Od 3 maja 2012 r. nowa grzywna dla pracodawców

Z tym dniem zacznie obowiązywać ustawa z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 233, poz. 1381), na mocy której pracodawcy grozi nawet do 2.000 zł grzywny, za:

 

21 kwietnia 2012 r. zmienią się wzory zaświadczeń lekarskich ZUS ZLA i ZUS ZLA/K

Z tym dniem zacznie obowiązywać rozporządzenie MPiPS z 13 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. poz. 78), które zmieniło załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia MPiPS z 27 lipca 1999 r. w tej samej sprawie (Dz. U. Nr 65, poz. 741 ze zm.), określające wzory zaświadczenia lekarskiego (ZUS ZLA) i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika ZUS (ZUS ZLA/K). Aktualnie używane wzory ww. formularzy mogą być stosowane do czasu wyczerpania druków, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2012 r.

 

30 marca 2012 r. nowe uprawnienia pracownicze zyskają weterani

Stanie się to za sprawą ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203). W zakresie uprawnień pracowniczych, przyznaje im ona prawo pierwszeństwa w zatrudnieniu w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez MON albo MSW (art. 33 tejże ustawy), wliczanie okresów udziału w działaniach poza granicami państwa do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze (art. 34) oraz dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym (art. 35 tejże ustawy).

 

25 marca 2012 r. wejdziemy w czas letni środkowoeuropejski

A to za sprawą rozporządzenia Prezesa RM z 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2012 – 2016 (Dz. U. Nr 33). W § 1 przewiduje ono, że w 2012 r. czas letni zostanie wprowadzony 25 marca. Zmiana czasu polegać będzie na zmianie wskazań zegarów z godziny 2:00 na godzinę 3:00. W konsekwencji spowoduje to skrócenie czasu pracy pracowników nocnej zmiany o 1 godzinę. Czas letni w roku bieżącym zostanie odwołany 28 października, poprzez zmianę wskazań zegarów z godziny 3:00 na godzinę 2:00. W tym dniu pracownicy nocnej zmiany będą pracowali o godzinę dłużej.

 

Od 2 marca br. nowe zasady przeprowadzania konkursu na stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych

Z tym dniem bowiem wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. poz. 182). Określa ono sposób obsadzenia stanowiska: kierownika, zastępcy kierownika (w przypadku, gdy kierownik nie jest lekarzem), ordynatora, naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek i pielęgniarki oddziałowej. Ponadto rozporządzenie reguluje skład oraz tryb i warunki powoływania oraz odwoływania komisji konkursowej, jak również ramowy regulamin przeprowadzania konkursu.

 

1 marca 2012 r. wzrosną emerytury i renty

Z tą datą nastąpi waloryzacja świadczeń emerytalno – rentowych (jak również zasiłku i świadczenia przedemerytalnego). Będzie ona polegała na dodaniu do kwoty świadczenia, w wysokości przysługującej w dniu 29 lutego 2012 r. kwoty waloryzacji w wysokości 71 zł. Wzrośnie również kwota najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy, która wyniesie 799,18 zł miesięcznie – dla osób całkowicie niezdolnych do pracy oraz 613,38 zł miesięcznie – dla osób częściowo niezdolnych do pracy. Przewiduje tak ustawa z 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 118).

 

Od 21 lutego br. nowe zasady egzaminów kończących kurs ADR

Wszystko za sprawą rozporządzenia MTBiGM z 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. poz. 191), które z tym dniem weszło w życie. Reguluje ono:

 

Od 20 lutego 2012 r. zmiany w wynagrodzeniach pracowników samorządowych

Z tą datą zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z 8 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 190), które weszło wprawdzie w życie z dniem ogłoszenia, ale z mocą wsteczną, tj. od dnia 1 stycznia 2012 r. Akt ten określa wymagania kwalifikacyjne oraz minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

 

Od 1 lutego 2012 r. wzrosła składka rentowa

Stanowi o tym art. 1 ustawy z 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 291, poz. 1706), który przewiduje, że składki na ubezpieczenia rentowe m.in. pracowników, finansują z własnych środków w wysokości 1,5% podstawy wymiaru ubezpieczeni i w wysokości 6,5% podstawy wymiaru płatnicy składek. W związku z czym stopa procentowa składek na ubezpieczenia rentowe wynosi 8% podstawy wymiaru.

 

W 2012 r. zamrożono wysokość odpisów na ZFŚS

Tak wynika z art. 1 ustawy z 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 291, poz. 1707), który stanowi, że w 2012 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, które stanowi podstawę obliczania odpisów na ZFŚS, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Tym samym więc zarówno wysokość odpisów na ZFŚS, jak i wypłacanych w bieżącym roku świadczeń urlopowych będzie taka sama jak w 2011 r.