Od 1 stycznia 2016 r. zlecenia będą oskładkowane

Od przyszłego roku zleceniobiorca pracujący na podstawie kilku umów zleceń, będzie musiał opłacać składki od tych, których podstawa wymiaru jest niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeśli jednak łączna podstawa wymiaru składek z umów zleceń lub zlecenia z innym tytułem do ubezpieczeń wyniesie co najmniej kwotę równą minimalnemu wynagrodzeniu, wówczas zleceniobiorca nie będzie musiał odprowadzać składek od każdej umowy zlecenia. Tak stanowi ustawa z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1831). To istotna zmiana w porównaniu do stanu dotychczasowego, gdyż aktualnie osoba pracująca na podstawie kilku umów zleceń,  obowiązkowo objęta jest ubezpieczeniami emerytalno–rentowymi z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Może ona jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych tytułów, albo też zmienić tytuł ubezpieczeń. W praktyce możliwość tę wykorzystuje się w ten sposób, że wybiera się umowę z najniższą podstawą wymiaru składek po to, by płacić niewielkie składki ZUS. Zabieg taki pozwala na znaczne ograniczenie kosztów pracy, gdyż pełne składki płacone są jedynie ze wskazanej umowy zlecenia (z reguły zawartej na najniższą kwotę), zaś od pozostałych zleceń opłacana jest jedynie składka zdrowotna. Ma to jednak swoje konsekwencje w razie choroby, utraty pracy (brak prawa do zasiłku dla bezrobotnych) oraz emerytury. Powyższa nowelizacja przepisów ma pomóc zmniejszyć szarą strefę.

 

Z dniem 1 czerwca 2015 r. zmienią się wymagania dla urządzeń ciśnieniowych i ich zespołów

Przewiduje je rozporządzenie MG z 11 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 244), które dla przeprowadzenia oceny zgodności określa kategorie w funkcji wzrastającego poziomu zagrożenia z uwzględnieniem dwóch grup płynów. Pierwsza z nich obejmuje płyny w postaci substancji lub mieszanin zaklasyfikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1), zaś w grupie drugiej znajdują się pozostałe płyny nieokreślone w pierwszej grupie.  

 

Od 1 kwietnia br. z badań lekarskich skorzysta kolejny pracodawca

Takie udogodnienie przewiduje ustawa z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1662), która zmienia treść art. 229 k.p. Od daty wejścia w życie przepisów ustawy wstępnym badaniom lekarskim nie będą podlegały także osoby przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Powyższa liberalizacja przepisów powoduje konieczność dostosowania doń norm wykonawczych, które będą określały tryb i zakres badań lekarskich, ich częstotliwość, sposób dokumentowania i kontroli tych badań, tryb wydawania i przechowywania orzeczeń lekarskich, a także zakres informacji objętych skierowaniem na badania lekarskie i orzeczeniem lekarskim oraz wzory tych dokumentów, zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej, dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać lekarze przeprowadzający badania uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego przebiegu i kompleksowości badań lekarskich, profilaktycznej opieki zdrowotnej, a przede wszystkim informacji umożliwiających porównanie warunków pracy u pracodawcy.

 

Od 1 marca młodociani pracownicy zarobią więcej

Pracownik młodociany w okresie nauki zawodu otrzymuje wynagrodzenie, którego wysokość obliczana jest w stosunku procentowym do przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. W związku z tym wzrost tego wskaźnika powoduje automatycznie podwyższenie wynagrodzenia pracowników młodocianych, a tym samym również opłacanych od nich składek na ubezpieczenia społeczne. Prezes GUS Prezes GUS w komunikacie z 10 lutego 2015 r. ogłosił, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2014 r. wyniosło 3942,67 zł (M.P. z 2015 r., poz. 181). Zatem jest ono wyższe o 161,53 zł od przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2014 r., w którym wynosiło ono 3781,14 zł. Powyższe oznacza, iż od dnia 1 marca 2015 r. wynagrodzenie pracowników młodocianych wzrośnie i będzie wynosiło odpowiednio:

·         157,71 zł – w pierwszym roku nauki (tj. nie mniej niż 4%),

·         197,13 zł – w drugim roku nauki (tj. nie mniej niż 5%),

·         236,56 zł – w trzecim roku nauki (tj. nie mniej niż 6%).

W konsekwencji wzrośnie także wysokość składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych, które w okresie od 1 marca do 31 maja 2015 r. wynosić będą:

·         w pierwszym roku nauki:

o   15,39 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony) – ubezpieczenie emerytalne,

o   10,25 zł (płatnik) + 2,37 zł (ubezpieczony) – ubezpieczenie rentowe oraz

o   3,86 zł (ubezpieczony) – ubezpieczenie chorobowe,

·         w drugim roku nauki:

o   19,24 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony) – ubezpieczenie emerytalne,

o   12,81 zł (płatnik), 2,96 zł (ubezpieczony) – ubezpieczenie rentowe oraz

o   4,83 (ubezpieczony) – ubezpieczenie chorobowe,

·         w trzecim roku nauki:

o   23,09 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony) – ubezpieczenie emerytalne,

o   15,38 zł (płatnik), 3,55 zł (ubezpieczony) – ubezpieczenie rentowe,

o   5,80 zł (ubezpieczony) – ubezpieczenie chorobowe.