Od 1 stycznia 2016 r. zlecenia będą oskładkowane

Od przyszłego roku zleceniobiorca pracujący na podstawie kilku umów zleceń, będzie musiał opłacać składki od tych, których podstawa wymiaru jest niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeśli jednak łączna podstawa wymiaru składek z umów zleceń lub zlecenia z innym tytułem do ubezpieczeń wyniesie co najmniej kwotę równą minimalnemu wynagrodzeniu, wówczas zleceniobiorca nie będzie musiał odprowadzać składek od każdej umowy zlecenia. Tak stanowi ustawa z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1831). To istotna zmiana w porównaniu do stanu dotychczasowego, gdyż aktualnie osoba pracująca na podstawie kilku umów zleceń,  obowiązkowo objęta jest ubezpieczeniami emerytalno–rentowymi z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Może ona jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych tytułów, albo też zmienić tytuł ubezpieczeń. W praktyce możliwość tę wykorzystuje się w ten sposób, że wybiera się umowę z najniższą podstawą wymiaru składek po to, by płacić niewielkie składki ZUS. Zabieg taki pozwala na znaczne ograniczenie kosztów pracy, gdyż pełne składki płacone są jedynie ze wskazanej umowy zlecenia (z reguły zawartej na najniższą kwotę), zaś od pozostałych zleceń opłacana jest jedynie składka zdrowotna. Ma to jednak swoje konsekwencje w razie choroby, utraty pracy (brak prawa do zasiłku dla bezrobotnych) oraz emerytury. Powyższa nowelizacja przepisów ma pomóc zmniejszyć szarą strefę.

 

Od 12 czerwca 2015 r. zleceniobiorcy mogą zrzeszać się w związkach zawodowych

Prawo to przyznał im Trybunał Konstytucyjny, który w wyroku z 2 czerwca 2015 r. (K 1/13, Dz. U. z 2015 r., poz. 791) za niezgodne z Konstytucją uznał ograniczenie prawa do tworzenia i zrzeszania się w związki zawodowe wobec osób wykonujących pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek pracy. W uzasadnieniu przyjętego rozstrzygnięcia wskazał, że status pracownika powinien być oceniany przez odwołanie się do kryterium wykonywania pracy zarobkowej, zaś o prawie do zrzeszania się nie może decydować podstawa świadczenia pracy.

 

6 czerwca br. nastąpiły zmiany w przewozach towarów niebezpiecznych

Dotyczą one nowych zasad uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, które określa rozporządzenia MIiR z 7 maja 2015 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 718). Wskazuje ono m.in.:

·         warunki, formę i tryb przeprowadzania egzaminu dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych,

·         skład komisji egzaminacyjnej działającej przy Dyrektorze Transportowego Dozoru Technicznego, sposób jej działania i tryb jej powoływania oraz wymagania kwalifikacyjne dla osób wchodzących w skład komisji i sposób ustalania wysokości ich wynagrodzenia,

·         tryb wydawania świadectwa doradcy oraz tryb wydawania wtórnika świadectwa doradcy,

·         warunki i sposób przechowywania dokumentacji dotyczącej egzaminu oraz dotyczącej wydanych świadectw doradcy, ich przedłużania oraz wydawania ich wtórników,

·         wzór świadectwa doradcy i sposób jego wypełniania.

 

Z dniem 1 czerwca 2015 r. zmieniły się wymagania dla urządzeń ciśnieniowych i ich zespołów

Określa je rozporządzenie MG z 11 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 244), które dla przeprowadzenia oceny zgodności określa kategorie w funkcji wzrastającego poziomu zagrożenia z uwzględnieniem dwóch grup płynów. Pierwsza z nich obejmuje płyny w postaci substancji lub mieszanin zaklasyfikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1), zaś w grupie drugiej znajdują się pozostałe płyny nieokreślone w pierwszej grupie.  

 

Od 1 czerwca br. młodociany zarabia więcej

Podwyżka jest konsekwencją wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, które jak ogłosił Prezes GUS w komunikacie z 12 maja 2015 r. (M.P. z 2015 r., poz. 410) wyniosło w pierwszym kwartale 2015 r. 4054,89 zł, co w porównaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w czwartym kwartale 2014 r., które wynosiło wówczas 3942,67 zł, oznacza wzrost o 112,22 zł. Tym samym więc od 1 czerwca 2015 r. pracownicy młodociani otrzymają:

·         w pierwszym roku nauki (nie mniej niż 4%) – 162,20 zł,

·         w drugim roku nauki (nie mniej niż 5%) – 202,74 zł,

·         w trzecim roku nauki (nie mniej niż 6%) – 243,29 zł.