24 stycznia 2018 r. zmienią się wymagania dla transportu odpadów

Tak przewiduje rozporządzenie MŚ z 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1742), które określa szczegółowe wymagania dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania oraz oznakowania środków transportu. Co istotne, przepisy rozporządzenia nie będą miały zastosowania do odpadów stanowiących towary niebezpieczne w rozumieniu ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 227, poz. 1367 ze zm.). Ten rodzaj odpadów będzie mógł być transportowany jednocześnie z odpadami innymi niż niebezpieczne jedynie w sposób uniemożliwiający ich kontakt.

 

Od 1 stycznia 2017 r. płaca minimalna wyniesie 2000 zł

Tak stanowi rozporządzenie RM z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1456), które od 1 stycznia 2017 r. ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę na kwotę 2000 zł.

 

Od Nowego Roku zleceniobiorcy i samozatrudnieni zarobią min. 12 zł/godzinę

Tak przewiduje ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1265), która gwarantuje przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi minimalną wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonywania zlecenia lub świadczenia usług. Co do zasady ma ona wynosić 12 zł za godzinę, ale kwota ma być waloryzowana w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę dla osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy. Ponieważ płaca minimalna w 2017 r. wyniesie 2000 zł brutto, w związku z czym stawka godzinowa wzrośnie do około 13 zł. Kwota ta będzie podwyższana w kolejnych latach, po konsultacji z Radą Dialogu Społecznego. Z podwyżki skorzystają nie tylko zleceniobiorcy, ale także samozatrudnieni – tj. osoby wykonujące działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce.

 

Od 1 stycznia 2017 r. możliwe będzie uzyskanie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów w postaci elektronicznej

Tak stanowi rozporządzenie MC z 26 lipca 2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1162), określające dane, których podanie jest wymagane do udostępnienia poszczególnych danych z ewidencji oraz szczegółowy zakres udostępnianych danych. 

 

Nowy Rok przyniesie ponadto nowy wniosek o udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów

Tak przewiduje rozporządzenie MC z 20 lipca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1148), które w załączniku zawiera wzór tego dokumentu.

 

Również od 1 stycznia 2017 r. będzie obowiązywał nowy wniosek o udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Kierowców

Stanie się to za sprawą rozporządzenia MC z 20 lipca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców (Dz. U. z 2016 r., poz. 1147), które w załączniku zawiera wzór tego dokumentu.

 

Nowy Rok umożliwi ponadto udostępnianie danych z Centralnej Ewidencji Kierowców w postaci elektronicznej

Ich zakres określa rozporządzenie MC z 5 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1225), zaś samo udostępnienie danych będzie następowało za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP.

 

Także 1 stycznia 2017 r. zmieni się struktura klasyfikacji zawodów i specjalności

Tak przewiduje rozporządzenie MR,PiPS z 7 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2016 r., poz. 1876).

 

15 grudnia br. będzie legalna definicja „dobrej reputacji” wymaganej od przedsiębiorców z sektora transportu drogowego oraz zarządzającego transportem

Zawiera ją ustawa z 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1935). Definicja została sformułowana w sposób negatywny, poprzez wymienienie rodzajów przestępstw umyślnych określonych w innych ustawach, które wykluczają dobrą reputację.