1 września 2016 r. skończy się syndrom pierwszej dniówki

Tak przewiduje ustawa z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 910), która wyraźnie zobowiązuje pracodawców do potwierdzenia pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, jej rodzaju oraz warunków, jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy. W takim samym terminie pracodawca zobowiązany jest zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy, a – w odniesieniu do młodocianych – ponadto z wykazem lekkich prac. Niedopełnienie obowiązku potwierdzenia na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy stanowić będzie wykroczenie. Tym samym korzystający z pracy na czarno pracodawcy z dniem 1 września stracą możliwość tłumaczenia, że świadczący w firmie pracę osoby pracują dopiero pierwszy dzień, zatem do końca dniówki jest jeszcze czas na potwierdzenie warunków zatrudnienia.

 

23 lipca br. nastąpią zmiany w zezwoleniach na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy na terytorium RP

Stanie się to za sprawą rozporządzenia MIiB z 24 czerwca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy (Dz. U. z 2016 r., poz. 990), które zawiera m.in. nowy wzór zezwolenia na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Mimo to zezwolenia zgodne z wzorem określonym w przepisach dotychczasowych mogą być wydawane do czasu wyczerpania zapasów blankietów tych zezwoleń, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r. Zezwolenia na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydane zgodnie z wzorem określonym w przepisach dotychczasowych zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane.

 

Z dniem 19 lipca 2016 r. weszły w życie nowe wymagania dla urządzeń ciśnieniowych i ich zespołów

Przewiduje je rozporządzenie MR z 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1036), które określa m.in.:

·         wymagania w zakresie projektowania oraz wytwarzania urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych o najwyższym dopuszczalnym ciśnieniu przekraczającym 0,5 bara,

·         procedury oceny zgodności,

·         zakres dokumentacji technicznej,

·         sposób oznakowania,

·         elementy deklaracji zgodności.

 

Od 15 lipca 2016 r. mamy nowe definicje szpitala, zakładu leczniczego i indywidualnej praktyki lekarskiej

Zawiera je ustawa z 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 960).  

 

Z tą samą datą (tj. 15 lipca br.) weszły w życie nowe wartości NDS dla pyłów drewna

Przewiduje je rozporządzenie MR,PiPS z 27 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 944), które uzupełniło dotychczas obowiązujący wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy w zakresie pyłów drewna.

 

Od 14 lipca 2016 r. obowiązują nowe wzory zezwoleń na wykonywanie przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń

Określa je rozporządzenie MIiB z 16 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz. U. z 2016 r., poz. 939). Dotychczas wydane zezwolenia i wypisy z nich zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich określonych.

 

Od 1 lipca br. obowiązują nowe wzory informacji o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Zawiera je rozporządzenie MR,PiPS z 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 938). W akcie tym znajdziemy m.in.:

·         wzór informacji miesięcznej o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, o symbolu INF-1,

·         wzór informacji miesięcznej o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - informacji ewidencyjnej, o symbolu INF-Z,

·         wzór informacji rocznej o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, o symbolu INF-2.

Powyższe dokumenty składają pracodawcy zwolnieni z wpłat na PFRON do Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Informacje miesięczne za okresy sprawozdawcze do czerwca 2016 r. włącznie oraz informacje roczne za okresy sprawozdawcze do 2015 r. włącznie, składa się według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych. W razie jednak potrzeby dokonania zmian w powyższych informacjach należy już skorzystać z nowych wzorów.

 

Z tą samą datą (tj. 1 lipca 2016 r.) zmieniły się wzory miesięcznych deklaracji składanych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na PFRON

Określa je rozporządzenie MR,PiPS z 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U. z 2016 r., poz. 956).  W załącznikach do tego aktu znalazły się m.in.:

·         wzory deklaracji miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dotyczące wpłat należnych od zobowiązanych pracodawców,

·         wzór deklaracji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - korzystanie z obniżenia wpłat,

·         wzór deklaracji rocznej wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

·         wzór deklaracji ewidencyjnej wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Także od 1 lipca br. można otrzymać refundację pensji pracownika, którego niepełnosprawność powstała w trakcie zatrudnienia u obecnego pracodawcy

Możliwość taką przewiduje ustawa z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1886). Znowelizowane przepisy można stosować niezależnie od daty przedstawienia przez pracownika orzeczenia (tj. przed lub po dniu 1 lipca br.). Ważna jest jedynie data powstania niepełnosprawności (wytyczne Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych z 10 grudnia 2015 r., znak: BON-I.52315.58.2016.LK). Nowe zasady refundacji stosuje się do dofinansowań należnych za okresy przypadające od 1 lipca 2016 r.

Szczegółowe warunki udzielania oraz tryb przekazywania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych określa rozporządzenie MR,PiPS z 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 951), które weszło w życie również 1 lipca br. W akcie tym odnajdziemy ponadto terminy składania i wzory:

·         miesięcznej informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, 

·         wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dany miesiąc, wraz z wykazem dokumentów załączanych do wniosku, 

·         wymogi, jakie muszą spełniać pracodawcy, przekazując dokumenty w formie elektronicznej przez teletransmisję danych.

 

Również od 1 lipca 2016 r. obowiązują nowe zasady bhp przy pracach w  narażeniu na pole elektromagnetyczne

Ustanawia je rozporządzenie MR,PiPS z 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne (Dz. U. z 2016 r., poz. 950), które określa wymagania dotyczące:

·         rozpoznawania obiektów technicznych emitujących pole elektromagnetyczne mające wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy,

·         miar oraz oceny narażenia na pole elektromagnetyczne,

·         miar i limitów oraz oceny bezpośredniego oddziaływania pola elektromagnetycznego na organizm człowieka,

·         ochrony przed szkodliwymi dla zdrowia, niebezpiecznymi lub uciążliwymi skutkami bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania pola elektromagnetycznego,

·         środków ochronnych stosowanych w celu zapobiegania zagrożeniom elektromagnetycznym

- stosowane przy pracach, przy których może wystąpić narażenie na pole elektromagnetyczne lub w miejscach narażenia.

 

1 lipca br. zmieniła się wartość NDN w zakresie pola i promieniowania elektromagnetycznego z zakresu częstotliwości 0 Hz-300 GHz

Stało się to za sprawą rozporządzenia MR,PiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 952).