Od 1 stycznia 2013 r. będzie stopniowo wydłużany wiek emerytalny

Przewiduje to ustawa z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 637), która zakłada podwyższenie wieku emerytalnego do 67 lat i zrównanie go dla kobiet i mężczyzn. Ustawa wprowadza także emerytury częściowe, z których będzie można skorzystać przed przejściem na właściwą emeryturę. Co istotne, wiek emerytalny będzie wzrastał stopniowo. Od 1 stycznia 2013 r. wzrośnie o miesiąc (dla kobiet i dla mężczyzn), później zaś będzie rósł w każdym roku o 3 miesiące. Ustawa zakłada, że kobiety osiągną docelowy wiek emerytalny 67 lat w 2040 r., a mężczyźni w 2020 r. Wynika z tego, że zmiany systemu emerytalnego obejmą kobiety urodzone po 30 września 1973 r. i mężczyzn urodzonych po 30 września 1953 r.

 

19 października 2012 r. nastąpi zmiana wysokość opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

Kwoty poszczególnych opłat można znaleźć w rozporządzeniu MT,BiGM z 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdy nienormatywnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 366).

 

Od 19 października br. zaczną obowiązywać nowe zasady pilotowania pojazdów nienormatywnych

Stanie się to za sprawą rozporządzenia MT,BiGM z 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 629), które reguluje kiedy pilotowanie jest obowiązkowe, określa uprawnienia pilota oraz wskazuje sposób oznakowania i wyposażenia pojazdu wykonującego pilotowanie.

 

Od 19 października 2012 r. będą nowe zasady zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych

Tak przewiduje rozporządzenie MTBiGM z 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 764), które określa m.in.:

·        warunki dystrybucji blankietów zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego,

·        sposób i tryb wydawania zezwoleń,

·        warunki wyznaczania trasy przejazdu oraz kryteria ustalania warunków przejazdu pojazdu nienormatywnego, w tym przejazdu przez most lub wiadukt,

·        wzory zezwoleń oraz wzory dokumentów związanych z ich wydawaniem.

 

1 września 2012 r. zmieni się minimalne wynagrodzenie nauczycieli

Stanie się to za sprawą rozporządzenia MEN z 3 lipca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2012 r., poz. 790).

 

1 sierpnia 2012 r. nastąpią zmiany w zasadach stwierdzania chorób zawodowych

Dokonają się one na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 8 maja 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 662), które określa podział kompetencji w obrębie działalności państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego oraz państwowego inspektora sanitarnego MSW. Celem niniejszej nowelizacji była konieczność zharmonizowania przepisów rozporządzenia z regulacjami ustawowymi, w tym w szczególności z ustawą z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1263 ze zm.).

 

1 sierpnia br. zmieni się również sposób dokumentowania chorób zawodowych i ich skutków

O czym stanowi rozporządzenie MZ z 24 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. z 2012 r., poz. 663), które zmienia m.in. wzory dokumentacji medycznej dotyczącej chorób zawodowych, w tym wzory skierowania na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej, stosowane w przypadku skierowania wydawanego przez lekarza, lekarza dentystę lub państwowego inspektora sanitarnego.

 

Od 21 lipca br. można otrzymać karę za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców

Z tym dniem wejdzie w życie ustawa z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769), która określa sankcje dla podmiotów powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady dochodzenia roszczeń z tytułu wynagrodzenia i związanych z nim świadczeń przez cudzoziemca przebywającego bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przykładowo karę w wysokości 10.000 zł może wymierzyć sąd za uporczywe powierzanie pracy cudzoziemcowi, przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 11 ust. ustawy). Jeśli jednak praca cudzoziemca będzie miała związek z działalnością gospodarczą lub pracodawca zatrudni wielu cudzoziemców, wówczas będzie groziła mu grzywna lub kara ograniczenia wolności (art. 9 ustawy).

