Czy zaostrzą się zasady przeprowadzania kontroli przez PIP?

 

W Sejmie znajduje się prezydencki projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który chce wyłączyć Państwową Inspekcję Pracy z obowiązku stosowania ogólnych zasad dotyczących kontroli uregulowanych w tej ustawie (druk sejmowy 2739). Taka zmiana w przepisach ma usprawnić działalność kontrolną PIP i przyspieszyć terminy przeprowadzania kontroli. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej przewiduje szereg ograniczeń dla instytucji kontrolnych, np. konieczność uprzedzania o kontroli na 7 dni przed, zakaz podejmowania kontroli, gdy przedsiębiorcę kontroluje inny urząd, czy roczny limit kontroli podejmowanych przez daną instytucję. Te ograniczenia już teraz nie dotyczą PIP w przypadku, gdy kontrolowane są przedsiębiorstwa przemysłowe lub placówki handlowe, gdyż takie wyjątki od reguł ogólnych przeprowadzania kontroli wprowadza Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 81 dotycząca inspekcji pracy w przemyśle i handlu. Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie stosuje się oczywiście także do kontroli w budżetówce, ale cała masa przedsiębiorców zajmujących się usługami podlega pod te regulacje i dla nich proponowane zmiany będą miały największe znaczenie.

 

16 lipca 2010 r. wejdą w życie nowe przepisy o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych

 

15 czerwca opublikowana została w Dzienniku Ustaw długo oczekiwana przez pracodawców ustawa z 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 105, poz. 655). Ustawą dodawane są do Kodeksu pracy nowe przepisy art. 1031 - 1036, a generalnie rzecz ujmując uprawnienia pracowników z tytułu podnoszenia kwalifikacji są obniżone. Dla pracodawców jednak największym problemem będzie dodany przez Senat przepis przejściowy dotyczący obowiązku stosowania starych, czyli niekonstytucyjnych zasad podnoszenia kwalifikacji do umów szkoleniowych zawartych w okresie luki w przepisach, czyli od 11 kwietnia do wejścia w życie ustawy zmieniającej 16 lipca 2010 r. Zgodnie ze stanowiskiem MPiPS od 11 kwietnia 2010 r. można było w umowach przewidywać swobodnie świadczenia przysługujące pracownikom w związku z podnoszeniem kwalifikacji, a teraz przed pracodawcami pojawia się groźba ich wyrównywania w górę do poziomu sprzed zmian, mimo że nowe przepisy nie są tak korzystne dla zatrudnionych. Taka zmiana przepisów przyniesie z pewnością wiele problemów w praktyce.

 

Uwaga pracodawcy! - Pracownicy mogą Was od 14 czerwca 2010 r. zgłaszać na listę dłużników

 

14 czerwca 2010 r. weszła w życie ustawa z 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530), na podstawie której wierzyciel (w tym również będący osobą fizyczną) może przekazać do Biur Informacji Gospodarczej informacje o dłużniku oraz wysokości wierzytelności. W praktyce oznacza to, że na listę dłużników mogą trafić również pracodawcy, którzy niewypłacaną lub nieterminowo wypłacają pracownikom pensje. Do BIG-u zgłasza się informacje o takim zobowiązaniu dłużnika, które:

·        powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej (np. umowa o pracę lub zlecenie),

·        jest wymagalne, a łączna kwota zobowiązania dłużnika wobec wierzyciela wynosi co najmniej 500 zł,

·        termin płatności upłynął co najmniej 60 dni temu,

·        upłynął co najmniej 1 miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi do rąk własnych, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do Biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego BIG. Ponadto do Biura można zgłaszać każde zobowiązanie stwierdzone tytułem wykonawczym (np. prawomocnym wyrokiem sądu z klauzulą wykonalności czy ugodą sądową). Ponieważ BIG udostępnia uzyskane od wierzycieli informacje zainteresowanym instytucjom, przedsiębiorcom i osobom fizycznym, konsekwencje znalezienia się na liście dłużników BIG są poważne. Taki podmiot bowiem:

·        traci wiarygodność płatniczą,

·        może mieć trudności w pozyskaniu inwestorów czy partnerów biznesowych,

·        może mieć trudności w uzyskaniu kredytu,

·        jeśli jest pracodawcą - może mieć problemy z pozyskaniem kandydatów chętnych do podjęcia u niego pracy.

 

Od 4 czerwca 2010 r. kierowcy w transporcie okazjonalnym osób mogą prowadzić bez odpoczynku tygodniowego przez 12 dni

 

Dotychczas podobną możliwość przewidywała jedynie Umowa AETR w przewozach wykonywanych w części poza obszarem UE. W przewozach unijnych taka zmiana wynika z art. 8 ust. 6a dodanego z tym dniem do rozporządzenia WE nr 561/2006, co jest z kolei konsekwencją wydania przez UE rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych. Odpoczynek tygodniowy wyjątkowo może zostać odebrany po okresach prowadzenia pojazdu, jeśli są spełnione jednocześnie następujące warunki:

  • wykonywana jest pojedyncza usługa transportowa o charakterze okazjonalnym,
  • usługa transportowa przez minimum 24 godziny trwa w innym państwie członkowskim UE lub państwie spoza UE niż państwo, w którym zaczął się przewóz,
  • po 12 okresach prowadzenia pojazdu kierowca skorzysta z 2 bezpośrednio po sobie następujących odpoczynków tygodniowych regularnych (trwających po 45 godzin, czyli w sumie 90 godzin) lub odpoczynku regularnego i skróconego (czyli minimum 45 godzin + 24 godziny, czyli 69 godzin). W tym drugim przypadku skrócenie drugiego odpoczynku należało będzie zrównoważyć kierowcy jednorazowo w ciągu 3 tygodni następujących po zakończeniu okresu odstępstwa.