Od 1 stycznia 2012 r. minimalna płaca wzrasta do 1500 zł

Taka kwota minimalnego wynagrodzenia wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. (Dz.U. Nr 192, poz. 1141).

 

Od 1 stycznia 2012 r. zmiany w zasadach zatrudniania i wynagrodzeniach instytucji kultury

Z tą datą wchodzi w życie ustawa z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych ustaw (Dz.U. Nr 207, poz. 1230). Zgodnie z nowymi przepisami dyrektor instytucji kultury może zostać zatrudniony na podstawie powołania lub umowy o zarządzanie. Ustawa przewiduje również nowe regulacje w zakresie wynagrodzeń, wprowadzając:

·        dodatkowe wynagrodzenie za udział w określonej roli w przedstawieniu lub koncercie, za reżyserię, scenografię, choreografię lub kierownictwo muzyczne przedstawienia,

·        nagrody jubileuszowe,

·        wyższe od kodeksowych odprawy emerytalno-rentowe.

Regulacje płacowe zostały przeniesione do ustawy z rozporządzenia z 1992 r. dotyczącego wynagrodzeń w instytucjach kultury.

 

Od 26 listopada pojawią się preferencje w zatrudnianiu niepełnosprawnych w administracji

Wprowadza je ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 201, poz. 1183). Po zmianach w ogłoszeniach o naborze ma się znaleźć informacja o czynnikach utrudniających wykonywanie pracy lub o braku takich czynników, a także o tym, czy w miesiącu poprzedzającym miesiąc ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%. Niższy wskaźnik daje preferencje w naborze niepełnosprawnym.

 

Od 19 października ratownicy morscy uzyskują zwolnienie od pracy

Zwolnienie od pracy dotyczy zatrudnionego będącego członkiem ochotniczej drużyny ratowniczej działającej w brzegowej stacji ratowniczej Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa „Służba SAR”. Wprowadza je rozporządzenie z 15 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 210, poz. 1253). Zwolnienie dotyczy czasu niezbędnego do uczestniczenia w akcji ratowniczej i do wypoczynku koniecznego po jej zakończeniu oraz na czas udziału w szkoleniach organizowanych przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa. Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 

Od 6 października pracownik łatwiej uzyska pieniądze z FGŚP

Tego dnia wchodzi w życie ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 197, poz. 1170). Wprowadza ona kilka ważnych zmian, a przede wszystkim umożliwia FGŚP wypłacanie świadczeń pracownikom podmiotu polskiego znajdującego się na terenie RP, którego upadłość została ogłoszona prze sąd lub inny organ właściwy państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z wyłączeniem Danii. Ustawa umożliwia też umorzenie przez FGŚP należności, w razie gdy dochodzi on zwrotu lub prowadzi postępowanie egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych albo przedsiębiorców, którzy trwale zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej z powodu likwidacji lub upadłości.

 

Od 1 października można ubezpieczyć nianię

Tego dnia weszła w życie ustawa z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 ze zm.). Pozwala ona na zawieranie z nianiami tzw. umów uaktywniających, które podlegają ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osoby zatrudnionej w charakterze niani do opieki nad dzieckiem do lat 3 stanowi przychód, z zastrzeżeniem, że podstawę wymiaru składek opłacanych przez ZUS ze środków budżetu państwa stanowi jedynie kwota nie wyższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym. W przypadku wyższego wynagrodzenia niani rodzice muszą odprowadzić składki od nadwyżki powyżej kwoty minimalnej pensji.

 

Od 1 października części emerytów zostanie zawieszona wypłata emerytury

Z tym dniem wejdzie w życie ustawa z 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 168, poz. 1001). Zawieszenie prawa do emerytury dotyczy osób, które nabyły prawo do emerytury pomiędzy 8 stycznia 2009 r. a 31 grudnia 2010 r. i rozpoczęły jej pobieranie bez rozwiązywania stosunku pracy. Osoby te, aby ustrzec się przed zawieszeniem emerytury powinny rozwiązać stosunek pracy najpóźniej do 30 września 2011 r. Jeśli jednak prawo do emerytury zostanie zawieszone, to osoby takie mają możliwość ubiegania się o ponowne obliczenie emerytury. Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest niepobieranie emerytury wskutek zawieszenia przez co najmniej 18 miesięcy, poczynając od 1 października 2011 r. Jednak pponowne ustalenie wysokości emerytur w oparciu o nowe przepisy art. 194c-194h ustawy emerytalnej będzie mogło nastąpić tylko jeden raz.