Od 31 maja br. zmiany w Karcie Nauczyciela

Przewiduje je ustawa z 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 668). Największe zmiany dotyczą odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. Nowelizacja przewiduje m.in., iż rozwiązanie stosunku pracy po popełnieniu czyny stanowiącego podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania dyscyplinarnego oraz wymierzenia kary dyscyplinarnej (art. 76 ust. 4 KN). Zmieniła się również właściwość, skład i kadencja komisji dyscyplinarnych (art. 77 – 79 KN) oraz zasady orzekania (art. 80 – 85o KN).

 

Także 31 maja 2016 r. zmieniły się zasady postępowania dyscyplinarnego nauczycieli

Określa je rozporządzenie MEN z 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 741).

 

Od 20 maja br. nowe zasady ewidencjonowania czasu pracy i odpoczynku marynarzy

Określa je rozporządzenie MGMiŻŚ z 6 maja 2016 r. w sprawie ewidencji czasu pracy i odpoczynku marynarza (Dz. U. z 2016 r., poz. 667), które zawiera również wzór formularza do prowadzenia ewidencji, stanowiący załącznik do tegoż aktu prawnego. Dopuszcza się prowadzenie ewidencji w postaci papierowej na formularzu lub w postaci elektronicznej, która winna zawierać wszystkie elementy określone we wzorze formularza, a ponadto ma być prowadzona w sposób umożliwiający natychmiastowy, pełny i ciągły do niej dostęp, w tym możliwość dokonania wydruku. Wpisy w ewidencji mają być dokonywane na bieżąco w języku polskim i angielskim, bez używania skrótów. Wpisy w ewidencji prowadzonej w postaci papierowej mają być dokonywane w sposób czytelny, drukowanymi literami i bez skreśleń. Ewidencja prowadzona w postaci elektronicznej jest drukowana z upływem każdego miesiąca lub, jeżeli okres zatrudnienia marynarza upływa przed końcem miesiąca, wraz z zakończeniem zatrudnienia marynarza na statku. Ewidencję prowadzoną w postaci papierowej albo wydruk, opatruje się podpisem marynarza w celu potwierdzenia, że zawarte w nich zapisy są dokładnym odzwierciedleniem godzin pracy i odpoczynku marynarza. Ewidencję należy przechowywać w siedzibie armatora przez okres 3 lat od dnia zakończenia określonej podróży morskiej.