Od 6 stycznia 2011 r. nowe święto

 

Na mocy ustawy z 24 września 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2992), ustanowione zostało w dniu 6 stycznia nowe święto - Trzech Króli. W zamian jednak za ten dodatkowy ustawowy dzień wolny zniesiony został obowiązek oddawania pracownikowi dnia wolnego od pracy w okresie rozliczeniowym w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy wynikającym z zasady 5-dniowego tygodnia pracy. Zmiana ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. Na razie ustawa trafiła do Senatu.

 

Wkrótce zaostrzenie kar za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych

 

Ponieważ dotychczas stosowane rozwiązania w zakresie stosowania sankcji karnych wobec podmiotów naruszających przepisu ustawy o ochronie danych osobowych okazały się mało efektywne, zostaną one zaostrzone na podstawie ustawy z 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw. Wyposaża ona Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w nowy środek prawny w postaci wystąpienia kierowanego do kontrolowanych podmiotów, które ma na celu zapewnić skuteczną ochronę danych osobowych.  Ponadto uzyskał on prawo występowania z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo o wydanie bądź zmianę aktów prawnych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych. Stał się też organem egzekucyjnym w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym, a co więcej udaremnianie lub utrudnianie wykonania czynności kontrolnej inspektorowi ODO zostało uznane za przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Zmiany wchodzą w życie 3 miesiące po ich opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.

 

Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców

 

MI opracowało projekt zmian do ustawy o czasie pracy kierowców dotyczący zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu, które muszą być stosowane na podstawie art. 31 ustawy. Nowelizacja ma wprowadzić nowy druk zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu wynikający z decyzji Komisji 2009/959/UE z 14.12.2009 r. zmieniającej decyzję 2007/230/WE w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (Dz. Urz. L 330 z 16.12.2009, str. 80). Wprowadzany przez ustawę druk zaświadczenia jest już stosowany w innych państwach UE od kilku miesięcy. W Polsce GITD również dopuściło jego stosowanie w praktyce mimo braku takiego obowiązku wynikającego z polskiego prawa.

 

Pomoc dla niepełnosprawnych powodzian

 

Również 23 września 2010 r. zaczęły obowiązywać przepisy rozporządzenia MPiPS z 14 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z likwidacją skutków powodzi z 2010 r. (Dz. U. Nr 173, poz. 1173). W myśl tych przepisów środki z PFRON mogą być przekazywane w szczególności na:

·        utrzymanie zagrożonych likwidacją na skutek powodzi miejsc pracy osób niepełnosprawnych,

·        odtworzenie zniszczonej lub utraconej na skutek powodzi infrastruktury i wyposażenia warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej oraz przedsiębiorstw osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą,

·        pomoc dla osób niepełnosprawnych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych utraconych lub zniszczonych na skutek powodzi,

·        usunięcie powstałych na skutek powodzi szkód w obrębie zlikwidowanych uprzednio barier technicznych i architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (finansowanie remontów, readaptacja oraz zakup sprzętu),

·         dofinansowanie, na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 kt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 ze zm.), do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych na likwidację skutków powodzi w związku z zatrudnianiem i rehabilitacją osób niepełnosprawnych.