Od 1 lutego 2011 r. osoby pobierające świadczenie przedemerytalne mogą dorobić mniej

Z tą datą weszła w życie ustawa z 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 17, poz. 79), która przewiduje m.in. zmniejszanie świadczenia przedemerytalnego z tytułu osiągania dodatkowych przychodów. Stanie się tak, jeżeli kwota przychodu przekracza miesięcznie kwotę 25% przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji (to tzw. dopuszczalna kwota przychodu), nie przekracza jednak kwoty 70% tego wynagrodzenia (czyli tzw. granicznej kwoty przychodu). Zmianie uległ również sposób rozliczania dodatkowych przychodów, mających wpływ na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia przedemerytalnego. Aktualnie mogą być one rozliczane nie tylko rocznie, ale i miesięcznie, w zależności od tego, która z metod jest korzystniejsza dla świadczeniobiorcy. Jednakże nowe zasady znajdą zastosowanie dopiero do przychodów osiągniętych w nowym roku rozliczeniowym (2011/2012), czyli od 1 marca 2011 r.

 

Także od 1 lutego 2011 r. zmieniła się ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Z tym dniem zaczęła obowiązywać ustawa z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1725). Wprowadziła ona szereg zmian, w tym m.in.:

 

Również od 1 lutego 2011 r. poszerzono katalog podmiotów kontrolowanych przez PIP

I to na mocy tej samej ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1725), która zmieniła m.in. ustawę z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589 ze zm.). Od tej daty kontroli PIP podlegają:

 

Od 3 lutego 2011 r. obowiązuje wzór informacji o środkach zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym

Z tym dniem weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 31 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzoru informacji o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym oraz terminu i trybu jej przekazywania (Dz. U. z 2011 r., Nr 13, poz. 61). Określa ono nie tylko wzór samej informacji, ale również termin i tryb jej przekazywania przez instytucje finansowe prowadzące indywidualne konta emerytalne.