10 lipca br. trzeba będzie ponownie skrócić czas pracy niepełnosprawnym

Tak zadecydował Trybunał Konstytucyjny, który w wyroku z 13 czerwca 2013 r. (K 17/11, Dz. U. z 2013 r., poz. 791) za niezgodne z Konstytucją uznał podniesienie norm czasu pracy pracowników niepełnosprawnych do 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo oraz możliwość jedynie wyjątkowego ich obniżenia pracownikom zaliczonym do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności do 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo, na podstawie zaświadczenia lekarskiego o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy (art. 15 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 ze zm.). Trybunał podkreślił, iż podwyższając normy czasu pra. cy niepełnosprawnych ustawodawca pozostawił kwestię ich obniżenia uznaniowej decyzji lekarza, a równocześnie nie przewidział od niej żadnej drogi odwoławczej. W związku z niniejszym wyrokiem TK przywołany art. 15 ust. 2 utraci 10 lipca 2014 r. moc obowiązującą.

 

Do 30 czerwca 2014 r. przedłużono pomoc dla pracodawców zatrudniających pracowników młodocianych

Tak stanowi rozporządzenie MPiPS z 19 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2013 r., poz. 1671), które obowiązuje od 31 grudnia 2013 r. Przedłuża ono czas pomocy (tj. refundowania pracodawcom ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych pracownikom młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń) z 31 grudnia 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. 

 

Od 10 maja 2014 r. będą nowe zezwolenia na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy

Stanie się to na mocy rozporządzenia MIiR z 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy (Dz. U. z 2014 r., poz. 537), które określa m.in.:

·         rodzaje zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

·          szczegółowe warunki wykorzystania zezwoleń,

·         sposób wypełniania blankietów zezwoleń,

·         wzory zezwoleń.

 

1 maja 2014 r. weszła w życie ustawa o cudzoziemcach

Chodzi o ustawę z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1650), która określa zasady i warunki wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ich przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego oraz tryb postępowania oraz organy właściwe w tych sprawach.

 

Od 18 kwietnia br. obowiązują nowe zasady przygotowania zawodowego dorosłych

Określa je rozporządzenie MPiPS z 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz. U. z 2014 r., poz. 497), które określa szczegółowe warunki, sposób i tryb organizowania przygotowania zawodowego dorosłych, sposób refundowania pracodawcy wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych i wypłacania premii, kwalifikacje wymagane od opiekunów uczestników przygotowania zawodowego dorosłych, wzór zaświadczenia o ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych, warunki i tryb przeprowadzania egzaminu sprawdzającego oraz wzór wydawanego zaświadczenia.