Od 1 stycznia 2012 r. zmienią się ustawy o czasie pracy kierowców i o transporcie drogowym

Wszystko za sprawą ustawy z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 244, poz. 1454).

W ustawie o czasie pracy kierowców pojawi się możliwość wprowadzenia indywidualnego rozkładu czasu pracy, który pozwala na wyłączenie doby pracowniczej oraz nowa pora nocna dla kierowców trwająca tylko 4 godziny. Zmiany będą dotyczyła ponadto równoważnego i zadaniowego czasu pracy oraz zasad tworzenie harmonogramów czasu pracy kierowcom. Ponadto rozszerzy się zakres oświadczeń o dodatkowym zatrudnieniu oraz pojawi się nowy obowiązek w postaci indywidualnych kart nieobecności w pracy.

 

Zmiany w ustawie o transporcie drogowym będą natomiast dotyczyły przede wszystkim kar nakładanych na przewoźników. Zmniejszą się ich sumy dla małych firm, a ponadto ustawa będzie teraz zawierała 3 taryfikatory kar samodzielny dla kierowców, osób zarządzających transportem oraz przewoźników.

 

Także od 1 stycznia 2012 r. zmienią się zasady prowadzenia działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych 

Z tym dniem zacznie obowiązywać ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367), która określa zasady prowadzenia działalności w zakresie krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego, koleją i żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych oraz organy i jednostki realizujące zadania związane z tym przewozem. Przepisów ustawy nie stosuje się do przewozu towarów niebezpiecznych:

·        w przypadkach wskazanych odpowiednio w ADR, RID lub ADN,

·        statkami morskimi na morskich wodach wewnętrznych,

·        promami pływającymi po wodach morskich, przepływającymi po śródlądowej drodze wodnej lub przez port,

·        wykonywanego w całości w granicach obszaru niebędącego obszarem ogólnodostępnym.

 

Od 1 stycznia 2012 r. więcej czasu na wykorzystanie zaległego urlopu

Dotychczas obowiązujący termin na wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego zostanie przesunięty z  (cyt.)  końca pierwszego kwartału roku następnego (a więc z 31 marca), na dzień 30 września następnego roku kalendarzowego. Taką zmianę do kodeksu pracy wprowadzi art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232, poz. 1378), która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

 

Od 1 stycznia 2012 r. rozszerza się katalog wykroczeń przeciwko prawom pracownika

Na mocy art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232, poz. 1378), która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. do zmienione zostało brzmienie art. 213 § 1 i 283 § 1 pkt 2 k.p., w myśl których pracodawca zobowiązany jest zapewnić, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego, w którym przewiduje się pomieszczenia pracy, była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie wykonanie zaś tego obowiązku stanowi wykroczenie, zagrożone karą grzywny w wysokości od 1.000 do 30.000 zł.

 

Od 1 stycznia 2012 r. możliwe zawieszenie renty socjalnej

Prawo do tego świadczenia zawiesza się za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS do celów emerytalnych (art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, Dz. U. Nr 135, poz. 1268 ze zm. w brzmieniu nadanym przez art. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej, Dz. U. Nr 224, poz. 1338).

 

1 stycznia 2012 r. zmieni sytuację prawną pielęgniarek i położnych

Z tym dniem bowiem zaczną obowiązywać aż dwie ustawy regulujące sytuację prawną dwóch ww. grup zawodowych. Pierwszą z nich jest ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038), która określa organizację i zadania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych oraz prawa i obowiązki jego członków. Drugą zaś jest ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz .U. Nr 174, poz. 1039), która określa zasady: wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej, uzyskiwania prawa do wykonywania tych zawodów oraz kształcenia zawodowego i podyplomowego pielęgniarek i położnych.

 

Od 1 stycznia 2012 r. minimalna płaca wzrasta do 1500 zł

Taka kwota minimalnego wynagrodzenia wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. (Dz.U. Nr 192, poz. 1141).

