Od 15 stycznia 2013 r. osoby prowadzące pozarolniczą działalność mogą ubiegać się o umorzenie należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek

Możliwość taką przewiduje ustawa z 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r., poz. 1551). Stanowi ona m.in., że na wniosek osoby podlegającej w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 28 lutego 2009 r. obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 205, poz. 1585, ze zm.):

– umarza się nieopłacone składki na te ubezpieczenia za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 28 lutego 2009 r. oraz należne od nich odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, koszty upomnienia, opłaty dodatkowe, a także koszty egzekucyjne naliczone przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego. Wnioski o umorzenie można składać w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

 

12 stycznia br. zmiany w viatoll

Przewiduje je rozporządzenie RM z 18 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 17), które do dotychczas obowiązujących dodaje nowe odcinki dróg krajowych, na których obowiązuje viatoll.

 

9 stycznia 2013 r. zmieniły się zasady specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

Stanowi o tym rozporządzenie MZ z 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. poz. 26), które określa m.in.:

 

Od 1 stycznia 2013 r. wzrosło minimalne wynagrodzenie za pracę

Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1026), na mocy którego minimalne wynagrodzenie za pracę od  dnia 1 stycznia 2013 r. wzrośnie o 100 zł i  wyniesie 1600 zł.

 

Także od 1 stycznia 2013 r. stopniowo wydłuża się wiek emerytalny

Przewiduje to ustawa z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 637), która zakłada podwyższenie wieku emerytalnego do 67 lat i zrównanie go dla kobiet i mężczyzn. Ustawa wprowadza także emerytury częściowe, z których będzie można skorzystać przed przejściem na właściwą emeryturę. Co istotne, wiek emerytalny będzie wzrastał stopniowo. Od 1 stycznia 2013 r. wzrośnie o miesiąc (dla kobiet i dla mężczyzn), później zaś będzie rósł w każdym roku o 3 miesiące. Ustawa zakłada, że kobiety osiągną docelowy wiek emerytalny 67 lat w 2040 r., a mężczyźni w 2020 r. Wynika z tego, że zmiany systemu emerytalnego obejmą kobiety urodzone po 30 września 1973 r. i mężczyzn urodzonych po 30 września 1953 r.

 

Również od 1 stycznia 2013 r. z szeregu ustaw wykreślono możliwość rozwiązania stosunku pracy wraz z ukończeniem przez pracownika 65 roku życia

Powyższa zmiana jest konsekwencją podniesienia wieku emerytalnego, w związku z czym na mocy ustawy z 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1544), zmieniono powyższe postanowienia m.in. w:

 

Od 1 stycznia 2013 r. mniej sądów rejonowych rozpoznających sprawy z zakresu prawa pracy

Powyższe wynika z reorganizacji struktury sądownictwa powszechnego, która polega na zniesieniu ok. 80 sądów rejonowych. Zmiana ta wymusiła przekazanie spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z właściwości likwidowanych sądów innym sądom rejonowym działającym w tym samym okręgu sądowym. Powyższe zmiany wprowadzono rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 29 listopada 2012 r. w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych (Dz. U. poz. 1350).

 

Z tą samą datą (tj. od 1 stycznia 2013 r.) nastąpiły zmiany w zasadach przyznawania becikowego

Świadczenie to przestanie mieć charakter powszechny, gdyż będzie przyznawane jedynie rodzinom, w których dochód w przeliczeniu na osobę nie będzie przekraczać kwoty 1.922 zł. Zmiana powyższa jest skutkiem wejścia w życie ustawy z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. poz. 1255), zmieniającej zasady wypłacania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, czyli tzw. becikowego. W przypadku dzieci urodzonych przed dniem wejścia w życie ustawy, becikowe przyznawane będzie na podstawie przepisów dotychczasowych, tj. bez kryterium dochodowego. Wprowadzone kryterium dochodowe będzie weryfikowane co 3 lata.

