10 lipca br. trzeba będzie ponownie skrócić czas pracy niepełnosprawnym

Tak zadecydował Trybunał Konstytucyjny, który w wyroku z 13 czerwca 2013 r. (K 17/11, Dz. U. z 2013 r., poz. 791) za niezgodne z Konstytucją uznał podniesienie norm czasu pracy pracowników niepełnosprawnych do 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo oraz możliwość jedynie wyjątkowego ich obniżenia pracownikom zaliczonym do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności do 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo, na podstawie zaświadczenia lekarskiego o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy (art. 15 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 ze zm.). Trybunał podkreślił, iż podwyższając normy czasu pra. cy niepełnosprawnych ustawodawca pozostawił kwestię ich obniżenia uznaniowej decyzji lekarza, a równocześnie nie przewidział od niej żadnej drogi odwoławczej. W związku z niniejszym wyrokiem TK przywołany art. 15 ust. 2 utraci 10 lipca 2014 r. moc obowiązującą.

 

Do 30 czerwca 2014 r. przedłużono pomoc dla pracodawców zatrudniających pracowników młodocianych

Tak stanowi rozporządzenie MPiPS z 19 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2013 r., poz. 1671), które obowiązuje od 31 grudnia 2013 r. Przedłuża ono czas pomocy (tj. refundowania pracodawcom ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych pracownikom młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń) z 31 grudnia 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. 

 

1 maja 2014 r. wejdzie w życie ustawa o cudzoziemcach

Chodzi o ustawę z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1650), która określać będzie zasady i warunki wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ich przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego oraz tryb postępowania oraz organy właściwe w tych sprawach.

 

Od 1 lutego br. rozpocznie się reforma OFE

Z tym dniem bowiem wejdzie w życie ustawa z 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1717), która zmienia m.in. ustawę z 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszu emerytalnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 989 i 1289).

Konsekwencją zmian będą m.in.:

·      umorzenie 51,5% aktywów w OFE i przekazanie tych środków do ZUS,

·      konieczność podjęcia przez ubezpieczonych decyzji o pozostaniu w OFE lub przekazywaniu całej składki do ZUS – instytucja tzw. milczącej zgody, która przy braku aktywności ubezpieczonego spowoduje przekazywanie całej składki do ZUS,

·      likwidacja emerytur kapitałowych,

·      powstanie tzw. mechanizmu suwaka bezpieczeństwa – na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego ma następować przekazywanie środków do ZUS, który będzie wypłacał emeryturę.

 

14 stycznia 2014 r. zmienią się zasady wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemca

Przewiduje je rozporządzenie MPiPS z 10 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2013 r., poz. 1674), które wprowadza zmiany m.in. w typach zezwoleń na pracę.

 

Od 11 stycznia br. obowiązują opłaty za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca

Ustanawia je rozporządzenie MPiPS z 10 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2013 r., poz. 1644), które określa wysokość wpłaty dokonywanej przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi w związku ze złożeniem wniosku o wydanie lub przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca. Wplata ta wynosi:

·         50 zł – w przypadku, gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywanie pracy na okres nieprzekraczający 3 miesięcy,

·         100 zł – w przypadku, gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć cudzoziemcowi wykonywanie pracy na okres dłuższy niż 3 miesiące,

·         200 zł – w przypadku, gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza delegować cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi eksportowej. 

W przypadku złożenia wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dokonuje wpłaty odpowiednio w wysokości połowy ww. kwot.

 

1 stycznia 2014 r. nastąpiły zmiany w powierzaniu pracy cudzoziemcom bez zezwolenia

Przewiduje je rozporządzenie MPiPS z 28 listopada 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1507) zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, które rozszerza krąg cudzoziemców mogących wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Od 1 stycznia br. obejmuje ono obywateli: Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, wykonujących pracę przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, niezależnie od liczby podmiotów powierzających im wykonywanie pracy, na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej, jeżeli przed podjęciem przez cudzoziemca pracy powiatowy urząd pracy, właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, zarejestrował pisemne oświadczenie tego podmiotu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy temu cudzoziemcowi, określające nazwę zawodu, miejsce wykonywania pracy, datę rozpoczęcia i okres wykonywania pracy, rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy oraz wysokość wynagrodzenia brutto za pracę, informujące o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy oraz o zapoznaniu się z przepisami związanymi z pobytem i pracą cudzoziemców.

 

Także od 1 stycznia br. zmieniły się zasady wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców

Określa je rozporządzenie MPiPS z 28 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U. z 2013 r., poz. 1534). Od 1 stycznia 2014 r. wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności uzyskiwania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy – w przypadku obywatela Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, wykonującego prace pielęgnacyjno-opiekuńcze lub jako pomoc domowa na rzecz osób fizycznych w gospodarstwie domowym lub obywatela Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, który w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę wykonywał przez okres nie krótszy niż 3 miesiące pracę dla tego samego podmiotu i na tym samym stanowisku na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej, jeżeli przed podjęciem przez cudzoziemca pracy powiatowy urząd pracy, właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, zarejestrował pisemne oświadczenie tego podmiotu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy temu cudzoziemcowi - pod warunkiem przedstawienia zarejestrowanego oświadczenia i umowy oraz dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy.

 

Od 1 stycznia 2014 r. o 80 zł wzrosło minimalne wynagrodzenie

Stanowi o tym rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1074), które ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2014 r. na kwotę 1680 zł.

 

Od 1 stycznia br. więcej okresów składkowych

Stanowi o tym ustawa z 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1734), która do okresów składkowych zalicza okres niewykonywania pracy przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych.

 

1 stycznia 2014 r. nastąpiły zmiany w drogach krajowych

Z tym dniem bowiem weszły w życie dwa rozporządzenia MT,BiGM z 27 września 2013 r. Jedno w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1154), a drugie w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1153).