24 stycznia 2018 r. zmienią się wymagania dla transportu odpadów

Tak przewiduje rozporządzenie MŚ z 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1742), które określa szczegółowe wymagania dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania oraz oznakowania środków transportu. Co istotne, przepisy rozporządzenia nie będą miały zastosowania do odpadów stanowiących towary niebezpieczne w rozumieniu ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 227, poz. 1367 ze zm.). Ten rodzaj odpadów będzie mógł być transportowany jednocześnie z odpadami innymi niż niebezpieczne jedynie w sposób uniemożliwiający ich kontakt.

 

Od 1 stycznia 2017 r. płaca minimalna wyniesie 2000 zł

Tak stanowi rozporządzenie RM z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1456), które od 1 stycznia 2017 r. ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę na kwotę 2000 zł.

 

Od Nowego Roku zleceniobiorcy i samozatrudnieni zarobią min. 12 zł/godzinę

Tak przewiduje ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1265), która gwarantuje przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi minimalną wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonywania zlecenia lub świadczenia usług. Co do zasady ma ona wynosić 12 zł za godzinę, ale kwota ma być waloryzowana w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę dla osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy. Ponieważ płaca minimalna w 2017 r. wyniesie 2000 zł brutto, w związku z czym stawka godzinowa wzrośnie do około 13 zł. Kwota ta będzie podwyższana w kolejnych latach, po konsultacji z Radą Dialogu Społecznego. Z podwyżki skorzystają nie tylko zleceniobiorcy, ale także samozatrudnieni – tj. osoby wykonujące działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce.

 

Od 1 stycznia 2017 r. możliwe będzie uzyskanie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów w postaci elektronicznej

Tak stanowi rozporządzenie MC z 26 lipca 2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1162), określające dane, których podanie jest wymagane do udostępnienia poszczególnych danych z ewidencji oraz szczegółowy zakres udostępnianych danych. 

 

Nowy Rok przyniesie ponadto nowy wniosek o udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów

Tak przewiduje rozporządzenie MC z 20 lipca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1148), które w załączniku zawiera wzór tego dokumentu.

 

Również od 1 stycznia 2017 r. będzie obowiązywał nowy wniosek o udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Kierowców

Stanie się to za sprawą rozporządzenia MC z 20 lipca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców (Dz. U. z 2016 r., poz. 1147), które w załączniku zawiera wzór tego dokumentu.

 

Nowy Rok umożliwi ponadto udostępnianie danych z Centralnej Ewidencji Kierowców w postaci elektronicznej

Ich zakres określa rozporządzenie MC z 5 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1225), zaś samo udostępnienie danych będzie następowało za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP.

 

29 października br. zmieniły się zasady wynagradzania nauczycieli za egzamin gimnazjalny

Stało się to za sprawą rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu, sprawdzaniu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1691).  Na jego mocy egzaminatorowi biorącemu udział w przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego, który odpowiedzi zaznaczone na zestawie zadań przez ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz ucznia niepełnosprawnego przenosi na kartę odpowiedzi, w przypadku zadań z:

·         części pierwszej - humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, 

·         części drugiej - matematyczno-przyrodniczej z zakresu matematyki, w przypadku sprawdzania zadań przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych,

·         części drugiej - matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii,

·         części trzeciej z zakresu języka obcego nowożytnego - poziom podstawowy

– przysługuje wynagrodzenie w wysokości 0,05% stawki za każdą pracę ucznia.

Szczegółowe kwoty wynagrodzenia za jednego zdającego zostały określone w Załączniku warunków wynagradzania egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Od 12 października 2016 r. mamy nowy tekst jednolity Kodeksu pracy

Został wprowadzony na mocy Obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666). Istotnie ostatnie lata, a zwłaszcza rok 2015 i 2016 wniosły wiele istotnych zmian do K.p., co uzasadniało opracowanie nowego tekstu jednolitego ustawy. Poprzednia jej wersja pochodziła z 2014 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.). Warto pamiętać o tym fakcie zwłaszcza przy powoływaniu się na publikator Kodeksu pracy np. w treści wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy (tj. regulaminie pracy, regulaminie wynagradzania lub układzie zbiorowym pracy), jak również w treści zawieranych z pracownikami indywidualnych umów. 

 

Od 1 października br. zmiany w placówkach doskonalenia nauczycieli

Określa je rozporządzenie MEN z 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r., poz. 1591), które wskazuje m.in.:

·         warunki i tryb tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizację i sposób działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakres ich działalności obowiązkowej,

·         zadania doradców metodycznych, warunki i tryb powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego,

·         zadania, które mogą być realizowane wyłącznie przez placówki doskonalenia nauczycieli posiadające akredytację oraz publiczne placówki doskonalenia nauczycieli, o których mowa w ustawie o systemie oświaty.