 

Również od 1 stycznia 2013 r. zmieniły się zasady przyznawania świadczeń rodzinnych

Stanowi o tym ustawa z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 1548), która przewiduje m.in. specjalny zasiłek opiekuńczy dla osób, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeśli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Od 1 stycznia 2013 r. nastąpią zmiany w drogach krajowych

Stanie się to na mocy dwóch rozporządzeń MTBiGM z 25 września 2012 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1077) i z 27 września 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1076).  Na ich podstawie przymiot drogi krajowej utracą odcinki drogi krajowej nr 12 i nr 51 oraz zyskają odcinki dróg gminnych w ciągu drogi krajowej nr 51 i nr 52.

 

Również od 1 stycznia 2013 r. ZUS, NFZ oraz KRUS opublikują swoje interpretacje

Tak wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2012 r.  redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r., poz. 1342). Mimo, iż indywidualne interpretacje wydane na wniosek przedsiębiorcy nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa, to jednak stanowią praktyczną wskazówkę przy rozstrzyganiu wątpliwości. Wcześniej nie były one dostępne dla ogółu przedsiębiorców, ale od 1 stycznia będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Już na trzeci rok z rzędu „zamrożono” odpisy na ZFŚS

Stanowi o tym art. 1 ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1456). Przewiduje on, że w 2013 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 592 ze zm.) należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Kwota przeciętnego wynagrodzenia wynosiła 2.917,14 zł (Mon. Pol. z 2011 r., Nr 15, poz. 156), zatem odpis podstawowy w wysokości 37,5% na jednego zatrudnionego wynosi 1.093,93 zł.

 

Od 1 stycznia 2013 r. zmiany w ADR

Przewiduje je rozporządzenie MT,BiGM z 13 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, które określa m.in. nowy wzór zaświadczenia ADR, sposób jego wypełnienia oraz wysokość opłaty za jego wydanie.

 

Także 1 stycznia 2013 r. zmieni się wynagrodzenie lekarzy rezydentów

Stanowi o tym rozporządzenie MZ z 20 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury (Dz. U. z 2012 r., poz. 1498).

 

Również od 1 stycznia 2013 r. obowiązują nowe zasady kontroli podmiotów leczniczych

Określa je rozporządzenie MZ z 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1509), które reguluje szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania kontroli, w tym:

 

Z tą samą datą (tj. 1 stycznia 2013 r.) obowiązują minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

Przewiduje je rozporządzenie MZ z 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2012 r., poz. 1545). Stanowi ono m.in., że przy ich ustalaniu dla podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne uwzględnia się:

Do ustalania minimalnej normy nie wlicza się natomiast  zatrudnionej w podmiocie kadry kierowniczej pielęgniarskiej lub położniczej, z wyłączeniem pielęgniarek lub położnych oddziałowych i ich zastępców oraz pielęgniarek lub położnych koordynujących pracę innych pielęgniarek i położnych i ich zastępców.

 

1 stycznia 2013 r. zmieniły się również zasady oceniania nauczycieli

Stało się to na podstawie rozporządzenia MEN z 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1538). Stanowi ono m.in., że oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, uwzględniając w szczególności:

 

Z dniem 29 grudnia 2012 r. nastąpiły zmiany w wystawianiu zaświadczeń lekarskich

A to za sprawą rozporządzenia MPIPS z 20 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1491). Na jego podstawie przedłużono okres używania dotychczasowych formularzy do dnia 31 grudnia 2013 r.

 

Od 25 grudnia 2012 r. obowiązuje ochrona ubezpieczeniowa dla Polaków i Ukraińców

Stanowi o tym ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym sporządzonej w Kijowie dnia 18 maja 2012 r. (Dz. U. poz. 1378). Umowa zapewnia pełną ochronę ubezpieczeniową obywatelom Polski i Ukrainy, w tym osobom zmieniającym w trakcie kariery zawodowej miejsce zatrudnienia lub zamieszkania.