Od 1 lipca 2016 r. można otrzymać refundację pensji pracownika, którego niepełnosprawność powstała w trakcie zatrudnienia u obecnego pracodawcy

Możliwość taką przewiduje ustawa z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1886). Znowelizowane przepisy można stosować niezależnie od daty przedstawienia przez pracownika orzeczenia (tj. przed lub po dniu 1 lipca br.). Ważna jest jedynie data powstania niepełnosprawności (wytyczne Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych z 10 grudnia 2015 r., znak: BON-I.52315.58.2016.LK). Nowe zasady refundacji stosuje się do dofinansowań należnych za okresy przypadające od 1 lipca 2016 r.

 

18 czerwca 2016 r. weszła w życie nowa ustawa o delegowaniu pracowników

Chodzi o ustawę z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 868), która określa m.in. zasady:

·         delegowania pracowników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach świadczenia usług,

·         kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu pracowników oraz realizacji obowiązków informacyjnych związanych z delegowaniem pracowników,

·         współpracy z właściwymi organami innych państw członkowskich dotyczącej delegowania pracowników na terytorium RP i z tego terytorium,

·         ochrony pracowników delegowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i z tego terytorium,

·         postępowania związanego z realizacją wniosków o powiadomienie o decyzji w sprawie nałożenia na pracodawcę delegującego pracownika z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej oraz o egzekucję takiej kary lub grzywny.

 

Od 10 czerwca 2016 r. obowiązują nowe wymagania dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej

Określa je rozporządzenie MR z 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 817), które określa:

·         wymagania w zakresie projektowania i budowy dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, sprzętu zabezpieczającego, sterującego i regulacyjnego przeznaczonego do użytku poza atmosferą potencjalnie wybuchową, który wymagany jest lub przyczynia się do bezpiecznego funkcjonowania urządzeń i systemów ochronnych wobec zagrożeń wybuchowych, oraz komponentów, które są częścią urządzeń i systemów ochronnych,

·         procedury oceny zgodności dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, sprzętu zabezpieczającego, sterującego i regulacyjnego przeznaczonego do użytku poza atmosferą potencjalnie wybuchową, który wymagany jest lub przyczynia się do bezpiecznego funkcjonowania urządzeń i systemów ochronnych wobec zagrożeń wybuchowych, oraz komponentów, które są częścią urządzeń i systemów ochronnych,

·         zakres dokumentacji technicznej dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, sprzętu zabezpieczającego, sterującego i regulacyjnego przeznaczonego do użytku poza atmosferą potencjalnie wybuchową, który wymagany jest lub przyczynia się do bezpiecznego funkcjonowania urządzeń i systemów ochronnych wobec zagrożeń wybuchowych, oraz komponentów, które są częścią urządzeń i systemów ochronnych,

·         sposób oznakowania urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, sprzętu zabezpieczającego, sterującego i regulacyjnego przeznaczonego do użytku poza atmosferą potencjalnie wybuchową, który wymagany jest lub przyczynia się do bezpiecznego funkcjonowania urządzeń i systemów ochronnych wobec zagrożeń wybuchowych, oraz komponentów, które są częścią urządzeń i systemów ochronnych,

·         elementy deklaracji zgodności.

 

Od 10 czerwca 2016 r. proste zbiorniki ciśnieniowe produkowane seryjnie muszą spełniać szczególne wymagania

Z tym dniem bowiem weszło w życie rozporządzenie MR z 2 czerwca 2016 r. w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 812), które określa:

·         wymagania dla prostych zbiorników ciśnieniowych produkowanych seryjnie,

·         procedury oceny zgodności,

·         zakres dokumentacji technicznej zbiorników,

·         sposób oznakowania zbiorników,

·         elementy deklaracji zgodności.

