1 kwietnia 2017 r. zmieniają się wymagania w zakresie uprawnień do obsługi maszyn roboczych

Określa je rozporządzenie MRiF z 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowalnych i drogowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 134). Dotyczy ono m.in.: koparek jedno- i wielonaczyniowych (w tym łańcuchowych), spycharek, równiarek, zgarniarek, ładowarek jednonaczyniowych, pogłębiarek jedno- i wieloczerpakowych pływających,  palownic,  wiertnic poziomych z zasilaczem hydraulicznym, zespołów maszyn do produkcji mieszanek bitumicznych oraz maszyn do ich rozkładania, remonterów, frezarek i  przecinarek do nawierzchni dróg, zespołów maszyn do produkcji mieszanek betonowych oraz maszyn do ich rozkładania, walców drogowych,  pił mechanicznych do ścinki drzew oraz rusztowań budowlano-montażowych metalowych.

 

Od 1 marca br. mamy nowy kod przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego z ZUS

Ustanawia go rozporządzenie MR,PiPS z 16 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 319). Chodzi o dodany kod „800 – wyrejestrowanie pracownika w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w trybie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60) "

 

Również od 1 marca 2017 r. funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej obowiązują nowe warunki bhp

Określa je rozporządzenie MRiF z dnia  24 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 412), które wyszczególnia obowiązki kierownika jednostki organizacyjne w tym zakresie. Obejmują one m.in.:

·         zapewnienie pełnienia służby w budynkach i pomieszczeniach, które spełniają wymagania i normy odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności oraz liczby funkcjonariuszy,

·         właściwe utrzymanie budynków, w tym znajdujących się w nich pomieszczeń i stanowisk służby, a także terenów i urządzeń z nimi związanych, w tym instalacji oraz pojazdów,

·          stworzenie właściwych warunków higieniczno-sanitarnych oraz udostępnienie funkcjonariuszom niezbędnych środków higieny osobistej,

·         zorganizowanie właściwego na danym stanowisku służbowym wyposażenia technicznego gwarantującego bezpieczne wykonywanie czynności służbowych i spełniającego wymagania określone w odrębnych przepisach,

·         zaopatrzenie funkcjonariuszy w niezbędne środki ochrony indywidualnej zapewniającej neutralizację zagrożeń i prawidłową ochronę oraz w odzież i obuwie robocze,

·         zapoznawanie funkcjonariuszy z przepisami i zasadami dotyczącymi bezpiecznego wykonywania czynności służbowych oraz wydawanie stosownych instrukcji w tym zakresie,

·         zapewnienie przestrzegania przez funkcjonariuszy przepisów i zasad z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby, 

·         zapewnienie wykonania zaleceń wydawanych przez służbę bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przez inne uprawnione podmioty.

Rozporządzenie określa ponadto obowiązki przełożonych oraz funkcjonariuszy.


Także od 1 marca br. zmieniły się zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych

O szczegółach stanowi rozporządzenie MR,PiPS z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 432). Zmiany objęły m.in. pracowników OHP.