Od 1 kwietnia 2015 r. z badań lekarskich skorzysta kolejny pracodawca

Takie udogodnienie przewiduje ustawa z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1662), która zmienia treść art. 229 k.p. Od daty wejścia w życie przepisów ustawy wstępnym badaniom lekarskim nie będą podlegały także osoby przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Powyższa liberalizacja przepisów powoduje konieczność dostosowania doń norm wykonawczych, które będą określały tryb i zakres badań lekarskich, ich częstotliwość, sposób dokumentowania i kontroli tych badań, tryb wydawania i przechowywania orzeczeń lekarskich, a także zakres informacji objętych skierowaniem na badania lekarskie i orzeczeniem lekarskim oraz wzory tych dokumentów, zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej, dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać lekarze przeprowadzający badania uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego przebiegu i kompleksowości badań lekarskich, profilaktycznej opieki zdrowotnej, a przede wszystkim informacji umożliwiających porównanie warunków pracy u pracodawcy.

 

Od 1 stycznia 2015 r. wzrośnie płaca minimalna

Jej wysokość przewiduje rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1220), które ustanawia je w kwocie 1750 zł brutto. Zatem w stosunku do aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. 1680 zł w 2014 r.) stanowi to wzrost o 70 zł (tj. 4,2%). Tak jak w poprzednich latach wynagrodzenie pracownika w okresie pierwszego roku pracy nie może być niższa niż 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. w przyszłym roku co najmniej 1400 zł.