24 stycznia 2018 r. zmienią się wymagania dla transportu odpadów

Tak przewiduje rozporządzenie MŚ z 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1742), które określa szczegółowe wymagania dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania oraz oznakowania środków transportu. Co istotne, przepisy rozporządzenia nie będą miały zastosowania do odpadów stanowiących towary niebezpieczne w rozumieniu ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 227, poz. 1367 ze zm.). Ten rodzaj odpadów będzie mógł być transportowany jednocześnie z odpadami innymi niż niebezpieczne jedynie w sposób uniemożliwiający ich kontakt.

 

Od 1 stycznia 2017 r. płaca minimalna wynosi 2000 zł

Tak stanowi rozporządzenie RM z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1456), które od 1 stycznia 2017 r. ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę na kwotę 2000 zł.

 

Od Nowego Roku zleceniobiorcy i samozatrudnieni zarabiają min. 12 zł/godzinę

Tak przewiduje ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1265), która gwarantuje przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi minimalną wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonywania zlecenia lub świadczenia usług. Co do zasady ma ona wynosić 12 zł za godzinę, ale kwota ma być waloryzowana w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę dla osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy. Ponieważ płaca minimalna w 2017 r. wynosi 2000 zł brutto, w związku z czym stawka godzinowa wzrasta do około 13 zł. Kwota ta będzie podwyższana w kolejnych latach, po konsultacji z Radą Dialogu Społecznego. Z podwyżki skorzystają nie tylko zleceniobiorcy, ale także samozatrudnieni – tj. osoby wykonujące działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce.

 

Od 1 stycznia 2017 r. nowe zasady wydawania świadectw pracy

Określa je rozporządzenie MR,PiPS z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 2292), które zawiera również nowy wzór tegoż dokumentu. Główna zmiana polega na uzupełnieniu treści świadectwa pracy o informację nt. wykorzystania przez pracownika uprawnień związanych z rodzicielstwem, tj.:

·         urlopu ojcowskiego,

·         rodzicielskiego,

·         wychowawczego.

W przypadku urlopu rodzicielskiego i wychowawczego należy dodatkowo wskazać podstawę prawną ich udzielenia.

 

Od Nowego Roku złagodzono wymogi dla pracodawców

Przewiduje je ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r., poz. 2255), która wprowadza m.in.:

·         obowiązek utworzenia regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania dla firm zatrudniających co najmniej 50 pracowników (dotychczas 20 pracowników). Firmy zatrudniające od 20 do 49 pracowników tworzą ww. regulaminy wyłącznie na wniosek zakładowej organizacji związkowej,

·         znosi obowiązek wydawania pracownikowi świadectwa pracy z upływem 24 miesięcy zatrudnienia w razie jego kontynuowania. Aktualnie, w przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, obowiązek wydania świadectwa pracy powstaje wyłącznie na wniosek pracownika,

·         z 7 na 21 dni wydłuża termin na odwołanie się od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy. Analogiczny czas mają pracownicy na wystąpienie z żądaniem przywrócenia do pracy lub odszkodowania oraz nawiązania umowy o pracę.

 

Od 1 stycznia 2017 r. możliwe uzyskanie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów w postaci elektronicznej

Tak stanowi rozporządzenie MC z 26 lipca 2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1162), określające dane, których podanie jest wymagane do udostępnienia poszczególnych danych z ewidencji oraz szczegółowy zakres udostępnianych danych. 

 

Nowy Rok przyniósł ponadto nowy wniosek o udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów

Tak przewiduje rozporządzenie MC z 20 lipca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1148), które w załączniku zawiera wzór tego dokumentu.

 

Również od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowy wniosek o udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Kierowców

Stało się to za sprawą rozporządzenia MC z 20 lipca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców (Dz. U. z 2016 r., poz. 1147), które w załączniku zawiera wzór tego dokumentu.

 

Od Nowego Roku możliwe jest ponadto udostępnianie danych z Centralnej Ewidencji Kierowców w postaci elektronicznej

Ich zakres określa rozporządzenie MC z 5 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1225), zaś samo udostępnienie danych będzie następowało za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP.

 

Także od 1 stycznia 2017 r. zmieni się struktura klasyfikacji zawodów i specjalności

Tak przewiduje rozporządzenie MR,PiPS z 7 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2016 r., poz. 1876).

 

Nowy Rok przyniósł zmiany w minimalnych wymaganiach dotyczących oceny pola-EM w przestrzeni pracy

Stanowi o nich rozporządzenie MR,PiPS z 23 grudnia 2016 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne (Dz. U. z 2016 r., poz. 2284), zgodnie z którym aktualnie do oceny ekspozycji lub narażenia na pole-EM rozpoznane w przestrzeni pracy wykorzystuje się wyniki pomiarów wykonanych odpowiednimi dla tego pola metodami, opublikowanymi w czasopiśmie „Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy”, naukowo sprawdzonymi i zwalidowanymi doświadczalnie przez co najmniej dwa współpracujące ze sobą podmioty, które łącznie mają udokumentowany dorobek naukowy w zakresie pomiarów i oceny pola-EM w przestrzeni pracy i doświadczenie praktyczne w tym zakresie, będące laboratoriami instytutów badawczych lub instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk lub uniwersytetów technicznych, które są metodami rekomendowanymi w rozumieniu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. poz. 166). Natomiast podmioty, którym do dnia 31 grudnia 2016 r. wydano certyfikaty akredytacji laboratoriów badawczych do realizacji pomiaru pola-EM w środowisku pracy, mogą wykonywać pomiary, dostosowując dotychczasowe metody do oceny pola-EM do dnia 30 czerwca 2017 r., albo do czasu zaktualizowania zakresu akredytacji.