Od 3 maja 2012 r. nowa grzywna dla pracodawców

Z tym dniem zacznie obowiązywać ustawa z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 233, poz. 1381), na mocy której pracodawcy grozi nawet do 2.000 zł grzywny, za:

·         nie przekazanie zajętego wynagrodzenia za pracę bezpośrednio wierzycielowi lub komornikowi, lecz jego wypłacenie pracownikowi (dłużnikowi),

·         nie przekazanie komornikowi oświadczenia zawierającego zestawienie wypłat, informacje o kwotach i terminach potrącania należności oraz ewentualnych przeszkodach w przekazywaniu należności,

·         nie zamieszczenie informacji o zajęciu w świadectwie pracy lub nie przekazanie nowemu pracodawcy pracownika zawiadomienia komornika i dokumentów o zajęciu wynagrodzenia,

·         nie poinformowanie byłego pracodawcy oraz komornika, na podstawie świadectwa pracy ze wzmianką o zajęciu wynagrodzenia, o zatrudnieniu pracownika.

 

21 kwietnia 2012 r. zmienią się wzory zaświadczeń lekarskich ZUS ZLA i ZUS ZLA/K

Z tym dniem zacznie obowiązywać rozporządzenie MPiPS z 13 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. UJ. poz. 78), które zmieniło załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia MPiPS z 27 lipca 1999 r. w tej samej sprawie (Dz. U. Nr 65, poz. 741 ze zm.), określające wzory zaświadczenia lekarskiego (ZUS ZLA) i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika ZUS (ZUS ZLA/K). Aktualnie używane wzory ww. formularzy mogą byś stosowane do czasu wyczerpania druków, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2012 r.

 

1 kwietnia wzrosła stopa procentowa składki wypadkowej

A to za sprawą rozporządzenia MPiPS z 14 marca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy  i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. poz. 285). Od nowego roku składkowego (tj. od 1 kwietnia 2012 r.) ustala dla poszczególnych grup działalności nowe kategorie ryzyka. Utrzymana została najniższa stopa procentowa składki – wynosząca 0,67%, natomiast najwyższa osiągnie poziom 3,86% (dotychczas 3,33%). Wzrosła m.in. stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, która aktualnie wynosi 1,93% (do 31 marca 2012 r. było to 1,67%).