Wkrótce wejdzie w życie zmiana przepisów dotyczących statystycznej karty wypadku.

 

Projekt rozporządzenia MPiPS z 18 czerwca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy niesie za sobą trzy zmiany. Przede wszystkim wprowadza 2 nowe rubryki do wzoru statystycznej kary wypadku, precyzujące zatrudniającą poszkodowanego jednostkę oraz jego faktyczne miejsce pracy. Zmianie ulegnie również adres urzędu statystycznego, do którego powinna być przekazana pisemna forma statystycznej karty wypadku, gdyż zamiast Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, dokument będzie kierowany do jego odpowiednika w Gdańsku. Warto nadmienić, że zmiany rozporządzenia dostosowują je do wchodzącego w życie 1 stycznia 2011 r. rozporządzenia MPiPS z 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537).

 

21 sierpnia 2010 r. wchodzą w życie zmiany NDS i NDN czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

 

Wszystko za sprawą rozporządzenia MPiPS z 29 lipca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 141, poz. 950). Nowa regulacja zmienia definicję najwyższego dopuszczalnego natężenia fizycznego czynnika szkodliwego. W miejsce dotychczasowego  uśredniania natężenia dla 8 godzinnego dnia, oraz przeciętnie 40 godzinnego tygodnia pracy wprowadza obowiązek przeprowadzania pomiarów podczas oddziaływania na pracownika danego czynnika w trakcie wykonywania pracy. Pozwoli to uwzględnić przy ustalaniu dopuszczalnego poziomu ekspozycji indywidualne właściwości poszczególnych szkodliwych czynników środowiska pracy. Rozporządzenie modyfikuje ponadto wykaz szkodliwych substancji chemicznych dodając dwie dotychczas nieprzewidziane w załączniku oraz zmieniając wartości Najwyższego Dopuszczalnego Stężenia i Najwyższego Dopuszczalnego Stężenia Chwilowego dla 11 substancji ujętych w wykazie. Omawiane rozporządzenie dostosowuje przy tym część D załącznika nr 2 do regulacji prawa UE. Określa ona maksymalną dopuszczalną ekspozycję na promieniowanie optyczne, w tym laserowe i nielaserowe. Dotychczas obowiązująca regulacja dotycząca promieniowania laserowego była znacznie surowsza, niż analogiczne przepisy UE, co stanowiło barierę dla stosowania w Polsce urządzeń spełniających normy europejskie. Efektem zmiany jest więc liberalizacja przepisów, poprzez obniżenie wymagań stawianych maszynom do poziomu wymaganego w Unii.

 

13 sierpnia 2010 r. weszły w życie zmiany w rozporządzeniu dotyczącym nieoprocentowanych pożyczek z FGŚP dla pracodawców dotkniętych powodzią

 

Zmiany polegają głównie na określeniu nowych wzorów wykazów pracowników, których wynagrodzenia mają zostać zaspokojone z FGŚP. Odrębnie określono wzór dla wykazu pracowników, którzy mają otrzymać wynagrodzenia za maj, czerwiec i lipiec i oddzielnie dla pracowników, którzy mają je otrzymać za sierpień, wrzesień i październik. Zmiany te wynikają z rozporządzenia MPiPS z 13 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności lub istotnie ograniczył jej prowadzenie (Dz.U. Nr 148, poz. 995).

 

2 sierpnia Ministerstwo Infrastruktury wyjaśniło jak liczyć podróże służbowe kierowców

 

Stanowisko Ministerstwa dotyczy kierowców, którzy kilka razy dziennie wracają do bazy transportowej, np. zatrudnionych w hurtowniach, czy w przewozach regularnych o trasach do 50 km. W ich przypadku wątpliwości budziło bowiem, czy wszystkie ich zadania przewozowe z danej doby traktować za jedną podróż służbową, a jeśli tak, to jak liczyć jej czas? Ministerstwo Infrastruktury w stanowisku z 2 sierpnia 2010 r. (MR-1-jd/1042202/2010) wskazało wyraźnie, że jeżeli kierowca znajduje się na terenie miejscowości, w której jest siedziba jego pracodawcy, to nie jest w podróży służbowej, gdyż ta ma miejsce jedynie, gdy przewóz jest wykonywany poza granicami takiej miejscowości. Przy czym w ocenie resortu każdy wyjazd kierowcy poza taką miejscowość należy traktować jako podróż służbową. Tak więc w ciągu dnia odbędzie on kilka podróży służbowych, co oznacza, że z pewnością nie otrzyma diet, gdyż te przysługują jedynie, gdy podróż służbowa trwa powyżej 8 godzin w danej dobie.  

 

Całą treść stanowiska zamieszczamy w zakładce - pomoc w kontroli PIP - zobacz także stanowiska urzędowe GIP.

 

1 sierpnia 2010 r. zmieniają się zasady ustalania podstawy wymiaru składek ZUS

Z tą datą wchodzi w życie rozporządzenie MPiPS z 9 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Dz. U. nr 127, poz. 860). Od sierpnia wyłączenia z podstawy wymiaru składek, które dotąd dotyczyły jedynie pracowników, mają zastosowanie także do:

  • członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
  • osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej,
  • osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Zmiana powyższa jest wykonaniem wyroku TK z 16 lutego 2010 r. (sygn. akt P 16/09), który uznał, że sprzeczne z Konstytucją jest wliczanie do podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych opłacanych przez zleceniobiorców, rzeczowych świadczeń przysługujących im na podstawie przepisów bhp.