19 października 2012 r. nastąpi zmiana wysokość opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

Kwoty poszczególnych opłat można znaleźć w rozporządzeniu MT,BiGM z 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdy nienormatywnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 366).

 

10 maja br. zmianie uległy zasady określania rozkładów jazdy

Stanowi o tym rozporządzenie MR,BiGM z 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2012 r., poz. 451), które reguluje m.in.: treść rozkładów jazdy, tryb ich zatwierdzania, sposób i terminy ogłaszania oraz aktualizacji, a także warunki ponoszenia kosztów związanych z zamieszczaniem informacji dotyczących rozkładów jazdy oraz ich podaniem do publicznej wiadomości.

 

Od 9 maja 2012 r. obowiązują nowe dowody w postępowaniu o przyznanie zasiłków

A to za sprawą rozporządzenia MPiPS z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2012 r., poz. 444). Akt ten dostosował dotychczasowe regulacje do praktyki ZUS, który częstokroć wymagał więcej dokumentów niż wynikało to ze starego rozporządzenia z 1999 r. Określa ponadto rodzaje dowodów niezbędnych w razie ubiegania się o zasiłek macierzyński przez ojca dziecka, w związku z korzystaniem z urlopu ojcowskiego. Z rozporządzenia usunięto zaś szczegółowe regulacje dotyczące dokumentowania samego faktu wypłaty zasiłków, co było skutkiem uwag zgłoszonych w toku konsultacji międzyresortowych.

 

7 maja br. zmieniła się karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy

Stanowi o tym rozporządzenie MPiPS z 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzenia (Dz. U. z 2012 r., poz. 482).

 

4 maja 2012 r. nastąpiły zmiany w kwalifikacjach wymaganych od nauczycieli

Nastąpiło to na podstawie rozporządzenia MEN z 17 kwietnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2012 r., poz. 426).

 

Od 3 maja 2012 r. nowa grzywna dla pracodawców

Z tym dniem weszła w życie ustawa z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 233, poz. 1381), na mocy której pracodawcy grozi nawet do 2.000 zł grzywny, za:

·         nie przekazanie zajętego wynagrodzenia za pracę bezpośrednio wierzycielowi lub komornikowi, lecz jego wypłacenie pracownikowi (dłużnikowi),

·         nie przekazanie komornikowi oświadczenia zawierającego zestawienie wypłat, informacje o kwotach i terminach potrącania należności oraz ewentualnych przeszkodach w przekazywaniu należności,

·         nie zamieszczenie informacji o zajęciu w świadectwie pracy lub nie przekazanie nowemu pracodawcy pracownika zawiadomienia komornika i dokumentów o zajęciu wynagrodzenia,

·         nie poinformowanie byłego pracodawcy oraz komornika, na podstawie świadectwa pracy ze wzmianką o zajęciu wynagrodzenia, o zatrudnieniu pracownika.