Rozporządzenie znajduje zastosowanie do dowolnych spawanych zbiorników o nadciśnieniu wewnętrznym wyższym od 0,5 bara, przeznaczonych do przechowywania powietrza lub azotu, nieogrzewanych płomieniem oraz spełniających łącznie następujące warunki:

·         części i zespoły mające wpływ na wytrzymałość zbiornika poddawanego ciśnieniu są wykonane ze stali jakościowej niestopowej lub z aluminium niestopowego lub ze stopów aluminium nieutwardzalnych przez starzenie,

·         składa się z następujących elementów:

o   części walcowej o przekroju kołowym zamkniętej dnami wypukłymi o wypukłości skierowanej na zewnątrz lub dnami płaskimi będącymi figurami obrotowymi o tej samej osi, co oś części walcowej,

o   z dwóch den wypukłych o wypukłości skierowanej na zewnątrz i będących figurami obrotowymi o tej samej osi,

·         najwyższe ciśnienie robocze zbiornika nie przekracza 30 barów, a iloczyn najwyższego ciśnienia roboczego i pojemności zbiornika (PS × V) nie przekracza 10 000 barów x litr,

·         najniższa temperatura robocza zbiornika nie jest niższa niż ‒50°C, a najwyższa temperatura robocza zbiornika nie jest wyższa niż 300°C dla zbiorników stalowych oraz 100°C dla zbiorników z aluminium lub jego stopów.  

 

Od 9 czerwca br. dźwigi muszą spełniać nowe wymagania

Określa je rozporządzenie MR z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa dźwigów (Dz. U. z 2016 r., poz. 811), które określa m.in.:

·         wymagania dotyczące:

o   dźwigów stale obsługujących budynki i budowle,

o   elementów bezpieczeństwa do dźwigów stale obsługujących budynki i budowle,

·         procedury oceny zgodności,

·         zakres dokumentacji technicznej dźwigów i elementów bezpieczeństwa dźwigów stale obsługujących budynki i budowle,

·         sposób oznakowania dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów stale obsługujących budynki i budowle,

·         elementy deklaracji zgodności.

 

Od 4 czerwca 2016 r. PIP ma więcej zadań

Stało się to za sprawą ustawy z 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2016 r., poz. 691). Chodzi przede wszystkim o dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/54/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników (Dz. Urz. UE L 128 z 30.04.2014 r., str. 8). Od wejścia w życie nowelizacji, tj. od 4 czerwca 2016 r., obowiązki PIP zwiększyły się o:

·         udzielanie porad w celu wspierania równego traktowania obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy korzystają z prawa swobodnego przepływu pracowników oraz członków ich rodzin w zakresie:

o   dostępu do zatrudnienia,

o   warunków zatrudnienia i pracy, w szczególności w odniesieniu do wynagrodzenia, rozwiązania umowy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz – w przypadku utraty pracy – powrotu do pracy lub ponownego zatrudnienia,

o   dostępu do przywilejów socjalnych i podatkowych,

o   zasad członkostwa w związkach zawodowych oraz korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do przedstawicielstw pracowniczych, w tym organów związków zawodowych i rad pracowników,

o   dostępu do szkoleń,

o   dostępu do zasobów mieszkaniowych,

o   dostępu do kształcenia, nauki zawodu oraz szkolenia zawodowego dla dzieci pracowników,

o   pomocy udzielanej przez urzędy pracy.

Ponadto PIP przy realizacji powyższych zadań współdziała ze związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców, organami samorządu załogi, radami pracowników, społeczną inspekcją pracy, publicznymi służbami zatrudnienia w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania oraz z organami administracji państwowej, w szczególności z organami nadzoru i kontroli nad warunkami pracy oraz naczelnikami urzędów skarbowych, a także z Policją, Strażą Graniczną, Służbą Celną, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i organami samorządu terytorialnego. W uzasadnionych przypadkach PIP ma prawo występować do organów administracji publicznej, w tym naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych, a także Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz innych właściwych podmiotów z wnioskiem o udzielenie informacji niezbędnych do udzielenia porad w powyższym zakresie.