Od 1 stycznia 2012 r. więcej czasu na wykorzystanie zaległego urlopu

Dotychczas obowiązujący termin na wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego zostanie przesunięty z  (cyt.)  końca pierwszego kwartału roku następnego (a więc z 31 marca), na dzień 30 września następnego roku kalendarzowego. Taką zmianę do kodeksu pracy wprowadzi art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232, poz. 1378), która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

 

Od 1 stycznia 2012 r. rozszerza się katalog wykroczeń przeciwko prawom pracownika

Na mocy art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232, poz. 1378), która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. do zmienione zostało brzmienie art. 213 § 1 i 283 § 1 pkt 2 k.p., w myśl których pracodawca zobowiązany jest zapewnić, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego, w którym przewiduje się pomieszczenia pracy, była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie wykonanie zaś tego obowiązku stanowi wykroczenie, zagrożone karą grzywny w wysokości od 1.000 do 30.000 zł.

 

Od 1 stycznia 2012 r. możliwe zawieszenie renty socjalnej

Prawo do tego świadczenia zawiesza się za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS do celów emerytalnych (art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, Dz. U. Nr 135, poz. 1268 ze zm. w brzmieniu nadanym przez art. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej, Dz. U. Nr 224, poz. 1338).

 

 

1 stycznia 2012 r. zmieni sytuację prawną pielęgniarek i położnych

Z tym dniem bowiem zaczną obowiązywać aż dwie ustawy regulujące sytuację prawną dwóch ww. grup zawodowych. Pierwszą z nich jest ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038), która określa organizację i zadania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych oraz prawa i obowiązki jego członków. Drugą zaś jest ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz .U. Nr 174, poz. 1039), która określa zasady: wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej, uzyskiwania prawa do wykonywania tych zawodów oraz kształcenia zawodowego i podyplomowego pielęgniarek i położnych.

 

Od 1 stycznia 2012 r. minimalna płaca wzrasta do 1500 zł

Taka kwota minimalnego wynagrodzenia wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. (Dz.U. Nr 192, poz. 1141).

 

Od 1 stycznia 2012 r. zmiany w zasadach zatrudniania i wynagrodzeniach instytucji kultury

Z tą datą wchodzi w życie ustawa z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych ustaw (Dz.U. Nr 207, poz. 1230). Zgodnie z nowymi przepisami dyrektor instytucji kultury może zostać zatrudniony na podstawie powołania lub umowy o zarządzanie. Ustawa przewiduje również nowe regulacje w zakresie wynagrodzeń, wprowadzając:

 

l      dodatkowe wynagrodzenie za udział w określonej roli w przedstawieniu lub koncercie, za reżyserię, scenografię, choreografię lub kierownictwo muzyczne przedstawienia,

l      nagrody jubileuszowe,

l      wyższe od kodeksowych odprawy emerytalno-rentowe.

Regulacje płacowe zostały przeniesione do ustawy z rozporządzenia z 1992 r. dotyczącego wynagrodzeń w instytucjach kultury.

 

Od 26 listopada pojawią się preferencje w zatrudnianiu niepełnosprawnych w administracji

Wprowadza je ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 201, poz. 1183). Po zmianach w ogłoszeniach o naborze ma się znaleźć informacja o czynnikach utrudniających wykonywanie pracy lub o braku takich czynników, a także o tym, czy w miesiącu poprzedzającym miesiąc ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%. Niższy wskaźnik daje preferencje w naborze niepełnosprawnym.

 

Od 23 listopada zmieniają się zasady postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe

A to za sprawą rozporządzenia z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz. U. Nr 237, poz. 1412), które zastąpi dotychczas obowiązujące rozporządzenie z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń (Dz. U. Nr 10, poz. 49 ze zm.), które wydane było na podstawie uchylonej kilka lat temu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. Określa ono m.in.: zakres obowiązków informacyjnych organów rentowych, warunki i tryb wszczęcia postępowania w sprawach świadczeń, sposób ustalania daty zgłoszenia wniosku o świadczenie lub o ustalenie jego wysokości, dowody uzasadniające prawo do świadczeń i ich wysokości, rodzaje dowodów uzasadniających prawo do świadczeń lub ich wysokość, sposób obliczania świadczeń i okresów uwzględnianych przy ustalaniu świadczeń, elementy, jakie powinna zawierać decyzja organu rentowego oraz jej uzasadnienie, a także zakres informacji, które powinny być zawarte w pouczeniu do tej decyzji.

 

Od 16 listopada nowe dokumenty dla przybywających z UE

Z tą datą, na mocy rozporządzenia z dnia 5 października 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 237, poz. 1417), zaczną obowiązywać nowe wnioski w sprawie stałego pobytu na terytorium RP obywateli z innych państw unijnych. Dotyczy to: wniosków o wydanie/wymianę karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej oraz wniosku o wydanie/wymianę dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu. Co istotne, do spraw wszczętych przed wejściem w życie rozporządzenia stosuje się formularze w dotychczasowym brzmieniu.