczynek, przysługujących po 6 kolejnych godzinach pracy w wymiarze 30 minut, gdy czas pracy w dobie nie przekracza 9 godzin lub 45 minut w pozostałych przypadkach. Tak jak u pracowników może być ona dzielona na części nie krótsze niż 15 minut, wykorzystywane w trakcie 6-godzinnego okresu lub bezpośrednio po nim;

·         obowiązku ewidencjonowania czasu pracy kierowców niebędących pracownikami, który w przypadku przedsiębiorców wykonujących przewozy osobiście, obciąża samych zainteresowanych.

Wraz ze zmianami do ustawy o czasie pracy kierowców wejdą w życie nowe przepisy ustawy o transporcie drogowym, regulujące odpowiedzialność za naruszenia czasu pracy przez kierowców niebędących pracownikami. Osoby te będą podlegać kontroli Inspekcji Transportu Drogowego w zakresie przestrzegania czasu pracy.

 

22 czerwca br. zmienią się zasady homologacji

Przewiduje je rozporządzenie MT,BiGM z 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2013 r., por. 407). Akt ten określa m.in.:

·         zakres wymagań technicznych obowiązujących w procedurach homologacji typu oraz szczegółowy sposób przeprowadzania tych procedur,

·         wymagania alternatywne dotyczące przedmiotów wyposażenia lub części, stosowane w procedurze homologacji pojazdów produkowanych w małych seriach,

·         limity pojazdów kwalifikowanych do małej serii,

·         szczegółowe czynności organów w procedurach homologacji typu,

·         istotne cechy różnicujące kategorię, typ, wariant lub wersję pojazdu,

·         zakres i sposób przeprowadzania:

o   badań homologacyjnych,

o   kontroli zgodności produkcji,

·         wzory dokumentów związanych z homologacją typu,

·         wzór i opis znaku homologacji typu przedmiotu wyposażenia lub części,

·         terminy ważności świadectw zgodności WE lub świadectw zgodności.

 

Również od 22 czerwca 2013 r. będą obowiązywały nowe zasady dopuszczenia jednostkowego pojazdu

Przewiduje je rozporządzenie MT,BiGM z 26 marca 2013 r. w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu (Dz. U. z 2013 r., poz. 408), które określa m.in.:

·          zakres warunków lub wymagań technicznych obowiązujących w procedurze dopuszczenia jednostkowego pojazdu,

·         zakres i sposób przeprowadzania badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu,

·         wzory dokumentów związanych z dopuszczeniem jednostkowym pojazdu,

·         warunki oceny równoważności wymagań alternatywnych w procedurze dopuszczenia jednostkowego pojazdu.

 

Od 25 maja zmieniły się kursy dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne

Stało się to na mocy rozporządzenia MT,BiGM z 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz. U. z 2013 r., poz. 603). Określa ono m.in.:

·         szczegółowe programy kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne,

·         szczegółowy tryb postępowania w sprawie wydania i przedłużenia zezwolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub pojazdów przewożących wartości pieniężne,

·         wzór zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem przewożącym wartości pieniężne oraz wzory innych dokumentów,

·         wysokość opłaty za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne.