Od 1 stycznia 2016 r. zlecenia będą oskładkowane

Od przyszłego roku zleceniobiorca pracujący na podstawie kilku umów zleceń, będzie musiał opłacać składki od tych, których podstawa wymiaru jest niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeśli jednak łączna podstawa wymiaru składek z umów zleceń lub zlecenia z innym tytułem do ubezpieczeń wyniesie co najmniej kwotę równą minimalnemu wynagrodzeniu, wówczas zleceniobiorca nie będzie musiał odprowadzać składek od każdej umowy zlecenia. Tak stanowi ustawa z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1831). To istotna zmiana w porównaniu do stanu dotychczasowego, gdyż aktualnie osoba pracująca na podstawie kilku umów zleceń,  obowiązkowo objęta jest ubezpieczeniami emerytalno–rentowymi z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Może ona jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych tytułów, albo też zmienić tytuł ubezpieczeń. W praktyce możliwość tę wykorzystuje się w ten sposób, że wybiera się umowę z najniższą podstawą wymiaru składek po to, by płacić niewielkie składki ZUS. Zabieg taki pozwala na znaczne ograniczenie kosztów pracy, gdyż pełne składki płacone są jedynie ze wskazanej umowy zlecenia (z reguły zawartej na najniższą kwotę), zaś od pozostałych zleceń opłacana jest jedynie składka zdrowotna. Ma to jednak swoje konsekwencje w razie choroby, utraty pracy (brak prawa do zasiłku dla bezrobotnych) oraz emerytury. Powyższa nowelizacja przepisów ma pomóc zmniejszyć szarą strefę.

 

1 września 2015 r. nauczyciele zarobią więcej

Obowiązujące od nowego roku szkolnego stawki określa rozporządzenie MEN z 11 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 868).

 

Od 17 lipca br. jest nowy wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy

Nowy formularz zawiera rozporządzenie MSW z 8 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (Dz. U. z 2015 r., poz. 934). 

 

15 lipca 2015 r. zmienił się katalog prac wzbronionych młodocianym

Stało się to na mocy rozporządzenia RM z 5 czerwca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. z 2015 r., poz. 929), które dostosowuje dotychczas obowiązujące przepisy do zmodyfikowanych unijnych systemów klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, opierających się na zharmonizowanym globalnie systemie klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS) na szczeblu międzynarodowym. W związku z powyższym zmiany rozporządzenia krajowego objęły przede wszystkim załącznik nr 1 w dziale II „Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych”. Dotychczasowy wykaz prac wzbronionych młodocianym, stanowiący kazuistyczne wyszczególnienie rodzajów prac przy wykonywaniu których może dojść do narażenia na szkodliwe działanie czynników biologicznych, został uzupełniony o prace w narażeniu na działanie ołowiu i jego związków oraz azbestu. Ponadto prace wzbronione młodocianym ze względu na narażenie na szkodliwe działanie czynników chemicznych zostały określone poprzez wymienienie klas i kategorii zagrożenia, wraz z odpowiadającymi im zwrotami „H” wskazującymi rodzaj zagrożenia. Z kolei przy pracach w narażeniu na szkodliwe działanie pyłów wprowadzono odesłanie do przepisów wykonawczych w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy. Zaś w odniesieniu do prac w narażeniu na szkodliwe działanie czynników biologicznych został wprowadzony ogólny zakaz wykonywania przez młodocianych takich prac zakwalifikowanych do 3 i 4 grupy zagrożenia. W tym zakresie dotychczasowe enumeratywne wyliczenie konkretnych prac narażających na kontakt z czynnikami biologicznymi należącymi do 3 i 4 grupy zagrożenia utrzymano jako przykładowe.