Od 24 stycznia br. obowiązują nowe wzory miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu niepełnosprawnych

Określa je rozporządzenie MPiPS z 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 33). Ustala ono nowe wzory INF-1, INF-Z oraz INF-2. Na szczęście zawiera ono przepisy przejściowe, zgodnie z którymi informacje za miesiące do maja 2013 r. składa się na dotychczasowych wzorach formularzy (tj. określonych w rozporządzeniu MPiPS z 10 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, Dz. U. Nr 63, poz. 329). Natomiast informacje korygujące te dokumenty składa się za miesiące od października 2012 r. w terminie do dnia 20 lipca 2013 r. już według nowych wzorów formularzy.

Z tą samą datą zmieniły się wzory deklaracji składanych Zarządowi PFRON

Ustala je rozporządzenie MPiPS z 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalania wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U. z 2013 r., poz. 32). Określa ono nowe zwory DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b, DEK-W, DEK-R, DEK-Z i DEK-I-u. Także i w tym przypadku informacje za miesiące do maja 2013 r. składa się na dotychczasowych formularzach (określonych w rozporządzeniu MPiPS z 18 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz, Dz. U. Nr 44, poz. 231). Deklaracje korygujące te dokumenty składa się za miesiące od grudnia 2012 r. w terminie do dnia 20 lipca 2013 r. już według nowych wzorów formularzy.

 

Także 24 stycznia br. zmianie uległy zasady przeprowadzania kontroli zatrudniania osób niepełnosprawnych

Stanowi o tym rozporządzenie MPiPS z 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 29). Dotyczą one kontroli przeprowadzanych przez:

 

19 stycznia 2013 r. zmieniły się zasady szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy

Stało się to za sprawą rozporządzenia MT,BiGM z 10 stycznia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. poz. 92).

 

Od tej samej daty ośrodki doskonalenia techniki jazdy muszą spełnić nowe wymagania

O szczegółach stanowi rozporządzenie MT,BiGM z 16 stycznia 2013 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz. U. poz. 91). Określa ono m.in.:

 

Również od 19 stycznia br. zmianie uległy zasady przeprowadzania kontroli ośrodków szkolenia kierowców

Określa je rozporządzenie MT,BiGM z 15 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. poz. 84), które jednocześnie ustanawia wzory stosowanych w toku kontroli dokumentów.

 

Z tą samą datą zmieniły się kwoty opłat za wydanie praw jazdy

Określa je rozporządzenie MT,BiGM z 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłąt za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. poz. 83). Na jego podstawie wysokość opłaty za wydanie prawa jazdy wynosi 100 zł, międzynarodowego prawa jazdy – 35 zł, a pozwolenia na kierowanie tramwajem – 30 zł.

 

Również 19 stycznia 2013 r. zmieniły się warunki techniczne pojazdów oraz zakres ich wyposażenia

Przewiduje je rozporządzenie MT,BiGM z 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r., poz. 30).

 

Z tą samą datą zmieniły się zasady szkoleń na prawo jazdy

A to za sprawą rozporządzenia MTBiGM z 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012 r., poz. 1019), które określa m.in.:

1)      szczegółowe wymagania w zakresie wyposażenia dydaktycznego, warunków lokalowych i placu manewrowego,

2)     szczegółowy program poszczególnych rodzajów szkoleń,

3)     szczegółowe warunki i tryb postępowania z dokumentami dotyczącymi osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami i kandydatów na instruktorów oraz wzory stosowanych dokumentów,

4)     szczegółowe warunki i tryb prowadzenia dokumentacji przez ośrodki szkolenia kierowców,

5)     wzory dokumentów związanych z prowadzeniem szkolenia.

 

Również od 19 stycznia br. zmianie uległy zasady wydawania praw jazdy

Przewiduje to rozporządzenie MTBiGM z 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r., poz. 1005), które określa szczegółowe warunki wydawania i zatrzymywania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, cofania i przywracania uprawnień do kierowania pojazdami, a także szczegółowe czynności organów i innych jednostek z tym związane oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach. 

 

18 stycznia 2013 r. zmiany w zasadach postępowania w stosunku do osób, które naruszyły przepisy ruchu drogowego

A to za sprawą ustawy z 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. poz. 82, która określa m.in. tryb postępowania w stosunku do osób, które dopuściły się naruszeń przepisów ruchu drogowego oraz jego skutki.

 

Od 17 stycznia br. pracodawcy nie muszą zgłaszać rozpoczęcia działalności do Państwowej Inspekcji Pracy  i Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Z tą datą obowiązek ów znosi bowiem ustawa z 9 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 2). Jednocześnie przewiduje ona jednak prawo dla PIS do nieodpłatnego korzystania z danych zgromadzonych w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) prowadzonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz prowadzonych przez ZUS na koncie płatnika składek, o którym mowa w art. 45 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.). Ponadto zaś PIS i PIP mają otrzymywać (co kwartał) z urzędów statystycznych informacje o podmiotach deklarujących zatrudnienie pracowników wraz z nadanym im numerem identyfikacyjnym i zakodowanym opisem informacji objętych rejestrem – w uzgodnionym zakresie, niezbędnym do wykonywania statutowych zadań tych organów.