Od 1 stycznia 2011 r. nastąpią zmiany w ustalaniu wymiaru czasu pracy

 

Zmiany wynikają z ustawy z 24 września 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 224, poz. 1459). Wprowadza ona nowe święto - 6 stycznia, czyli 3 Króli, ale oprócz tego nową zasadę, zgodnie z którą święta przypadające w dni wolne wynikające z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy nie będą obniżały wymiaru czasu pracy pracowników. Dotychczas jedynie święta przypadające w niedziele nie obniżały wymiaru czasu pracy.

 

Konsekwencją powyższej zmiany jest zróżnicowanie wymiaru czasu pracy dla poszczególnych pracowników, przykładowo w styczniu 2011 r. będzie on wynosił albo 160 albo 152 godziny w zależności od tego, czy dniem wolnym dla pracowników z tytułu przeciętnie 5-dnbiowego tygodnia pracy jest sobota, czy inny dzień tygodnia.

 

Od 1 stycznia 2011 r. minimalne wynagrodzenie wyniesie 1386 zł

Zmiana powyższa została wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z 5 października 2010 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r. (Dz.U. Nr 194, poz. 1288).

 

Od 8 grudnia 2010 r. więcej firm może skorzystać z pakietu antykryzysowego

Nowelizacja wprowadzona ustawą z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu gospodarczego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 219, poz. 1445) obniżyła bowiem z 25% do 15% próg spadku obrotów gospodarczych w ciągu 3 kolejnych miesięcy po dniu 1 lipca 2008 r. w porównaniu do tych samych 3 miesięcy w okresie od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.

 

Od 7 grudnia 2010 r. obowiązują zmiany w zasadach przekazywania statystycznych kart wypadków przy pracy

 

Wprowadza je rozporządzenie MPiPS z 8 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz.U. Nr 218, poz. 1440). Statystyczna karta powinna być przekazywana w formie elektronicznej na portal sprawozdawcy GUS, a w przypadku pracodawców zatrudniających nie więcej niż 5 pracowników oryginał karty w formie papierowej może zostać przekazany do Urzędu statystycznego w Gdańsku, po przesłaniu uzasadnionej informacji o wyborze tej formy.

 

Od 1 grudnia 2010 r. obowiązują nowe terminy na pobranie danych z tachografu cyfrowego

 

Wprowadza je rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 5 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych (Dz.U. Nr 215, poz. 1410). Dane z tachografu cyfrowego mają być pobierane co do zasady co 90 dni, a dane z karty kierowcy raz na 28 dni. Częstsze pobranie może być uzasadnione przypadkami szczególnymi, jak wadliwe funkcjonowanie tachografu, czy wycofanie pojazdu z ruchu.

 

16 listopada 2010 r. TK orzekł, że dłuższe okresy wyczekiwania na zasiłek chorobowy przy dobrowolnym ubezpieczeniu są zgodne z Konstytucją

 

Regulacji powyższej zarzucano naruszenie zasady równości wobec prawa, ale Trybunał w wyroku z 16 listopada 2010 r. (P 86/08, opublikowanym w Dz.U. Nr 222, poz. 1457) stwierdził, że art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512), w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r., w zakresie, w jakim dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, podlegających dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu, określa dłuższy niż dla osób podlegających obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu okres nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego wymagany do nabycia prawa do zasiłku chorobowego, jest zgodny z art. 32 ust. 1 oraz art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Od 3 listopada 2010 r. obowiązują nowe druki zezwoleń w przewozach międzynarodowych i kabotażowych

 

Minister Infrastruktury w rozporządzeniu z 17 października 2010 r. w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz drogowy przewóz kabotażowy (Dz. U. Nr 194, poz. 1292) ustalił 4 rodzaje zezwoleń na przewozy międzynarodowe: (1) na przewóz dwustronny, (2) przewóz tranzytowy, (3) przewóz dwustronny lub tranzytowy, (4) przewóz do lub z państwa trzeciego. Przepisy przewidują również, kto powinien wypełniać blankiety zezwoleń na przewozy międzynarodowe.

 

Jednocześnie ustalono nowe wzory zezwoleń na przewóz międzynarodowy i kabotażowy, ale utrzymano możliwość stosowania dotychczasowych blankietów zezwoleń do końca marca 2011 r.