10 lipca 2014 r. trzeba będzie ponownie skrócić czas pracy niepełnosprawnym

Tak zadecydował Trybunał Konstytucyjny, który w wyroku z 13 czerwca 2013 r. (K 17/11, Dz. U. z 2013 r., poz. 791) za niezgodne z Konstytucją uznał podniesienie norm czasu pracy pracowników niepełnosprawnych do 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo oraz możliwość jedynie wyjątkowego ich obniżenia pracownikom zaliczonym do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności do 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo, na podstawie zaświadczenia lekarskiego o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy (art. 15 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 ze zm.). Trybunał podkreślił, iż podwyższając normy czasu pracy niepełnosprawnych ustawodawca pozostawił kwestię ich obniżenia uznaniowej decyzji lekarza, a równocześnie nie przewidział od niej żadnej drogi odwoławczej. W związku z niniejszym wyrokiem TK przywołany art. 15 ust. 2 utraci 10 lipca 2014 r. moc obowiązującą.

 

Od 1 stycznia 2014 r. o 80 zł wzrośnie minimalne wynagrodzenie

Stanowi o tym rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1074), które ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2014 r. na kwotę 1680 zł.

 

1 stycznia 2014 r. nastąpią zmiany w drogach krajowych

Z tym dniem bowiem wejdą w życie dwa rozporządzenia MT,BiGM z 27 września 2013 r. Jedno w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1154), a drugie w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1153).

 

8 grudnia 2013 r. zmieni się wzór prawa jazdy

A to za sprawą rozporządzenia MT,BiGM z 5 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 1298), które w załączniku zawiera wzór nowego dokumentu. Na szczęście dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdami, wydane przed dniem wejścia w życie tego aktu prawnego, zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane.

 

1 grudnia br. zmienią się zasady ustalania zasiłku chorobowego

Przewiduje je ustawa z 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 996), która określa sposób ustalania podstawy wymiaru zasiłku w razie niezdolności do pracy powstałej przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego. W takim wypadku podstawę wymiaru zasiłku stanowić będzie:

 

Również z dniem 1 grudnia 2013 r. zmienią się drogi krajowe lub ich odcinki klasy A i S, na których pobiera się opłatę elektroniczną

Przewiduje je załącznik do rozporządzenia RM z 25 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1267), który ulega zmianie właśnie z tą datą. 

 

Od 21 listopada br. pracodawcy mogą korzystać z nowego pakietu antykryzysowego

Z tym dniem bowiem zaczęła obowiązywać ustawa z 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 1291), która określa m.in. zasady:

·         przyznawania i wypłaty świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przysługujących w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy;

·         dofinansowywania z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy;

·         zwrotu świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy w przypadku niespełnienia warunków umowy o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, zawartej przez przedsiębiorcę z marszałkiem województwa;

·         zwrotu dofinansowania z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy w przypadku niespełnienia warunków umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia.

 

Od tej samej daty (tj. 21 listopada 2013 r.) można też korzystać z dofinansowań szkoleń dla pracowników…

Przewiduje tak rozporządzenie MPiPS z 14 listopada 2013 r. w sprawie dofinansowania z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 1348), które określa m.in.:

·         wzór wniosku o dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy,

·         wzór umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia,

·         terminy i sposób przekazywania marszałkowi województwa przez starostów (prezydentów miast na prawach powiatu)oraz ministrowi właściwemu do spraw pracy – dysponentowi Funduszu Pracy przez marszałków województw informacji dotyczącej wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów szkolenia,

·         wzór informacji dotyczącej wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów szkolenia

 

…i ubiegać się o przyznanie innych świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy

Przewiduje je rozporządzenie MPiPS z 14 listopada 2013 r. w sprawie przyznania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 1349), które wchodzi w życie 21 listopada 2013 r. i określa:

·         wzór wniosku o przyznanie świadczeń,

·         wzór umowy o wypłatę świadczeń,

·         wzór wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń,

·         termin i sposób rozliczenia się przedsiębiorcy z otrzymanych środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, na wypłatę świadczeń,

·         termin i sposób przekazywania ministrowi właściwemu do spraw pracy przez marszałka województwa informacji o wykorzystaniu środków na wypłatę świadczeń.

 

1 listopada 2013 r. zmieniły się wzory zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych

Stanowi o nich rozporządzenie MPiPS z 9 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1101).