 

11 lipca br. ustalono minimalne wynagrodzenie wysoko wykwalifikowanych cudzoziemców

Stanowi o tym rozporządzenie MSW z 29 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia dla cudzoziemca wymaganego do udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Dz. U. z 2012 r., poz. 779). Na jego podstawie wysokość minimalnego wynagrodzenia ww. kategorii osób wynosi rocznie 61.191 zł.

 

Od 1 lipca 2012 r. obowiązują nowe zasady uzyskania świadectwa doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

Z tym dniem weszło bowiem w życie rozporządzenie MT,BiGM z 29 maja 2012 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 691). Określa ono:

1)     warunki, formę i tryb przeprowadzania egzaminu dla doradców do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu drogowego, przewozu koleją oraz przewozu żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych,

2)     skład komisji egzaminacyjnej, sposób jej działania i tryb jej powoływania, wymagania kwalifikacyjne dla osób wchodzących w jej skład oraz sposób ustalania wysokości ich wynagrodzenia,

3)     tryb wydawania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych oraz jego wtórnika,

4)     warunki i sposób przechowywania dokumentacji dotyczącej egzaminu oraz dotyczącej wydanych świadectw doradcy, przedłużania terminu ich ważności oraz wydawania ich wtórników,

5)     wzór świadectwa doradcy i sposób jego wypełniania,

6)     wysokość opłat za egzamin dla doradców,

7)     wysokość opłaty za wydanie wtórnika świadectwa doradcy oraz tryb jej wnoszenia.

 

Również od 1 lipca br. mamy więcej dróg krajowych oraz ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną

Wymienia je rozporządzenie Rady Ministrów z 11 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 715).

 

30 czerwca 2012 r. nastąpiły zmiany w ustawie o działalności leczniczej

Z tym dniem weszła bowiem w życie ustawa z 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 742), która ma usunąć nieścisłości legislacyjne ujawnione w czasie 7 miesięcy obowiązywania regulacji. W tym celu nowelizacja ta m.in.:

·        uzupełnia katalog podmiotów leczniczych o posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne stowarzyszeń,

·        otwiera katalog stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne,

·        dopuszcza możliwość wyboru formy zatrudnienia osób piastujących kierownicze stanowiska (tj. w oparciu o umowę o pracę lub umowę prawa cywilnego),

·        rozszerza kompetencje kontrolne wojewody, przyznając mu prawo samodzielnego przeprowadzania czynności kontrolnych w podmiotach leczniczych prowadzących działalność na obszarze danego województwa.

 

Od 30 czerwca br. obowiązuje nowy wzór formularza listy kontrolnej ADR

Stanowi o tym rozporządzenie MTBiGM z 4 czerwca 2012 r. w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli (Dz. U. z 2012 r., poz. 655). Od tego dnia kontrola przewozu towarów niebezpiecznych zakończy się przekazaniem kontrolowanemu kopii protokołu kontroli (w przewozach drogowych jego kształt nie uległ zmianie) oraz formularza listy kontrolnej, sporządzonej już według nowego wzoru.

 

Od 29 czerwca 2012 r. obowiązują zmiany w przewozach okazjonalnych

A to za sprawą ustawy z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 661), która określa warunki, w których dopuszczalne jest wykonywanie przewozów okazjonalnych samochodami osobowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewożenia mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą oraz pojazdami przeznaczonymi do transportu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

 

Od 21 czerwca br. ITD może karać kierowców przewożących towary niebezpieczne

Możliwość taką przewiduje rozporządzenie MTBiGM z 4 czerwca 2012 r. w sprawie wykroczeń, za które inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. z 2012 r., poz. 635). Na jego podstawie inspektorzy mogą nakładać mandaty za wykroczenia określone w art. 111 ust. 1 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Otrzymać je mogą: kierowca, osoba prowadząca inny środek transportu, członek załogi środka transportu, a także każda inna osoba wykonująca czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych, która naruszyła obowiązku lub warunki przewozu tych towarów.