Od Nowego Roku płaca minimalna wyniesie 2000 zł

Tak stanowi rozporządzenie RM z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1456), które od 1 stycznia 2017 r. ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę na kwotę 2000 zł.

 

Od 1 stycznia 2017 r. zleceniobiorcy i samozatrudnieni zarobią min. 12 zł/godzinę

Tak stanowi ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1265), która gwarantuje przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi minimalną wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonywania zlecenia lub świadczenia usług. Co do zasady ma ona wynosić 12 zł za godzinę, ale kwota ma być waloryzowana w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę dla osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy. Ponieważ płaca minimalna w 2017 r. wyniesie 2000 zł brutto, w związku z czym stawka godzinowa wzrośnie do około 13 zł. Kwota ta będzie podwyższana w kolejnych latach, po konsultacji z Radą Dialogu Społecznego. Z podwyżki skorzystają nie tylko zleceniobiorcy, ale także samozatrudnieni – tj. osoby wykonujące działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce.

 

Od Nowego Roku możliwe będzie uzyskanie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów w postaci elektronicznej

Tak stanowi rozporządzenie MC z 26 lipca 2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1162), określające dane, których podanie jest wymagane do udostępnienia poszczególnych danych z ewidencji oraz szczegółowy zakres udostępnianych danych. 

 

Nowy Rok przyniesie ponadto nowy wniosek o udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów

Tak stanowi rozporządzenie MC z 20 lipca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1148), które w załączniku zawiera wzór tego dokumentu.

 

Również od 1 stycznia 2017 r. będzie obowiązywał nowy wniosek o udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Kierowców

Stanie się to za sprawą rozporządzenia MC z 20 lipca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców (Dz. U. z 2016 r., poz. 1147), które w załączniku zawiera wzór tego dokumentu.

 

Nowy Rok umożliwi ponadto udostępnianie danych z Centralnej Ewidencji Kierowców w postaci elektronicznej

Ich zakres określa rozporządzenie MC z 5 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1225), zaś samo udostępnienie danych będzie następowało za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP.

 

Od 9 września 2016 r. obowiązuje nowa „ustawa kominowa”

Chodzi o ustawę z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202), w których udziałowcem jest Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub jej związek, państwowa osoba prawna lub komunalna osoby prawna.

 

2 września br. zaostrzono zasady przeprowadzania egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Stało się to za sprawą rozporządzenia MIiB z 20 lipca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1160).

 

1 września 2016 r. skończył się syndrom pierwszej dniówki

Tak przewiduje ustawa z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 910), która wyraźnie zobowiązuje pracodawców do potwierdzenia pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, jej rodzaju oraz warunków, jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy. W takim samym terminie pracodawca zobowiązany jest zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy, a – w odniesieniu do młodocianych – ponadto z wykazem lekkich prac. Niedopełnienie obowiązku potwierdzenia na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy stanowić będzie wykroczenie. Tym samym korzystający z pracy na czarno pracodawcy z dniem 1 września stracą możliwość tłumaczenia, że świadczący w firmie pracę osoby pracują dopiero pierwszy dzień, zatem do końca dniówki jest jeszcze czas na potwierdzenie warunków zatrudnienia.

 

Również 1 września br. rozpoczęła działać Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy

Stało się to za sprawą rozporządzenia RM z 9 sierpnia 2016 r. w sprawie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1366), które określa m.in.: przedmiot działania KKPP, skład i tryb postępowania Komisji, sposób jej finansowania i obsługi. Komisja działa przy ministrze właściwym do spraw pracy, zaś jej celem jest opracowanie dwóch kodeksów prawa pracy: indywidualnego i zbiorowego

 

Nowy rok szkolny przyniósł także zmianę minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli

Określa je załącznik do rozporządzenia MEN z 4 lipca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1029).