Od 1 kwietnia 2015 r. z badań lekarskich skorzysta kolejny pracodawca

Takie udogodnienie przewiduje ustawa z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1662), która zmienia treść art. 229 k.p. Od daty wejścia w życie przepisów ustawy wstępnym badaniom lekarskim nie będą podlegały także osoby przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Powyższa liberalizacja przepisów powoduje konieczność dostosowania doń norm wykonawczych, które będą określały tryb i zakres badań lekarskich, ich częstotliwość, sposób dokumentowania i kontroli tych badań, tryb wydawania i przechowywania orzeczeń lekarskich, a także zakres informacji objętych skierowaniem na badania lekarskie i orzeczeniem lekarskim oraz wzory tych dokumentów, zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej, dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać lekarze przeprowadzający badania uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego przebiegu i kompleksowości badań lekarskich, profilaktycznej opieki zdrowotnej, a przede wszystkim informacji umożliwiających porównanie warunków pracy u pracodawcy.

 

Od 1 lutego br. urzędnicy skarbowi dostają prowizję od wyegzekwowanych należności

Tak stanowi rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 19 grudnia 2014 r. w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 30).

 

Od tej samej daty (tj. 1 lutego 2015 r.) można ubiegać się o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy

Sposób postępowania wskazuje rozporządzenie MPiPS z 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 167), które określa m.in. wzór wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz pozostałych wymaganych dokumentów.

 

Również od 1 lutego br. można uzyskać dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników

Stanowi o tym rozporządzenie MPiPS z 29 stycznia 2015 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 168), które określa m.in. wzór wniosku o dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy oraz wzory pozostałych wymaganych dokumentów.