Od 1 stycznia 2017 r. możliwe będzie uzyskanie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów w postaci elektronicznej

Tak stanowi rozporządzenie MC z 26 lipca 2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1162), określające dane, których podanie jest wymagane do udostępnienia poszczególnych danych z ewidencji oraz szczegółowy zakres udostępnianych danych.  

 

Nowy Rok przyniesie ponadto nowy wniosek o udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów

Tak stanowi rozporządzenie MC z 20 lipca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1148), które w załączniku zawiera wzór tego dokumentu.

 

Również od 1 stycznia 2017 r. będzie obowiązywał nowy wniosek o udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Kierowców

Stanie się to za sprawą rozporządzenia MC z 20 lipca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców (Dz. U. z 2016 r., poz. 1147), które w załączniku zawiera wzór tego dokumentu.

 

9 września 2016 r. wejdzie w życie nowa „ustawa kominowa”

Chodzi o ustawę z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202), w których udziałowcem jest Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub jej związek, państwowa osoba prawna lub komunalna osoby prawna.

 

2 września br. zostaną zaostrzone zasady przeprowadzania egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Stanie się to za sprawą rozporządzenia MIiB z 20 lipca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1160).

 

1 września 2016 r. skończy się syndrom pierwszej dniówki

Tak przewiduje ustawa z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 910), która wyraźnie zobowiązuje pracodawców do potwierdzenia pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, jej rodzaju oraz warunków, jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy. W takim samym terminie pracodawca zobowiązany jest zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy, a – w odniesieniu do młodocianych – ponadto z wykazem lekkich prac. Niedopełnienie obowiązku potwierdzenia na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy stanowić będzie wykroczenie. Tym samym korzystający z pracy na czarno pracodawcy z dniem 1 września stracą możliwość tłumaczenia, że świadczący w firmie pracę osoby pracują dopiero pierwszy dzień, zatem do końca dniówki jest jeszcze czas na potwierdzenie warunków zatrudnienia.

 

Również 1 września br. zmienią się minimalne stawki wynagrodzenia nauczycieli

Określa je załącznik do rozporządzenia MEN z 4 lipca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1029).

 

18 sierpnia 2016 r. zmieni się wzór świadectwa kwalifikacji zawodowej

Zawiera go załącznik do rozporządzenia MIiB z 5 lipca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1046). Dotychczasowe druki wzorów świadectwa kwalifikacji zawodowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r.

 

Od 16 sierpnia br. przedsiębiorcy świadczący usługi transgraniczne na terytorium RP muszą stosować nowy wzór oświadczenia o zamiarze świadczenia takiej usługi

Zawiera go załącznik do rozporządzenia MNiSW z 18 lipca 2016 r. w sprawie wzoru oświadczenia o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1156).

 

Od 3 sierpnia 2016 r. zakaz zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia dotyczy wyłącznie kobiet w ciąży i karmiących piersią

Tak stanowi znowelizowany ustawą z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1053) art. 176 § 1 K.p. Aktualne brzmienie tego przepisu doprecyzowuje, iż zakaz wykonywania prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie kobiet, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią dotyczy wyłącznie kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią. Wcześniejsze brzmienie tego przepisu wskazywało, iż powyższy zakaz dotyczy ogółu kobiet. Nowelizacja jest wynikiem zastrzeżeń Komisji Europejskiej, która uznała, że powszechny zakaz  wykonywania przez kobiety prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia stanowi przeszkodę w zapewnieniu równouprawnienia płci w zakresie równego dostępu do zatrudnienia.

Do maja 2017 r. zostanie wydane nowe rozporządzenie wykonawcze, zawierające wykaz prac, których kobiety w ciąży i karmiące piersią nie będą mogły wykonywać ze względu na ich niekorzystne oddziaływanie na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie piersią (art. 176 § 2 kp). Będzie ono dotyczyć przede wszystkim prac związanych z nadmiernym wysiłkiem fizycznym (w tym ręcznym transportem ciężarów) oraz prac mogących mieć niekorzystny wpływ ze względu na sposób i warunki ich wykonywania, z uwzględnieniem rodzajów czynników występujących w środowisku pracy i poziomu ich występowania.