31 maja 2012 r. weszły w życie zmiany dotyczące podwójnego karania w przypadku naruszeń obowiązków z zakresu ubezpieczeń społecznych

 

Od tej daty obowiązuje ustawa z 10 maja 2012 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 611). Ustawa wprowadza zasadę, zgodnie z którą pierwszeństwo ma odpowiedzialność karna lub wykroczeniowa przed nakładaniem opłat dodatkowych, gdyż za ten sam czyn nie można wymierzyć dodatkowej opłaty, jeśli podmiot poniósł już odpowiedzialność karną. Jeśli odpowiedzialność karna była późniejsza w czasie w stosunku do postępowania o nałożenie opłaty dodatkowej, to to drugie postępowanie umarza się z urzędu, a w przypadku wydania już decyzji o nałożeniu dodatkowej opłaty – uchyla się ja z urzędu a opłatę zwraca wraz z odsetkami.

 

2 czerwca 2012 r. wchodzą w życie nowe przepisy regulujące nakładanie kar na pielęgniarki i położne

 

Stanowi o tym nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 maja 2012 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych pielęgniarek i położnych oraz sposobu i trybu wykonania prawomocnych orzeczeń sądów pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 545). Reguluje ono obowiązki sądu pielęgniarek i położnych, okręgowych rad pielęgniarek i położnych oraz samych zainteresowanych w przypadku nałożenia poszczególnych rodzajów kar. Co istotne w przypadku ukarania pielęgniarki lub położnej karą zakazu pełnienia funkcji kierowniczych w podmiotach leczniczych, ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu, przewodniczący okręgowej rady pielęgniarek i położnych jest obowiązany poinformować o tym fakcie podmioty, w których ukarana pielęgniarka lub położna udziela świadczeń zdrowotnych, w terminie 14 dni od otrzymania prawomocnego orzeczenia sądu pielęgniarek i położnych.

 

6 czerwca 2012 r. zmianie ulegnie rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

 

Wszystko za sprawą rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 16 maja 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz. U. z 2012 r., poz. 561). Zmiana dotyczy § 2 ust. 3 rozporządzenia i skraca dotychczas obowiązujący okres ograniczenia ruchu niektórych pojazdów na drogach. W miejsce dotychczasowego zapisu „w okresie od najbliższego piątku po dniu 18 czerwca” wprowadzono zapis „w okresie od ostatniego piątku czerwca”. W pozostałym zakresie przepis pozostaje bez zmian co oznacza, że w bieżącym roku ograniczenie to będzie trwało o tydzień krócej.

 

12 czerwca 2012 r. wchodzą w życie zmiany do ustawy o cudzoziemcach oraz o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 

Najistotniejszą nowością, która wynika z ustawy z 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2012 r., poz. 589) jest wprowadzenie nowej kategorii zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. O jego wydanie będą mogli starać się cudzoziemcy, którzy zamierzają wykonywać w Polsce pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Warunkiem udzielenia takiego zezwolenia jest m.in. przyznanie cudzoziemcowi wynagrodzenia nie niższego niż 150% średniego rocznego wynagrodzenia brutto w RP, obliczanego na podstawie komunikatów Prezesa GUS. Aby wystąpić o taki dokument cudzoziemiec musi jednak przedstawić umowę o pracę lub umowę przedwstępną, zawartą na okres co najmniej 1 roku z polskim przedsiębiorcą, posiadać wyższe kwalifikacje zawodowe oraz ubezpieczenie zdrowotne.

 

13 czerwca 2012 r. zmieni się właściwość sądów administracyjnych w sprawach dotyczących odwołań od decyzji ITD

 

Zmiana wynika z rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sadom administracyjnym spraw z zakresu działania Głównego Inspektora Transportu Drogowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 604). Zgodnie z powyższym rozporządzeniem sprawy dotyczące nałożenia przez ITD kar pieniężnych przekazano do właściwości sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę.

 

15 czerwca 2012 r. zaczną obowiązywać nowe zasady odbywania kursów ADR

 

Z tym dniem wchodzi bowiem w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 619). Nowe rozporządzenie określa szczegółowe wymagania wobec prowadzących kursy, reguluje ich rodzaje i zakres, ramowe programy i czas trwania, warunki przechowywania dokumentacji. W rozporządzeniu określono również wzory zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz wzorów wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursu i zaświadczenia potwierdzającego taki wpis.