10 lipca br. trzeba będzie ponownie skrócić czas pracy niepełnosprawnym

Tak zadecydował Trybunał Konstytucyjny, który w wyroku z 13 czerwca 2013 r. (K 17/11, Dz. U. z 2013 r., poz. 791) za niezgodne z Konstytucją uznał podniesienie norm czasu pracy pracowników niepełnosprawnych do 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo oraz możliwość jedynie wyjątkowego ich obniżenia pracownikom zaliczonym do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności do 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo, na podstawie zaświadczenia lekarskiego o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy (art. 15 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 ze zm.). Trybunał podkreślił, iż podwyższając normy czasu pracy niepełnosprawnych ustawodawca pozostawił kwestię ich obniżenia uznaniowej decyzji lekarza, a równocześnie nie przewidział od niej żadnej drogi odwoławczej. W związku z niniejszym wyrokiem TK przywołany art. 15 ust. 2 utraci 10 lipca 2014 r. moc obowiązującą.

 

Do 30 czerwca 2014 r. przedłużono pomoc dla pracodawców zatrudniających pracowników młodocianych

Tak stanowi rozporządzenie MPiPS z 19 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2013 r., poz. 1671), które obowiązuje od 31 grudnia 2013 r. Przedłuża ono czas pomocy (tj. refundowania pracodawcom ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych pracownikom młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń) z 31 grudnia 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. 

 

Od 27 maja br. będą nowe instrumenty wsparcia osób bezrobotnych i powracających do pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka

Wynikają one z ustawy z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 598), która przewiduje ułatwienia w łączeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi związanymi z wychowaniem dzieci. Są nimi takie narzędzia takie jak: grant na telepracę i świadczenie aktywizacyjne lub pożyczka z Funduszu Pracy na utworzenie miejsca pracy. Z kolei pracodawcy zatrudniający młodych pracowników będą mogli ubiegać się o bony szkoleniowe, bony stażowe, bony zatrudnieniowe oraz bony na zasiedlenie. Jeśli zaś zatrudnią bezrobotnych podejmujących pierwszą pracę mogą otrzymać refundację składek na ich ubezpieczenia społeczne. Pracodawcy, którzy zatrudnią bezrobotnych w wieku ponad 50 lat będą mogli otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia takiego bezrobotnego.

 

Od 10 maja 2014 r. obowiązują nowe zezwolenia na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy

Stało się to na mocy rozporządzenia MIiR z 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy (Dz. U. z 2014 r., poz. 537), które określa m.in.:

·         rodzaje zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

·          szczegółowe warunki wykorzystania zezwoleń,

·         sposób wypełniania blankietów zezwoleń,

·         wzory zezwoleń.