 

Od 1 stycznia 2012 r. zmiany w zasadach zatrudniania i wynagrodzeniach instytucji kultury

Z tą datą wchodzi w życie ustawa z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych ustaw (Dz.U. Nr 207, poz. 1230). Zgodnie z nowymi przepisami dyrektor instytucji kultury może zostać zatrudniony na podstawie powołania lub umowy o zarządzanie. Ustawa przewiduje również nowe regulacje w zakresie wynagrodzeń, wprowadzając:

·        dodatkowe wynagrodzenie za udział w określonej roli w przedstawieniu lub koncercie, za reżyserię, scenografię, choreografię lub kierownictwo muzyczne przedstawienia,

·        nagrody jubileuszowe,

·        wyższe od kodeksowych odprawy emerytalno-rentowe.

Regulacje płacowe zostały przeniesione do ustawy z rozporządzenia z 1992 r. dotyczącego wynagrodzeń w instytucjach kultury.

 

Od 10 grudnia 2011 r. obniżono wymagania względem dyrektorów szkół

Stało się to za sprawą dwóch rozporządzeń MEN . Pierwsze z nich z 14 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 254, poz. 1525) wprowadza zasadę, iż kandydat na dyrektora szkoły będzie musiał złożyć oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne, a nie jak dotąd postępowanie karne ścigane zarówno z publicznego, jak i prywatnego oskarżenia. W aktualnym stanie prawnym nie będzie również brane pod uwagę toczące się postępowanie o ubezwłasnowolnienie kandydata.

Drugim aktem regulującym tę materię jest rozporządzenie z 8 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim  powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 254, poz. 1526). Wprowadzane na jego podstawie zmiany doprecyzowują katalog wymagań wobec osób, które mogą pełnić stanowisko dyrektora lub wicedyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki.

 

7 grudnia br. zmieniło się rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy

A to za sprawą rozporządzenia MPiPS z 9 listopada 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. Nr 251, poz. 1509), które dostosowuje szczegółowe zasady wydawania świadectw pracy do zmienionej 21 marca 2011 r. treści art. 97 § 11 k.p., który zobowiązuje do wydania świadectwa pracy po 24-miesięcznym okresie pracy na podstawie umów terminowych. I tak, w myśl dodanego § 1a rozporządzenia, należy bezwzględnie wydać pracownikowi świadectwo pracy w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę na czas nieokreślony. Musi to nastąpić w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi albo osobie upoważnionej przez niego na piśmie. W dalszym ciągu pracodawca nie musi zaś wydawać świadectwa pracy pracownikowi zatrudnionemu na kilka umów terminowych, zawartych bezpośrednio po sobie w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów.

 

Od 2 grudnia 2011 r. obowiązują nowe regulacje w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu

Chodzi o rozporządzenie MZ z 3 listopada 2011 r. w sprawie trybu powoływania i sposobu działania komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych oraz trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych (Dz. U. Nr 246, poz. 1475).  

 

Od 28 listopada 2011 r. można uzyskać pomoc na utrzymanie stanowisk pracy niepełnosprawnych

A to za sprawą rozporządzenia MPiPS z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z usuwaniem skutków powodzi (Dz .U. Nr 256, poz. 1536). W szczególności środki z PFRON mogą być przeznaczone na:

·        utrzymanie zagrożonych likwidacją na skutek powodzi miejsc pracy osób niepełnosprawnych,

·        odtworzenie zniszczonej lub utraconej na skutek powodzi infrastruktury i wyposażenia warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej oraz przedsiębiorstw osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą,

·        pomoc dla osób niepełnosprawnych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych utraconych lub zniszczonych na skutek powodzi,

·        usunięcie powstałych na skutek powodzi szkód w obrębie zlikwidowanych uprzednio barier technicznych i architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (finansowanie remontów, readaptacja oraz zakup sprzętu),

·        dofinansowanie do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych na likwidację skutków powodzi w związku z zatrudnianiem i rehabilitacją osób niepełnosprawnych.