10 lipca 2014 r. trzeba będzie ponownie skrócić czas pracy niepełnosprawnym

Tak zadecydował Trybunał Konstytucyjny, który w wyroku z 13 czerwca 2013 r. (K 17/11, Dz. U. z 2013 r., poz. 791) za niezgodne z Konstytucją uznał podniesienie norm czasu pracy pracowników niepełnosprawnych do 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo oraz możliwość jedynie wyjątkowego ich obniżenia pracownikom zaliczonym do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności do 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo, na podstawie zaświadczenia lekarskiego o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy (art. 15 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 ze zm.). Trybunał podkreślił, iż podwyższając normy czasu pracy niepełnosprawnych ustawodawca pozostawił kwestię ich obniżenia uznaniowej decyzji lekarza, a równocześnie nie przewidział od niej żadnej drogi odwoławczej. W związku z niniejszym wyrokiem TK przywołany art. 15 ust. 2 utraci 10 lipca 2014 r. moc obowiązującą.

 

Od 1 stycznia 2014 r. o 80 zł wzrośnie minimalne wynagrodzenie

Stanowi o tym rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1074), które ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2014 r. na kwotę 1680 zł.

 

1 grudnia 2013 r. zmienią się zasady ustalania zasiłku chorobowego

Przewiduje je ustawa z 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 996), która określa sposób ustalania podstawy wymiaru zasiłku w razie niezdolności do pracy powstałej przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego. W takim wypadku podstawę wymiaru zasiłku stanowić będzie:

 

1 listopada br. zmienią się wzory zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych

Stanowi tak rozporządzenie MPiPS z 9 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1101).

 

12 października 2013 r. zmienią się zasady przeprowadzania kontroli przewozu drogowego

Przewiduje je rozporządzenie MT,BiGM z 23 lipca 2013 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1064), które określa m.in.:

·         wzory dokumentów stosowane przez osoby uprawnione do kontroli przewozu drogowego,

·         sposób przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy, podczas kontroli drogowych i kontroli w przedsiębiorstwie, a także wymagane standardowe wyposażenie osób dokonujących tej kontroli i wykaz podstawowych elementów, które jej podlegają,

·         rodzaj danych statystycznych gromadzonych w wyniku kontroli i rejestrowanych przez organy kontrolne,

·         tryb, sposób i wzory dokumentów do ich przekazywania do Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

 

1 października br. zmieniły się zasady udzielania urlopu wychowawczego

Stało się to za sprawą ustawy z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 1028), która nie spowodowała wprawdzie wydłużenia maksymalnego okresu urlopu wychowawczego, który – zamiast dotychczasowych 3 lat – wynosi 36 miesięcy, ale dość poważnie zmodyfikowała zasady podziału tego urlopu między rodziców. Konkretnie zaś każdemu z nich przyznała wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego, w ramach ogólnego, 36-miesięcznego wymiaru tego urlopu. Uprawnienie to jest niezbywalne, tak więc nie można się będzie go zrzec na korzyść drugiego rodzica. Jeśli nie zostanie wykorzystane w naturze – przepadnie. W praktyce oznacza to, że jedno z rodziców może spędzić z dzieckiem maksymalnie 35 miesięcy. Aby umożliwić rodzicom wykorzystanie owego obligatoryjnego, 1-miesięcznego okresu urlopu wychowawczego, ustawa przewiduje ponadto zwiększenie z 4. do 5 liczby części, na jakie rodzice mogą dzielić ten urlop między siebie. Co więcej, mogą oni korzystać z urlopu wychowawczego jednocześnie o miesiąc dłużej niż do tej pory(tj. 4. zamiast 3 miesięcy). Warto przy tym podkreślić, że każdy pierwszy miesiąc tego urlopu będzie automatycznie kwalifikowany jako niezbywalna część tego uprawnienia, przysługująca na wyłączność jednemu z rodziców.

Jednocześnie zmianie uległy zasady nabywania prawa do urlopu wypoczynkowego. Jeśli bowiem pracownik z dniem 1 stycznia nabędzie prawo do urlopu wypoczynkowego, po czym skorzysta z urlopu wychowawczego i jeszcze w tym samym roku powróci do pracy, wówczas nie straci ani jednego dnia z przysługującej mu puli urlopowej. 

 

Z tym samym dniem (tj. 1 października) weszło w życie rozporządzenie szczegółowo określające zasady udzielania urlopów wychowawczych

Na szczęście rozporządzenie MPiPS z 19 września 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1139) nie wprowadza ono istotnych zmian w sposobie wnioskowania i udzielania urlopu wychowawczego. Wnioskując o udzielenie urlopu wychowawczego po 1 października br. należy jednak pamiętać, że:

·         we wniosku o udzielenie tego urlopu trzeba wskazać liczbę części urlopu wychowawczego, z których dotychczas skorzystano na dane dziecko,

·         dokumentem potwierdzającym ograniczenie lub pozbawienie drugiego z rodziców władzy rodzicielskiej, albo też ograniczenie lub zwolnienie z opieki drugiego z opiekunów dziecka – jest prawomocne orzeczenie sądu w tych sprawach, które należy dołączyć do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego,

·         jeśli jeden z rodziców lub opiekunów dziecka pragnie samodzielnie wykorzystać pełne 36 mcy urlopu wychowawczego, musi do wniosku o jego udzielenie dołączyć:

o   akt zgonu drugiego rodzica – w razie, gdy nie żyje,

o   prawomocne orzeczenie sądu o ubezwłasnowolnieniu drugiego rodzica, dokument potwierdzający niepełnoletność drugiego rodzica, gdy rodzice dziecka nie są małżeństwem, albo prawomocne orzeczenie sądu o ustaleniu ojcostwa, w którym sąd nie przyznał ojcu władzy rodzicielskiej – gdy drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska,

o   prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej albo o jej ograniczeniu lub zawieszeniu – gdy drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu,

o   prawomocne orzeczenie sądu o przyznaniu opieki nad dzieckiem jednemu opiekunowi albo o zwolnieniu drugiego opiekuna z opieki – jeżeli dziecko pozostaje pod opieką jednego opiekuna.

 

Również 1 października 2013 r.  nastąpiły zmiany w ustalaniu kapitału początkowego

Stanowi o nich ustawa z 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 960), która przewiduje, że w przypadkach, gdy okres wskazany do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego obejmuje rok kalendarzowy, w którym ubezpieczony pozostawał w ubezpieczeniu społecznym na podstawie przepisów prawa polskiego jedynie przez część miesięcy tego roku, do obliczenia stosunku sumy kwot podstaw wymiaru składek i kwot przysługujących ubezpieczonemu w danym roku kalendarzowym wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy oraz kwoty zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego, świadczenia wyrównawczego lub dodatku wyrównawczego – w okresie tego roku do przeciętnego wynagrodzenia, przyjmuje się sumę kwot przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za ten rok kalendarzowy odpowiednią do liczby miesięcy pozostawania w ubezpieczeniu.