5 marca 2013 r. zmieniły się zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej

Stało się to za sprawą rozporządzenia MZ z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 222), które określa wzór dokumentu „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej” oraz dokumentu „Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej”. Jednocześnie zezwala na stosowanie dotychczasowych wzorów zaświadczeń, wydanych na podstawie rozporządzenia MZ z 3 listopada 1999 r., (Dz. U. Nr 97, poz. 1137), do wyczerpania zapasów, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.

 

Od 1 marca br. obowiązują nowe zasady odbywania podróży służbowych

Określa je rozporządzenie MPiPS z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167), które reguluje zasady odbywania podróży służbowych zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Przewiduje ono m.in. wzrost wartości diety krajowej z 23 zł na 30 zł oraz możliwość jej proporcjonalnego zmniejszania, w razie zapewnienia pracownikowi częściowego wyżywienia. Co więcej, ograniczono możliwość zwrotu kosztów noclegu krajowego na podstawie rachunku, do 20-krotności diety (czyli 600 zł). Jedynie w uzasadnionych przypadkach pracodawca będzie mógł wyrazić zgodę na zwrot tych kosztów w kwocie przekraczającej powyższy limit. W odniesieniu do podróży zagranicznych, zmieniono zaś walutę rozliczania diet i innych świadczeń dla wielu krajów z dolara na Euro oraz wzrost ich wartości średnio o kilka Euro. Istotną zmianą jest natomiast możliwość określenia kilku państw docelowych, od których będzie zależała wysokość diety.

 

Od 20 lutego br. łatwiejsza waloryzacja emerytur i rent

Z tą datą weszła w życie ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 240), która przewiduje – niestety tylko techniczne – ułatwienia w ww. kwestii. Dokładnie zaś chodzi o to, że decyzje dotyczące waloryzacji emerytur i rent sporządzone z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego mogą zamiast podpisu zawierać nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do ich wydania.