Będą zmiany w dyskryminacji…

 

W związku z zarzutem nieprawidłowego implementowania dyrektyw WE dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu i pracy przygotowano już nowelizację kilku ustaw:

·        z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 854 ze zm.),

·        z 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235 ze zm.),

·        z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92 ze zm.) oraz

·        z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach runku pracy (Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 ze zm.).

Najistotniejszą zmianą przewidzianą w projekcie z 29 kwietnia 2010 r. ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu i pracy, jest rozszerzenie katalogu wykroczeń związanych z dyskryminacją, do których dołączą naruszenia zasady równego traktowania przy:

·        przystąpieniu, członkostwie lub działalności w związku zawodowym, polegającej na niedyskryminowaniu pracowników i innych osób w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio,

·        przystąpieniu, członkostwie lub działalności pracodawcy będącego osobą fizyczną w organizacji pracodawców.

Za popełnienie każdego z nich przewidziano karę grzywny nie niższej niż 3000 zł. Tym samym - jeśli oczywiście projekt wejdzie w życie – potroi się katalog wykroczeń związanych z dyskryminacją, gdyż do tej pory grzywną w wysokości 3000 zł może zostać ukarana jedynie osoba, która odmówiła zatrudnienia kandydata do pracy z przyczyn dyskryminacyjnych.

 

Zmiany w czasie pracy kierowców i w kodeksie pracy?

 

Sejm rozpatruje obecnie poselski projekt zmian do Kodeksu pracy oraz ustawy o dniach wolnych od pracy, zakładający restytucję święta Trzech Króli (druk sejmowy 2992). Posłowie zapewniają, że przywrócenie tego święta może pozytywnie wpłynąć na efektywniejsze wykorzystywanie przez zatrudnionych zaległych urlopów wypoczynkowych, gdyż w ich opinii pracownicy chętnie skorzystają z nadarzającej się okazji, by w tym okresie zapewnić sobie kolejny długi weekend. W zamian za dodatkowy dzień wolny projekt przewiduje zniesienie zasady, w myśl której święto przypadające w sobotę obniży wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym o 8 godzin.

 

Wprowadzenie do Kodeksu pracy przepisu, w myśl którego wymiar czasu pracy obniżą jedynie święta przypadające w innym dniu niż sobota i niedziela może jednak doprowadzić do zróżnicowania sytuacji pracowników w zakresie przysługującej im liczby dni wolnych od pracy. Pracownikom, którzy jako dzień wolny z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy mają wyznaczoną sobotę przysługiwałaby mniejsza liczba dni wolnych w stosunku do zatrudnianych przez 7 dni w tygodniu i korzystających z dni wolnych z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy w innym dniu tygodnia niż sobota. Proponowana nowelizacja może więc prowadzić do dyskryminacji części pracowników.

 

Prace nad nowelizacją przepisów o czasie pracy trwają również na szczeblu ogólnoeuropejskim, a dokładniej w Komitecie do spraw Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego, który przyjął nowelizację Dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego. Zakłada ona min. objęcie regulacjami europejskimi dotyczącymi czasu pracy kierowców przedsiębiorców wykonujących przewóz osób lub rzeczy oraz kierowców samozatrudnionych. O zmianach tych ma w czerwcu zdecydować Parlament Europejski.

 

Jedno rozporządzenie o podróżach służbowych zamiast dwóch

 

4 maja 2010 r. do uzgodnień międzyresortowych został skierowany projekt nowego rozporządzenia MPiPS w sprawie podróży służbowych. W jednym rozporządzeniu ma zostać uregulowana problematyka zarówno podróży krajowych, jak i zagranicznych. Zmiany nie są rewolucyjne, ale na pewno trzeba je odnotować: